Komisia: O eurofondy bude boj

foto: flickr, zdroj: maD girl

Len pár týždňov pred plánovaným zverejnením Piatej správy o hospodárskej a sociálnej súdržnosti z dielne Komisie (10. novembra) sa traja predstavitelia EK na parížskej konferencii o regionálnych fondoch dňa 14. októbra vyjadrili k tomu, ako by podľa nich mala budúca regionálna politika vyzerať. Pascale Beauchamp z generálneho riaditeľstva EK pre zamestnanosť priznala, že „diskusia bude predovšetkým o financiách“. Michael Dewit z generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo dodáva: „Rozhodnutie bude závisieť od bankárov z našej centrálnej banky.“

Predstaviteľ generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Peter Berkowitz sa prekvapivo otvorene vyjadril o rozpočtovej otázke. „Očakávame veľmi tvrdé rokovania vzhľadom na národný kontext v členských štátov,“ uviedol a dodal: „Francúzsko bude musieť spraviť niekoľko veľmi ťažkých rozhodnutí.“ Podľa neho sa to týka najmä oblasti kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. „Bude to skôr o obhajobe statusu quo ako o tom dostať viac prostriedkov,“ varoval Berkowitz.

Už v polovici budúceho roka zaháji Európska únia rokovania o dlhodobom finančnom rámci na nasledujúcich sedem rokov. Rozpočet a jeho jednotlivé zložky si bude následne vyžadovať schválenie zo strany Parlamentu a zároveň súhlas národných parlamentov jednotlivých členských štátov EÚ.

Obdobie konzultácií

Predstavitelia Komisie zároveň uviedli, že je čas zamýšľať sa nad smerovaním budúcej regionálnej politiky. „Stále diskutujeme, sme vo fáze konzultácií,“ povedal Berkowitz a dodal, že napríklad diskusia o fondoch pre najbohatšie regióny EÚ- v rámci cieľa „Konkurencieschopnosť“- pokročila. „Európa 2020 musí byť prítomná vo všetkých regiónoch,“ varoval.

V snahe zefektívniť regionálnu politiku po roku 2013 žiadajú predstavitelia Komisie zavedenie prístupu, ktorý „by sa zameriaval viac na ciele ako na výdavky“. Podľa Beauchampovej musia mať eurofondy zároveň dostatočný „synergický“ efekt. „Európsky sociálny fond má význam len ak podporuje projekty, ktoré by neuspeli ak by boli financované z národných zdrojov,“ dodala.

Proces na národnej úrovni

Ďalšou kľúčovou zmenou, ktorú je potrebné dosiahnuť, je zjednodušenie často krát zbytočne komplikovaného procesu žiadania o eurofondy. „Musíme sa stať flexibilnými a nehodnotiť všetky programy rovnakým spôsobom,“ uviedol Berkowitz. Podľa neho by sa mali zmeniť najmä pravidlá pre vypočítavanie nákladov a manažovanie rozpočtov jednotlivých projektov.

Samotná Európska komisia už vplyvom hospodárskej krízy pristúpila k niektorým zjednodušeniam. Sú však členské štáty, vrátane Francúzska, ktoré ešte tieto zmeny nezaviedli. „Samozrejme, že by sa komunitárne procedúry mali zjednodušiť. Rovnako však aj národné procedúry,“ dodal Berkowitz.

Pascale Beauchamp tvrdí, že zjednodušenie pravidiel musí nastať najmä v oblasti monitorovania výdavkov a automatického návratu nepoužitých finančných prostriedkov. V súčasnosti nemôžu členské štáty čerpať eurofondy dlhšie ako dva roky po skončení rozpočtového obdobia. Beauchamp navrhuje zvýšiť toto obdobie na tri roky.

Ďalšie kroky:

  • 10. november 2010: Komisia zverejní 5. správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti
  • polovica roku 2011: Komisia navrhne Niekoľkoročný finančný rámec, ktorý načrtne ako bude vyzerať rozpočet EÚ
  • 2012 až 2013: finalizácia rozpočtu na obdobie rokov 2014 až 2020