EP: Regionálna politika by sa mala zameriavať viac na výsledky

foto: námestie v Prahe, zdroj: Flickr, autor: tanvach

Členovia Parlamentu sú rozhodnutí zaistiť, aby bolo v bolo v budúcom rozpočte EÚ dostatočne veľa prostriedkov určených na zachovanie „silnej a dostatočne financovanej regionálnej politiky“ po tom, čo sa v roku 2013 skončí súčasné rozpočtové obdobie.

V rezolúcii, prijatej minulý štvrtok (7. októbra) europoslanci podčiarkli, že regionálna politika by mala podporovať vytváranie pracovných miesť a podporovať stratégiu Európa 2020, ktorú lídri EÚ prijali v júni tohto roku. Členské štáty sa tak zaviazali, že budú hlavný dôraz klásť na zamestnanosť, vzdelávanie a využívanie energií, pričom budú dbať na dosiahnutie „inteligentného, trvaloudržateľného a inkluzívneho rastu“. Europoslanci zároveň dodali, že podľa nich je regionálna politika „nevyhnutná“ pre úspech stratégie Európa 2020.

V rozhovore pre EurActiv eurokomisár pre regióny Johannes Hahn tiež priznal, že chce, aby bola regionálna politika viac orientovaná na výsledky, pričom priorít by bolo menej, ale bola by vyššia flexibilita pri ich implementácii. Tieto priority by boli opäť napojené na stratégiu Európa 2020 a umožnili by členským štátom a regiónom lepšie integrovať politiky, uviedol Hahn. V novembri sa pritom očakáva zverejnenie piatej Kohéznej správy.

Parlament zároveň vyzval k „výraznému zlepšeniu v monitorovacích a hodnotiacich systémoch“ a k „zvýšenej efektívnosti v administratívnej kapacite a zníženiu počtu chýb“. Podľa niektorých europoslancov by mal zber údajov zahŕňať aj „identifikáciu cieľov a merateľné indikátory, ktoré sa dajú porovnať v rámci celej EÚ“.

Poslanci EP sa tiež zaviazali, že ciele regionálnej politiky ostanú rovnaké, aké schválili členské štáty v roku 2006: konvergencia, konkurencieschopnosť, zamestnanosť a spolupráca. Väčšina prostriedkov by mala naďalej prúdiť do najchudobnejších regiónov a „HDP musí ostať hlavným kritériom“ rozhodovania, že kam pôjdu eurofondy, podčiarkli europoslanci.  

Podľa súčasnej schémy sa viac ako 80 percent financií z kohéznej politiky zameriava na regióny, ktorých HDP per capita je menej ako 75 percent priemeru EÚ. Parlament však nechce, aby boli všetky eurofondy vyčlenené len na najchudobnejšie regióny, a žiada, aby EÚ naďalej financovala aj projekty na podporu tvorby nových pracovných miesť, či konkurencieschopnosti v ostatných oblastiach. Väčšina poslancov sa pritom vyjadrila v prospech myšlienky „celoeurópskej regionálnej politiky implementovanej na celom území Únie a dotýkajúcej sa všetkých európskych regiónov“.

V nasledujúcej regionálnej politike by sa mala zároveň vyššia pozornosť venovať podľa EP mestám a mestským oblastiam, ktoré vyzývajú k „užšiemu prístupu k mestskému rozmeru kohéznej politiky“. Rezolúcia totiž poznamenáva, že „mestá zohrávajú dynamickú úlohu v regionálnom hospodárskom rozvoji a dávajú pozitívny ekonomický stimul okolitým vidieckym oblastiam“.

Parlament zároveň podčiarkuje, že je potrebné zaistiť dostatočnú flexibilitu, aby mohli národné úrady adaptovať programy financovania a zohľadniť špecifické potreby jednotlivých regiónov. Naďalej by mali platiť špeciálne ustanovenia, ktoré majú pomôcť regiónom čeliacim určitým výzvam- vrátane hraničných regiónov, a ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu medzi regiónmi.

Rezolúciu Európskeho parlamentu o kohéznej a regionálnej politike EÚ po roku 2013 navrhla poľská europoslankyňa, predsedkyňa Výboru EP pre regionálny rozvoj a bývalá eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner. Počas jej pôsobenia v Komisii adaptovala regionálnu politiku tak, aby zodpovedala potrebám nových 12-tich členských štátov EÚ, ktoré vstúpili do Únie v rokoch 2004 a 2007. Hübner sa tento týždeň pre EurActiv vyjadrila, že efektivita budúcej regionálnej politiky bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, ktoré sa podarí na tento účel vyčleniť v novom rozpočte EÚ. „Všetci odborníci vedia, že ak chcete výsledky a projekt so skutočným dopadom na rast, tvorbu pracovných miest a konkurencieschopnosť v regióne, či v meste, potrebujete určitý kritický finančný obnos,“ povedala a dodala: „Dúfam, že budeme dostatočne rozumný, aby sme prinajmenšom zachovali, ak nie zvýšili európsky rozpočet, aby sme ho mohli použiť efektívnejšie ako katalyzátor pre investície a reštrukturalizáciu európskeho hospodárstva“.

Postoje

Generálny tajomník Eurocities Paul Bevan povedal: „Vítam rozhodnutie Parlamentu, že kohézna politika by mala byť viac orientovaná na mestá. Tie tvoria 85 percent HDP Európskej únie, 80 percent CO2 a 75 percent európskej populácie. Priorita Európy 2020 „inteligentný, trvaloudržateľný a inkluzívny rast“ nie je možné dosiahnuť bez inteligentných, trvalo udržateľných a inkluzívnych miest. Odkazom je „viac miest, viac kohézie“.“