Komisia otvorila verejné konzultácie o prístupe k telekomunikačným sieťam

zdroj: Flickr, autor: iboy_daniel

Krok je súčasťou snahy o vytvorenie jednotného trhu s telekomunikačnými službami. Eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová k snahe uviedla: „Regulácia vo všetkých členských štátoch musí byť konzistentná, aby sa zabezpečili v oblasti telekomunikácií v celej EÚ rovnaké podmienky, v ktorých sa bude dariť hospodárskej súťaži a investíciám. Trhy tak budú mať istotu, že investovanie do optických sietí je bezpečné a ziskové.“

Prvá konzultácia sa týka nediskriminačného prístupu alternatívnych prevádzkovateľov k infraštruktúre a službám dominantných telekomunikačných prevádzkovateľov. Druhá sa týka spôsobu, akým národné regulačné orgány vypočítavajú ceny, ktoré musia prevádzkovatelia zaplatiť za tento veľkoobchodný prístup (nápravné opatrenia vychádzajúce z nákladovej orientácie). Výsledky pomôžu Komisii pri vypracovaní návrhov odporúčaní v tejto oblasti.

Komisia uviedla, že konzistentnosť právnych predpisov je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby telekomunikační prevádzkovatelia mohli plánovať svoju činnosť a aby regulácia v tejto oblasti bola jasná, najmä vzhľadom na rozsiahle investície potrebné na vybudovanie ultrarýchlych sietí založených na technológii optických vláken. Tieto siete „novej generácie“ sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Digitálnej agendy pre Európu umožniť všetkým občanom EÚ rýchly a ultrarýchly širokopásmový prístup do roku 2020.

Konzistentnosť pomôže aj telekomunikačným prevádzkovateľom podnikať vo viacerých členských štátoch. Cieľom konzultácie o tvorbe veľkoobchodných cien je predovšetkým preskúmať, ako môže pomer cien prístupu prostredníctvom medených a optických káblov ovplyvniť stimuly pre investície do nových sietí založených na technológii optických vláken.

Národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií majú v súčasnosti rozdielne prístupy k regulácii týchto oblastí. Usmerneniami Komisie sa, keď ich národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií začnú uplatňovať, zaistí, že prevádzkovatelia budú môcť kupovať produkty širokopásmového prístupu, akými sú neviazané účastnícke vedenia alebo „Bitstream“ porovnateľným spôsobom v celej EÚ. Prevádzkovatelia tak budú môcť v konečnom dôsledku ponúkať spotrebiteľom svoje vlastné konkurenčné maloobchodné služby za rovnocenných podmienok.

Na obidvoch konzultáciách sa môžu zúčastniť telekomunikační prevádzkovatelia, spotrebiteľské organizácie, národné regulačné orgány, členské štáty a iné zainteresované strany do 28. novembra.