EÚ doladila emisný strop pre rok 2013

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

Komisia v piatok (22. októbra) oznámila výšku nového emisného stropu, ktorý berie do úvahy rozšírenie schémy po roku 2013. S hodnotou 2039 mld. ton tak zvyšuje predošlý údaj z júla 2010, ktorý hovoril o 1927 mld. ton.

Európska schéma obchodovania s emisiami (EÚ ETS) sa od roku 2013 rozšíri o nové odvetvia, ako sú výroba hliníka a čpavku a petrochemický priemysel. Navyše bude zahŕňať nové skleníkové plyny, rajský plyn (N2O) a perfluorokarbón.

Továrne, ktoré vykonávajú svoje aktivity v týchto oblastiach, zapoja do schémy zhruba 11 tisíc fabrík a elektrární, ktoré už dnes musia kupovať emisné povolenky za každú tonu vyprodukovaných emisií.

Pravdepodobne sa bude schéma ešte dolaďovať s príchodom nových subjektov na trh pred koncom roka 2012 alebo ak projekty znižovania emisií nevytvoria dostatok kompenzačných kreditov v rámci mechanizmu Kjótskeho protokolu, vyhlásila Komisia. Keďže konečné údaje zrejme nebudú k dispozícii pred rokom 2013, akékoľvek úpravy budú dovtedy iba mierne prispôsobovať priemerný objem emisií, dodala.

Emisný strop sa bude každý rok znižovať o 1,74 % z celkovej priemernej ročnej tolerancie v rámci druhej obchodnej fázy medzi rokmi 2008 a 2012. V súčasnosti to znamená redukciu o 37 435 387 ton emisií, dodala Komisia.

Strop však stále vylučuje letecký priemysel, ktorý bude do schémy zahrnutý od roku 2012. V tejto oblasti bude stanovená samostatná hranica.

Stanovená hodnota sa zakladá na záväzku EÚ znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 20 % medzi rokmi 1990 a 2020. Únia však v súčasnosti uvažuje o možnom zvýšení tohto cieľa na 30 %, keďže podľa Komisie a niektorých členských štátov nie je súčasný cieľ už viac motivujúci pre spoločnosti, aby investovali do nízkouhlíkových technológií. Posledné údaje ukazujú, že Európa produkuje už teraz o 17 % menej emisií kvôli hospodárskej kríze.

Komisia upozorňuje, že emisný strop v rámci ETS by sa ešte mohol upraviť, ak EÚ zvýši svoj emisný cieľ pre rok 2020 na 30 %.