EP chce väčšiu angažovanosť EÚ v otázke Rómov

foto: vysťahovaná Rómka, zdroj: TASR

Stratégiu cielených aktivít na viacerých úrovniach podporila drvivá väčšina členov Európskeho parlamentu. Komisia zotrváva v postoji, že za rozvoj a implementáciu politík smerujúcich k ochrane základných práv, boji proti diskriminácii a k sociálnej inklúzii Rómov sú primárne zodpovedné národné vlády.

V apríli (5.4.) Európska komisia zverejní návrh na vytvorenie európskeho rámca pre národné stratégie inklúzie rómskeho obyvateľstva. Dôraz teda ostáva na národné iniciatívy.

Podľa komisára zodpovedného za sociálnu politiku a inklúziu László Andora je takýto postup potrebný, pretože zohľadní „rôznorodosť reality“ v rôznych členských krajinách.

„Je tu spoločný európsky problém, no to ako sa javí a ako musí byť prenesený do národných stratégií sa líši od Rumunska, cez Francúzsko, Slovensko až k Portugalsku, musíme si byť toho vedomí“, povedal komisár europoslancom v Štrasburgu.

Uznesenie má širokú podporu

 „Sociálna inklúzia Rómov je jedna z najdôležitejších strategických výziev, ktorým Európa čelí a zároveň poskytuje jednu z najsľubnejších príležitostí pre kontinent“, povedala autorka správy, jediná europoslankyňa rómskeho pôvodu  Lívia Járóka (Európska ľudová strana, Maďarsko). Podarilo sa jej pre text získať podporu 576 hlasov kolegov, čo je 86 % podpora hlasujúcich členov EP.

Za text hlasovali takmer všetci členovia EĽS, ALDE (liberáli) ako aj sociálni demokrati (S&D) a Zelení. Proti textu hlasovalo 32 členov pravicových zoskupení, hlasovania sa zdržali 60 poslanci, vrátane britských konzervatívcov a členov Berlusconiho strany Il Popolo della Libertà.

Za uznesenie hlasovali hlasoval aj slovenský europoslanec za SNS Jaroslav Paška na rozdiel od väčšiny svojej skupiny Európa slobody a demokracie (EFD).

Európski Rómovia podľa spravodajkyne žijú v podmienkach, ktoré ich úplne odrezali od ekonomiky čo následne smeruje k tomu, že sú „vylúčení aj zo základných ľudských práv“.

„Úsilie na úrovni EÚ zmierniť chudobu a sociálnu exklúziu Rómov sa preto musí v prvom rade zamerať na riešenie základných práv k zamestnaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu“, hovorí Járóka.

Uznesenie prijaté Parlamentom žiada takú európsku stratégiu, ktorá by zaviedla „povinné minimálne štandardy na úrovni EÚ“, vzťahujúce sa na každú z týchto kľúčových oblastí sociálnej politiky.

Stratégia by mala byť „inkluzívnym a viacúrovňovým akčným plánom“ a mala by byť pripravená a implementovaná na všetkých politických a administratívnych úrovniach.

Európska komisia by mala byť zodpovedná za koordináciu, dohľad a monitorovanie predloženej stratégie ako aj za hodnotenie výsledkov a vydávanie každoročných správ s pravidelne aktualizovanou tabuľkou stavu pokroku v každom z členských štátov.

Stratégia by mala byť podľa europoslancov vypracovaná v spolupráci so zástupcami rómskej komunity a s využitím všetkých finančných nástrojov v rámci fondov EÚ ako je Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

Járóka si myslí, že časť rozpočtu EÚ určená na kohéziu v nasledujúcom rozpočtovom období (2014-2020) by mala byť vyčlenená na projekty, ktoré sledujú inklúziu Rómov. Komisár Andor na opakované poslanecké dotazy uviedol, že má záujem prispôsobiť Európsky sociálny fond (ESF) tak, aby sa viac zameral na sociálnu inklúziu a na vytváranie príležitostí zamestnania pre nízkokvalifikovaných pracovníkov. Prisľúbil, že sa Komisia bude vážne zaoberať požiadavkou EP zohľadniť územnú dimenziu chudoby, vrátane špecifických potrieb „zaostalých mikroregiónov“.

Integrácia Rómov je pre EÚ ako „morálnou povinnosťou“ tak aj „ekonomickým záujmom“, povedala podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za základné práva Viviane Reding.

Vyzdvihla predovšetkým úlohu Európskej platformy pre inklúziu Rómov, ktorá vznikla v roku 2009. Maďarské predsedníctvo usporiada stretnutie platformy 7.-8. apríla, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Rada ministrov sociálnych vecí sa bude zaoberať návrhom Komisie pre európsky rámec národných stratégií pre integráciu Rómov 19. mája na stretnutí v maďarskom Gödöllő.

Pozície

Eurokomisár pre sociálne veci László Andor: „Je jasné, že niektoré z členských štátov nebudú schopné sa dostatočne priblížiť k cieľom stratégie Európa 2020 pokiaľ neurobia konkrétne kroky pre zlepšenie situácie Rómov. Aj keď sú za to primárne zodpovedné členské štáty, EÚ im môže pomôcť“.

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS): „Je zaujímavé konštatovať, že hoci v západoeurópskych krajinách je už dlhšie zabezpečená sloboda a demokracia ako v stredovýchodných krajinách, kam patrí aj moja, potýkame sa s podobnými problémami. Zatiaľ sme tieto rozdiely neprekonali. Hovorí sa o integrácii rómskej populácie na to, aby boli úspešní na trhu práce, na to, aby boli zdravší ako populácia. Podľa zákonov je prístup k zdraviu a vzdelaniu všade zaručený a je len smutné, že rómska populácia často neposiela svoje deti do školy.“

Francúzska europoskankyňa zo skupiny Zelených Hélène Flautre je skeptická pokiaľ ide o úlohu EÚ, ktorá by bola len rámcová:

„Členské štáty sa pohnú dopredu v tejto oblasti ak to budú mať za povinnosť a dostanú od Európskej komisie jasné incentívy.“

„To sa môže stať len pri veľmi presnej evaluácií výsledkov založenom na spoločných referenčných kritériách a indikátoroch ako aj na participácii všetkých zainteresovaných strán, vrátane rómskych komunít.“