Národné rómske stratégie čaká EK do konca roka

Rámec Európskej komisie má zohrať podpornú úlohu pre národné stratégie. „Členské štáty sú zodpovedné za odstránenie vylúčenia Rómov v školách, na pracovných miestach, v oblasti zdravotnej starostlivosti a bývania. Toto je vážna výzva“, povedala podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za spravodlivosť a základné práva. Podľa nej je najdôležitejšie, aby členské štáty zabezpečili, aby rómske deti získali aspoň základné vzdelanie.“

Komisia motivuje aj fakt, že bez zlepšenia životnej situácie 10-12 miliónov Rómov v Európe, môžu krajiny len veľmi ťažko naplniť ciele stratégie Európa 2020.

„Pretrvávajúce vylúčenie Rómov je v Európe v 21. storočí, vybudovanej na princípoch rovnosti, demokracie a dodržiavania práva neakceptovateľné. Životné podmienky väčšiny Rómov a ich vzťahy s väčšinovým obyvateľstvom sa v posledných rokoch zhoršili.“, konštatoval komisár zodpovedný za sociálne veci a inklúziu László Andor.

Súčasný rámec, s ktorým prichádza Európska komisia v hrubých rysoch definuje niekoľko cieľov. V oblasti vzdelávania by sa mali každému rómskemu dieťaťu zabezpečiť, aby ukončilo základnú školskú dochádzku. Hovorí tiež o ambícii znížiť rozdiel v zamestnanosti medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom, zlepšiť zdravotný stav rómskej populácie, znížiť dojčenskú úmrtnosť a zabezpečiť prístup Rómov k základným verejným službám ako je tečúca voda a elektrická energia.

Od členských štátov sa očakáva, že do konca roka 2011 musia predložiť vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, v ktorých priblížia ako sa chcú k tomuto stavu dopracovať.

Komisia tiež navrhuje riešenia na zaistenie vyššej efektívnosti využitia fondov EÚ na podporu integrácie Rómov. Komisia vyzýva členské štáty, aby upravili operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, aby lepšie podporili projekty zamerané na Rómov. V nedávnom rozhovore pre EurActiv.sk komisár Andor pripustil, že ak sa na pomoc rómskym komunitám používali európske fondy, výsledky boli skôr krátkodobé.

Komisia počíta aj s monitorovacím mechanizmom s kľúčovou úlohou pre Agentúru Európskej únie pre základné práva. Členské štáty Komisia preto žiada, aby vytvorili vnútroštátne kontaktné body, ktoré budú zodpovedné za reporting implementácie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov. Európska komisia bude každý rok podávať správy o pokroku.

Pozície

"Dokument nie je bez chýb a samozrejme mohol byť omnoho odvážnejší, ale je to značný krok správnym smerom," hovorí jediná europoslankyňa rómskeho pôvodu Lívia Járóka (Európska ľudová strana, Maďarsko)

"Prvým a rozhodujúcim krokom bolo, že sa uznalo, že rómsky problém je európskym problémom a nie je možné ho riešiť iba v rámci národných štátov. Ďalším pozitívom je, že sa nepristupuje k rómskemu problému iba ako k problému ľudských práv a diskriminácie ale predovšetkým ako sociálno-ekonomickému problému", hovorí pre EurActiv.sk europoslankyňa Edit Bauer, členka výboru rpe sociálne veci EP (Európska ľudová strana, SMK). Kľúčové je podľa nej riešiť zamenstnateľnosť Rómov vzdelávaním. Prostriedky z európskych fondov určených na túto oblasť by podľa nej mali byť lepšie monitorované a konotrolované.

Podľa slovenskej europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej (Smer-SD, SD) je sobotňajší fakľový pochod v Maďarsku rómskymi osadami dôkazom toho, že situácia sa zhoršuje a Rómovia sú vystavení teroru. Hoci obsah dokumentu oceňuje, kritizovala Komisiu za to, že pripravila rámec bez verejných konzultácií so zúčastnenými stranami.

Ďalšie kroky:

7.-8. apríla: 5. stretnutie Európskej platformy pre inklúziu Rómov v Budapešti

19. máj: Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti sa stretne v Gödöllő (Maďarsko)

23. mája: Ministri zahraničia sa budú otázkou zaoberať na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti

24. jún: Lídri EÚ budú mať integráciu Rómov v agende summitu v Bruseli.