Manifest 2020: Spoločne k uhlíkovej neutralite

Komerčný obsah

[Facebook stránka IEPD]

Bratislava, 21.12.2020 – Udržateľnosť v stavebníctve je podmienená rovnováhou troch zložiek: ekologickej, ekonomickej a sociálnej. Spravodlivosť a ekonomická prosperita musia ísť ruka v ruke s ohľaduplnosťou voči životnému prostrediu. Táto rovnováha bola v uplynulých desaťročiach zanedbávaná, čo má za následok, že dnes dnes čelíme bezprecedentnej výzve na odvrátenie klimatickej krízy. To znamená predovšetkým redukciu skleníkových plynov a CO2 až k úplnej uhlíkovej neutralite najneskôr do roku 2050.

Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality má zásadný vplyv spôsob prevádzky, výstavby a obnovy budov. Iniciatíva skupiny Manifest2020 vo svojom strategickom dokumente definovala päť prioritných oblastí pre dosiahnutie klimatických cieľov, ku ktorým sa prihlásila slovenská vláda. Sme presvedčení, že ich podporou a uvedením do praxe bude Slovensko v realizácii európskych klimatických cieľov v oblasti stavebníctva úspešné.

V zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči EÚ na splnenie cieľov smerujúcich k úplnej uhlíkovej neutralite do roku 2050 je úloha zrejmá. Čo však dnes chýba, sú konkrétne kroky. Urgentnosť je zrejmá aj z prieskumov verejnej mienky. Ako vyplýva z výskumu Sociologického ústavu SAV, až 70% obyvateľstva vníma riešenie klimatickej krízy ako prioritu. Najvýraznejším príkladom je historicky najväčšia petícia na Slovensku “Klíma ťa potrebuje”, za ktorú sa podpisom ku dnešnému dňu postavilo už takmer 130.000 ľudí z celého Slovenska. Rovnako urgentne vnímame situáciu aj my ako profesionáli v oblasti architektúry a výstavby, združení v iniciatíve Manifest2020 a vyzývame na prípravu konkrétnych krokov v roku 2021.

Manifest2020 vypracoval rámcový zoznam priorít a ponúka svoje odborné zázemie, aby opatrenia vlády a ich realizácia na Slovensku boli čo najviac funkčné, zmysluplné a racionálne. Za iniciatívou stoja signatári, podporovatelia, členské firmy a organizácie, ktoré iniciatívu podporili a v tejto oblasti podnikajú: https://manifest2020.sk/iniciativa-manifest-2020/

Za najurgentnejšie kroky v roku 2021 považujeme:

  • vypracovať stratégiu dosiahnutia konečého cieľa zníženia emisií CO2 o 55% do roku 2030 na základe prepočtov tak, aby jeho splnenie znamenalo pozitívny dopad na ekonomiku, zamestnanosť a konkurencieschopnosť domácej ekonomiky, ako podklad pre odsúhlasenie opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a redukciu CO2,
  • nastaviť medzirezortné kompetencie pre riešenie znižovania emisií CO2 a klimatickej zmeny,
  • zriadiť nadrezortný koordinačný subjekt a určiť zodpovednú osobu s príslušnými kompetenciami na prípravu opatrení.

Stojíme na rázcestí, vykročme spoločne tým správnym smerom. Spoločne k uhlíkovej neutralite.