Aké boli platy učiteľov v Európe?

Európska sieť Eurydice zverejnila minulý týždeň publikáciu, v ktorej porovnáva platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v rámci 27 vzdelávacích systémov v Európe od predškolských zariadení (tzv. ISCED0) po vyššie stredoškolské vzdelávanie (ISCED3). Ďalšie 4 krajiny by sa mali doplniť v septembri 2011. Najnovšia publikácia vychádza z údajov za školský rok 2009/2010.

V každej krajine, príp. regióne v krajine, sa autori zamerali na nasledujúce prvky – úroveň, na ktorej sa rozhoduje o platoch vo verejnom a súkromnom školstve, ročný hrubý plat plne kvalifikovaných učiteľov (minimálne stanovený/maximálne stanovený/skutočný priemer), pokles alebo nárast za posledné dva roky a možnosť získať rôzne príplatky.

Pri zbere dát vychádzali najmä z oficiálnych dokumentov, ktoré vydali najvyššie orgány v oblasti vzdelávania (ministerstvá), ale používali aj ďalšie oficiálne dokumenty, národné registre, štatistické databázy či prieskumné vzorky. Napriek tomu sa nepodarilo získať úplný zoznam porovnateľných údajov. Systémy určovania miezd i reálna výška platov a príplatkov sa v jednotlivých krajinách výrazne líši.

Samotná publikácia sa nevenuje iným ekonomickým ukazovateľom v európskych krajinách, ako je napr. daňové a odvodové zaťaženie subjektov či úroveň cien a nepriamych daní.

Obrovské rozdiely

Vychádzajúc z týchto údajov sa dá povedať, že najvyššie platy v rámci EÚ majú učitelia v Dánsku a Luxembursku. Povinný minimálny plat dánskych učiteľov v predškolských zariadeniach (PŠ) bol v danom období €37.851 ročne, avšak v skutočnosti dosiahol v priemere úroveň €56.486. U učiteľov na stredných školách (SŠ) bola minimálna hranica stanovená na €43.125 ročne, pričom dosiahla v priemere €77.108. Výplatné pásky riaditeľov škôl, ktoré závisia buď od počtu zamestnancov alebo študentov, boli ešte priaznivejšie – min. plat riaditeľov PŠ €80.634, skutočný priemer bol €85.023. Najvyšší priemerný plat dosiahli riaditelia stredných škôl – až €85.977 ročne.

Priemerný plat pedagógov v Luxembursku zase dosiahol €88.315 v predškolských zariadeniach a na základných školách (ZŠ), na stredných školách to bolo €101.471. Maximálna hranica ročného hrubého platu učiteľa bola pritom až €125.671. Riaditelia stredných škôl si mohli zarobiť až €138.281, priemer bol v skutočnosti €117.670.

Takisto učitelia v nečlenskej krajine EÚ Lichtenštajnsko sa mohli tešiť vysokým platom – minimálny pre učiteľov PŠ bol €51.202, maximálny až €83.086. U učiteľov na SŠ bolo toto rozmedzie od €65.961 až do €107.053.

Naopak najnižšie platy mali vyučujúci v Bulharsku. Najnižšie stanovená mzda na verejných školách bola €2.761 ročne pre všetky úrovne vzdelávania, v skutočnosti učitelia zarábali v priemere €4.271. U vedúcich postov na školách bol minimálny plat €3.620, v priemer bol však rovnaký ako u ostatných učiteľov.

Zmeny platov

Vo väčšine krajín sa platy učiteľov medziročne posúvali mierne smerom nahor, či už podľa všeobecnej úpravy platov štátnych zamestnancov, podľa rastu životných nákladov alebo dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

K zníženiu platov došlo v Grécku, kde sa na základe zákona o ochrane národného hospodárstva z roku 2010, ktorý bol jedným z opatrení na riešenie fiškálnej krízy, znížili mzdy všetkým štátnym zamestnancom. Po malých zvýšeniach platov, sa od 1. júna 2010 takisto implementovalo 5 % zníženie miezd štátnych zamestnancov v Španielsku. Po niekoľkých rokoch rastu platov podľa programu pre zvýšenie platov pre pedagógov (2006-2010) sa v Lotyšsku od septembra 2009 znížilo verejné financovanie pre vzdelávanie, ktoré postihlo aj platy učiteľov, o takmer 40 %. Od januára 2010 sa však celkové financovanie opäť zvýšilo o 37 %. Najradikálnejší škrt urobilo Rumunsko – v rámci znovuobnovenia rozpočtovej rovnováhy rozhodlo znížiť od júla 2010 základné platy učiteľov až o 25 %.

Stredná Európa

U krajín Vyšehradskej štvorky boli platy učiteľov na verejných školách približne na rovnakej úrovni. Podľa údajov ministerstva školstva sa platy učiteľov v predškolských zariadeniach na Slovensku pohybovali v školskom roku 2009/2010 na úrovni €4.284 až €8.112, pričom priemerný hrubý ročný plat bol €7.622. Pedagógovia na ZŠ a SŠ mali platy od €5.988 po €8.112, v skutočnosti v priemere €9.363, resp. €9.471 pre úroveň ISCED3. Platy riaditeľov škôl boli od €7.182 po €11.298 v predškolských zariadeniach a od €8.364 po €11.580 na základných a stredných školách.

V Českej republike bol v PŠ minimálny plat €5.252, maximálny €10.091 a skutočný priemer dosiahol úroveň €8.900 ročne. U základných a stredných škôl to bolo min. €6709, max. €10.940 a v priemere €11.372, resp. €12.170 pre SŠ. Riaditelia verejných škôl zarobili v priemere €13.854 (PŠ) a €19.736 ročne v ZŠ a SŠ.

Pedagógovia v Maďarsku zarábali v priemere od €7.690 v predškolských zariadeniach, po €10.156 na stredných školách. Najnižšia hranica platov pre riaditeľov bola €5.222, najvyššia €11.228.

Poľská vláda sa snažila priebežne zlepšovať kvalitu vzdelávania motiváciou najlepších učiteľov zvyšovaním ich platov až do 10 %. Napriek tomu sa v porovnaní s ostatnými stredoeurópskymi krajinami pohybovali platy učiteľov v Poľsku v najnižších číslach. Pre PŠ a ZŠ medzi €4.462 až €7.412, na SŠ medzi €5.677 až €9.663. Rovnaké horné hranice platili aj pre riaditeľov jednotlivých druhov škôl.

V porovnaní so susedným Rakúskom boli učitelia v krajinách V4 platení na oveľa nižšej úrovni. Rakúski pedagógovia na základných školách zarábali od €27.135 po €54.036 ročne, u stredných škôl sa učiteľské platy pohybovali od €30.804 po €65.188, pričom skutočný priemer dosiahol €57.663. Riaditelia škôl s viac ako dvanástimi triedami si mohli potenciálne zarobiť až €76.651.