SE napredujú vo výstavbe Mochoviec: Sklad čerstvého paliva

KOMERČNÝ OBSAH: Tento obsah sponzoruje tretia strana.

Zariadenie skladu čerstvého jadrového paliva slúži na manipuláciu s čerstvým palivom, jeho príjem, uskladnenie a kontrolu palivových kaziet pred ich zavezením do aktívnej zóny reaktora.

Čerstvé palivo je dopravované z výrobného závodu (závod na výrobu jadrového paliva TVEL v meste Elektrostaľ v Rusku) v špeciálnom železničnom vagóne a musí byť uskladnené v sklade čerstvého paliva najneskôr 6 mesiacov pred prvým zavezením do reaktora.

Čerstvé palivo sa prepravuje v transportných kontajneroch, z ktorých každý obsahuje štyri palivové kazety. Transportný kontajner chráni palivo proti vonkajším vplyvom a zaisťuje bezpečnosť prepravovaného súboru za všetkých predvídateľných okolností.

Po doručení do elektrárne zachádza vagón s palivom do vlečkového koridoru jadrového ostrova. Do reaktorovej sály ho cez prepravný otvor vyloží portálový žeriav, následne sa palivo uloží do skladu čerstvého paliva, umiestneného v reaktorovej sále. Po kontrole sú všetky palivové kazety uložené do valcových zásobníkov na otočnom stole alebo do skladovacích mreží.

V sklade čerstvého paliva  je nepretržite monitorovaná teplota, vlhkosť a zloženie ovzdušia, ktoré sú udržiavané na konštantných hodnotách.