Kedy odpad už nie je odpadom?

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/51462625@N00/1798333419/

Odpad, ktorý produkuje európsky priemysel či spotrebitelia, sa namiesto skládkovania čoraz viac opätovne spracúva do podoby druhotných surovín a nových výrobkov. V minulosti však neexistovali jasné kritériá, na základe ktorých by sa určilo, kedy materiál získaný z odpadu prestáva byť odpadom a môže sa s ním nakladať ako s inými výrobkami alebo surovinami.

Minulý týždeň prijali ministri členských krajín prvé nariadenie o kritériách pre železný, oceľový a hliníkový šrot, podľa ktorých už nie je odpadom, ale hodnotným materiálom pre ďalšie spracovanie. Určujú sa tak podmienky pre daný šrot, predtým ako sa s ním môže voľne obchodovať na vnútornom trhu a používať ako priemyselná surovina.

Šrot, ktorý je dostatočne čistý a bezpečný už nemusí byť klasifikovaný ako odpad za predpokladu, že výrobcovia uplatnia systém riadenia kvality a preukážu súlad s kritériami prostredníctvom vyhlásenia o zhode v prípade každej zásielky.

Akékoľvek spracovanie (napr. rezanie, šrotovanie, čistenie a odstraňovanie nečistôt) potrebné na prípravu šrotu na konečné použitie v oceliarňach, hlinikárňach alebo zlievárňach sa musí uskutočniť pred tým, ako možno šrot vyňať z kategórie odpadu. Napríklad staré automobily sa musia rozmontovať, tekuté náplne a nebezpečné látky odstrániť a železná časť automobilu spracovať tak, aby sa získal čistý šrot, ktorý spĺňa kritériá o tom, kedy už nejde o odpad.

Nedostatok jasných a harmonizovaných kritérií mal dosiaľ za následok to, že niektoré členské štáty disponovali odlišnými a často vzájomne nekompatibilnými rámcami regulácie v oblasti druhotne získaných materiálov. Ministri veria v lepšiu právnu istotu, rovnaké podmienky pre recyklačný priemysel a odstránenie časti administratívnych prekážok.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „S odpadom musíme začať zaobchádzať ako s hodnotným zdrojom.“ Prijatie kritérií považuje za „ďalší dôležitý krok smerom k tomu, aby Európa dosiahla svoj cieľ stať sa spoločnosťou, ktorá efektívne využíva svoje zdroje a recykluje.“

Nariadenie, ktoré Komisia navrhla v októbri minulého roku, nadobúda účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku a po prechodnom období 6 mesiacov bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Komisia už pripravuje kritériá aj pre ostatné druhy materiálov, ktoré sú pre európske trhy s recykláciou dôležité, ako je meď, papier sklo a kompost.