Eurofondy: Budú podmienené plnením dlhových pravidiel?

foto: flickr, zdroj: maD girl

Eurokomisár pre regionálny rozvoj Johannes Hahn toto opatrenie nazval „krajným riešením“. Snažil sa tak zmierniť kritiku návrhu a podčiarknúť, že efektivita kohéznej politiky v podpore rastu a zamestnanosti bude vo veľkej miere závisieť od zdravých makroekonomických politík. Vzhľadom na skúsenosti z minulosti, uviedol Hahn, je podľa Komisie nevyhnutné jasnejšie prepojiť financovanie kohéznej politky s hospodárskymi a fiškálnymi politikami členských štátov.

Turbulentný začiatok

Tento krok vyvolal vlnu kritiky, ak nie priamo nesúhlasu. Poprední europoslanci a Výbor regiónov okamžite vyjadrili svoje námietky. Stredopravicová francúzska poslankyňa EP Elisabeth Morin-Chartier, ktoré je zároveň poverená napísaním správy ohľadom legislatívneho návrhu pre Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť, vyjadrila zreteľné obavy, keď povedala: „Nemôžeme na krajiny, ktoré sú už i tak v ťažkostiach, uvaliť dvojitý trest.“

„Ide o nepriame potrestanie,“ dodala predsedkyňa Výboru EP pre regionálny rozvoj a bývalá eurokomisárka Danuta Hübner a doplnila: „Vytvárame tým strašidlo.“ Podľa nej budú regionálne orgány týmto návrhom zmätené a členské štáty budú v tejto otázke rozdelené, najmä ak pôjde o veľkých prijímateľov štrukturálnych fondov. „Príliš sa sústreďujeme na stabilitu a nedostatočne na rast,“ povedala Hübner.

Poradný orgán EÚ v oblasti regionálnej politiky, Výbor regiónv, už tiež naznačil, aké negatívne dôsledky by malo pozastavenie eurofondov v skutočnosti. „Súčasná kríza má devastujúce účinky na naše regióny a mestá, a podpora EÚ zohráva kľúčovú úlohu v ich zotavení sa. Toto je dôvod, prečo nemôžeme prijať navrhované „pozastavenie financovania“ pre krajiny, ktoré porušujú pravidlá Únie v oblasti deficitu a dlhu,“ povedala šéfka Výboru regiónov Mercedes Bresso. Dodala, že odobratie eurofondov z už i tak ťažko skúšanej ekonomiky veci ešte zhorší.

Kritici dodávajú, že toto opatrenie nerobí nič iné, len trestá regionálne a miestne úrady za zlyhania na národnej úrovni. Ako príklad uviedla Hübner prípad Grécka, kde by podľa nej pozastavenie regionálnej pomoci malo negatívne dôsledky na podporu rastu a rozvoja, keďže krajina už i tak závisí od pomoci zo strany EÚ. Podobne by na tom mohli byť aj najchudobnejšie krajiny Únie.

Hübner preto povedala, že je veľmi pravdepodobné, že krajiny strednej a východnej Európy budú odporovať návrhu Komisie v tomto ohľade. Niekoľko štátov sa už skutočne ozvalo. Český senát už v nóte Európskemu parlamentu vzniesol námietku a povedal, že podmienenosť eurofondov plnením fiškálnych, či makroekonomických pravidiel je možné zaviesť len v prípade, ak budú aj ďalšie výdavky rozpočtu EÚ takto podmienené. Narážal tým pravdepodobne aj na oblasť Spoločnej poľnohospodárskej politky.

Rumunský senát tiež uviedol, že je proti zavádzaju dodatočných negatívnych kondicionalít, pričom dodal, že súčasné pravidlá už obsahujú dostatok mechanizmov na zaistenie toho, že ciele a programy, na ktorých plnenie sa eurofondy zameriavajú, budú splnené. „Nová kohézna politika nesmie zahŕňať podmienky, ktoré nemajú priame spojenie s implementáciou zásahov financovaných zo štrukturálnych a kohéznych fondov,“ píše sa v nóte.

Napriek turbulentnému začiatku prináša legislatívny balíček ohľadom regionálnej politiky v celkovej hodnote 336 miliárd eur, nalinkovaný na stratégiu Európa 2020 a jej ciele, niekoľko inovácií, ktoré si pravdepodobne vyslúžia súhlas.

Jednoduchšie pravidlá a menej investičných priorít

V snahe zvýšiť efektivitu prišla Komisie v správe s návrhom balíčka jednoduchých pravidiel pre celkovo päť fondov EÚ, a to Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EMFF).

Toto zjednodušenie prichádza ruka v ruke s budovaním novej regionálnej architektúry, zavedením rozlišovania medzi troma kategóriami regiónov, a to: menej rozvinuté regióny (s HDP per capita menším ako 75 percent priemeru EÚ), tranzitívne regióny (HDP per capita medzi 75 a 90 percentami) a viac rozvinuté regióny (HDP per capita viac ako 90 percent priemeru).

Takéto rozdelenie bohatším krajinám umožní, aby sa mohli stále uchádzať o štrukturálne fondy. Tie pôjdu stále najmä do tých regiónov, ktoré to najviac potrebujú a majú najväčšie problémy, ale zároveň aj tranzitívne regióny budú mať prístup k eurofondom za účelom podpory investícií do inovácií, energetickej efektívnosti, sociálnej kohézie a konkurencieschopnosti.

„Administratívne a finančné procedúry spojené so štrukturálnymi fondami malé a stredné podniky často krát odradili od toho, aby mali z financovania úžitok. Súčasné návrhy na zjednodušenie a zavedenie spoločných základných pravidiel so sebou prináša zmenu doterajšieho kurzu,“ uviedol na adresu nového návrhu generálny riaditeľ európskej federácie združujúcej malé a stredné podniky UEAPME Andrea Benassi.

Komisia tiež zosúladila viaceré priority so svojou stratégiou Európa 2020. V rozvinutejších regiónoch tak pôjde väčšina investícií na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje, zatiaľ čo v najmenej rozvinutých regiónoch budú tieto priority vyvážené v pomere 50:50 k potrebám rozvoja v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a znižovania miery chudoby.

Absorpčná kapacita fondov

Predstavitelia v Bruseli sa tiež snažili vyriešiť problémy mnohých členských štátov s absorpciou veľkého objemu financií počas limitovaného časového obdobia- najmä dlhom zaťažené krajiny mali totiž v časoch krízy problémy so spolufinancovaním.

Návrh EÚ preto stanovil strop pridelenia eurofondov v maximálnej čiastke 2,5 percenta HNP krajiny, pričom v súčasnosti sú to 4 percentá. Komisia chce tiež dočasne zvýšiť mieru spolufinancovania do 10 percent v snahe znížiť mieru zaťaženia národných rozpočtov.