Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

Hlavnou témou roku 2020 je pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepad vo všetkých odvetviach hospodárstva. Priemysel a energetika zároveň čelia dlhodobým výzvam ako je dekarbonizácia či digitalizácia. Ekonomickým diskusiám na Slovensku v súčasnosti dominuje príprava reformného plánu na využitie takmer šiestich miliárd eur grantovej pomoci z Plánu obnovy EÚ. Tie majú Slovensku pomôcť, aby sa spamätalo z koronakrízy a nasmerovať ho k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Zároveň finišujú rokovania o sedemročnom finančnom rámci EÚ a o ďalších finančných nástrojoch, ktoré majú naštartovať zelené investície.

 

KĽÚČOVÉ OTÁZKY

1. Aké výzvy a riešenia vidia v dôsledkoch pandémie COVID-19 slovenskí stakeholderi a európski experti?

2. Akú úlohu bude mať priemysel a energetika v súčasných iniciatívach Plán obnovy Európy, Európska zelená dohoda a v národných strategických dokumentoch (napr. v Národnom pláne obnovy a odolnosti)?

3. Ako ovplyvňuje koronakríza schopnosť priemyslu plniť ciele dekarbonizácie?

4. Aké opatrenia by boli efektívne na podporu zelených investícií v priemysle?

5. Aké finančné nástroje ponúka Európska únia a aké štát?

6. Aké by mali byť podmienky čerpania z dostupných fondov a kto by k nim mal mať prístup?

 

PROGRAM

Deň 1 | Čo môže priemyslu a energetike priniesť zelený reštart?

Pondelok, 30. november 2020 | 10:00 – 12:00

Pandémia COVID-19 priniesla prepad európskej aj slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie môže byť obnova po koronakríze príležitosťou vymaniť sa zo zastaraných ekonomických modelov.

Zelený reštart európskych ekonomík by mal byť v súlade s princípmi Európskej zelenej dohody, ktorá má Európu doviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Priemysel má podľa Európskej únie kľúčovú úlohu – má byť nástrojom ekologickej aj digitálnej transformácie. Zásadné zmeny, ktoré Európa plánuje, sa nezaobídu bez nových technológií, ktorým by mali pomôcť zodpovedajúce investície.

Panel bude prebiehať simultánne v anglickom a slovenskom jazyku.


MAROŠ ŠEFČOVIČ

podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

RICHARD SULÍK
podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR

BEATA JAVORCIK
hlavná ekonómka Európskej banky pre obnovu a rozvoj

MARKUS KAUNE
predseda predstavenstva ZSE, a.s. a VSE Holding a.s.

MIROSLAV KIRAĽVARGA
prezident Republikovej únie zamestnávateľov

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

 

Deň 2 | Energetika na križovatke: Pokrízová obnova a dekarbonizácia

Utorok, 1. december 2020 | 10:00 – 12:00

Nová realita, ktorú priniesla zdravotná kríza COVID-19, posilnila potrebu zosúladiť klimatické ciele Európskej zelenej dohody s oživením hospodárstva. Emisie z energetiky predstavujú 51 percent všetkých emisií Slovenska. V národnom reformnom pláne obnovy vláda sľubuje posilnenie odolnosti energetickej infraštruktúry, modernizáciu systémov vykurovania a zvýšenie podielu obnoviteľnej energie na celkovom energetickom mixe. Predpokladom pre napĺňanie klimatických cieľov je udržateľná energetická politika na regionálnej a lokálnej úrovni.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


KAROL GALEK

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

ELENA VIŠNAR MALINOVSKÁ
vedúca oddelenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu

BRANISLAV STRÝČEK
predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.

HENRICH KREJČÍ
člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

JURAJ ZAMKOVSKÝ
výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

 

Deň 3 | Ako môže prispieť priemysel k udržateľnej obnove Slovenska po koronakríze?

Streda, 2. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vypuknutie koronovej pandémie predstavuje vážnu hrozbu pre európsky a slovenský priemysel z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Podniky teraz čelia trom procesom prechodu: digitálnej transformácii, opatreniam na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a koronakríze. V dôsledku kombinácie slabej globálnej ekonomiky a neistoty v podnikaní, spoločnosti a politike mnohým spoločnostiam chýba likvidita, ale aj stabilné a predvídateľné prostredie pre dlhodobo udržateľné investície. Predstavitelia vlády očakávajú, že za „pomoc“ priemyslu dostanú protihodnotu v podobe investícií do modernizácie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


LÍVIA VAŠÁKOVÁ

poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy

MARTIN HOJSÍK
poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe)

MILAN VESELÝ
generálny riaditeľ Slovalco, a. s., prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

IVETA VASKOVÁ
dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

ZDENĚK ČECH
vedúci sekcie ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

 

Deň 4 | Kritické suroviny a dekarbonizácia: Aká je úloha kritických surovín pri dekarbonizácii a digitalizácii slovenskej ekonomiky?

Štvrtok, 3. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vzácne suroviny sú základom zelených a digitálnych technológií. Sú kľúčové nielen pre výrobu solárnych panelov a batérií, ale aj tabletov a mobilov. V súčasnosti je Európska únia takmer úplne závislá od ich dovozu z tretích krajín.

Podľa Európskej komisie na nich stojí prechod hospodárstva založeného na fosílnych palivách k digitálnej a zelenej ekonomike. Komisia ponúkla dve riešenia. Rozvoj ťažby kritických surovín v Európe a ich dôslednú recykláciu.

Potenciál ťažby vzácnych surovín je v Európe vysoký, ale ťaží sa málo. Podľa Komisie je dôvodov viacero – nedostatok investícií, zdĺhavé vnútroštátne postupy udeľovania povolení a nízka popularita ťažby medzi domácim obyvateľstvom pre jej negatívne dopady na životné prostredie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.

 

MILAN GROHOL
politický referent oddelenia kritických surovín, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP

OTO PISOŇ
projektový manažér, InoBat Auto

JURAJ JANOČKO
prodekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

PETER ŽITŇAN
podnikový riaditeľ, Rudné bane, š.p.

JOZEF ŠUCHTA
právnik

MARTIN ONDERA
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – základná organizácia Košice 2013

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko