NÁCVIK EVAKUÁCIE V TEPELNEJ ELEKTRÁRNI NOVÁKY

Komerčný obsah

Cieľom nácviku bude overenie účinnosti varovného signálu, nového spôsobu sčítania evakuovaných osôb pomocou techniky, ale aj upevnenie návykov zamestnancov, dodávateľov a návštev Elektrárne Nováky (ďalej ENO) efektívne opustiť areál závodu v prípade vyhlásenia evakuácie počas mimoriadnej udalosti. Účastníci si budú môcť nacvičiť  prípravu a použitie plynových masiek na riadiacom pracovisku –  vo velíne – ústrednej čerpacej stanice.

V rámci  cvičenia budú preverené riadenie a činnosť evakuačných jednotiek Civilnej Obrany a súčinnosť hasičov, strážnej služby ENO a monitorovacej jednotky ZHÚ (závodného hasičského útvaru) FORTISCHEM pri meraní nebezpečných látok v ovzduší v zmysle súčinnostného dohovoru.

Začiatok nácviku bude v areáli závodu oznámený  sirénami vnútorného vyrozumievacieho systému VYRVAR dvojminútovým stálym tónom s následnou informáciou  “Skúška sirén”.

Nácvik celoareálovej evakuácie sa koná počas precvičovania plánu ochrany v zmysle Zák. č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva raz za 3 roky.