Pripravme vyučujúcich na vyučovanie, odkazujú odborníci

Špeciálna skupina na vysokej úrovni včera (18.6.) zverejnila svoju prvú správu o skvalitňovaní vyučovania a vzdelávania na európskych univerzitách, ktorá obsahuje 16 základných odporúčaní.

Patrí k nim výzva, aby vyučujúci a ďalší pedagogickí zamestnanci povinne absolvovali certifikovanú odbornú prípravu, aby sa kládol väčší dôraz na pomoc študentom pri rozvoji podnikateľských a inovačných zručností a aby vznikla Európska akadémia pre vyučovanie a vzdelávanie.

„Odporúčania skupiny sú aktuálne, praktické a nevyžadujú nutne veľké dodatočné výdavky. Kvalitné vyučovanie v našich systémoch vysokoškolského a odborného vzdelávania je kľúčovým predpokladom pre to, aby sme študentov vybavili tou pravou kombináciou zručností pre ich budúci osobný a profesionálny rozvoj. Komisia urobí všetko, čo je v jej silách, aby podporila plnenie týchto odporúčaní,“ uviedla komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.

Podporu potrebujú aj pedagógovia

„Kvalitné vyučovanie a vzdelávanie závisia na odhodlaných jednotlivcoch a odhodlaných inštitúciách. Tí musia mať oporu v politikách, ktoré stavajú vyučovanie a vzdelávanie do stredobodu záujmu,“ zdôraznila Mary McAleese, predsedníčka skupiny a bývala prezidentka Írskej republiky. „Vysokoškolskí pedagogickí zamestnanci musia dostať odbornú prípravu a podporu, ktorú potrebujú, aby mohli robiť vynikajúcu prácu. Naša správa ukazuje, ako sa to dá dosiahnuť.‟

„Dovoľte, aby som poukázala na jednu zvláštnosť: často sa diskutuje o podpore študentov, mentoringu a usmerneniach a od našich vysokoškolských inštitúcií sa to považuje za prirodzené alebo sa to aspoň očakáva. To, žiaľ, neplatí pre podporu, tréning, mentoring a usmernenia pre našich vyučujúcich. Treba to zmeniť,“ zdôraznila McAleese s tým, že správa poskytuje príklady ako.

Komisárka vyzdvihla, že v konečnom dôsledku ide o študentov: „Ako im ponúknuť čo najlepšie možné študijné prostredie a vzdelávanie. Pedagogická príprava, podpora a nepretržité zlepšovania zručností našich vysokoškolských vyučujúcich je v Európe stále výnimkou“.

Dodala, že závery skupiny podčiarkujú význam dobre navrhnutých a dobre prednesených študijných programov, pričom zhodnotiť ich kvalitu by mali nielen študenti ale aj samotní vyučujúci.

„Obzvlášť podporujem odporúčanie, že všetci vyučujúci na našich univerzitách a fakultách by mali do roku 2020 prejsť certifikovanou odbornou prípravou pre vyučovanie,“ uviedla Vassiliou.

Výučba a výskum sú rovnako dôležité

„V dnešných časoch krízy s neobhájiteľnou úrovňou nezamestnanosti mladých Európa potrebuje budovať na svojich silných stránkach a otvorene preskúmať svoje slabosti,“ uviedla Mary McAleese. Vysvetlila, že hoci je vysokoškolské vzdelávanie a inštitúcie naprieč Európou rozličné a funguje za odlišných podmienok, majú spoločnú úlohu a zodpovednosť – učiť študentov čo najlepšie.

Zdôraznila, že rovnováha medzi výskumom a vyučovaním sa narušila a proces učenia sa „zatienil a dokonca prehliadal“. Len výnimočne vlády a školy stimulujú ich kontinuálne zlepšovanie.

„Potrebujeme zmenu kultúry tak, aby dobrí učitelia získali rovnaké uznanie a ocenenie ako excelentní výskumníci,“ dodala McAleese s tým, že inštitúcie majú mať stratégie na zlepšovanie kvality s prideleným ľudskými a finančnými zdrojmi. „Žiadame Európsku komisiu, aby využila svoje nástroje, ako je program vzdelávania a štrukturálne fondy, a pomohla skvalitniť výučbu a učenie sa v celej Európe.“

Eurokomisárka Vassiliou s ňou súhlasí: „Toto je nutné vyvážiť. Je potrebné viac zdôrazniť a uznať rolu vyučovania pri definovaní akademických zásluh, najmä z hľadiska kariéry.“

Vzdelávanie v digi-ére

Skupina na vysokej úrovni začne teraz pracovať na druhej zo svojich úloh, zameranej na maximalizáciu vplyvu nových metód zaisťovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania, ako sú hromadné otvorené online kurzy (Massive Open Online Courses, MOOC), ktoré umožňujú ľuďom prístup k vysokoškolskému vzdelaniu aj z domu.

Partneri v 11 krajinách, vrátane Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, v apríli spustili prvé celoeurópske hromadné otvorené online kurzy. Podrobné informácie o iniciatíve a ponúkaných kurzoch sú k dispozícii na tejto stránke

V júni 2014 zverejní skupina správu o aspektoch VŠ vzdelávania v digitálnej ére, ktorú Komisia zahrnie do širšieho rámca modernizácie všetkých sektorov vzdelávania a lepšieho využívanie nových technológií.