Poznáme svoje problémy, potrebujeme vedecké riešenia

zdroj europa.eu

Európska stratégia Európa 2020 vyžaduje, aby podporné programy EÚ musia reflektovať výzvy, ktorým EÚ čelí v globálnom svete. Týka sa to aj rámcového programu Horizont 2020.

Spoločenské výzvy, resp. hľadanie vedeckých odpovedí a riešení je tretím pilierom Horizontu. Pri definovaní výziev sa zohľadňovali spoločné charakteristiky.

Výzvy musia vyžadovať spoločné riešenia, priamo sa dotýkajú obyvateľstva a nedajú sa riešiť bez inovácií a multidisciplinárneho prístupu. Priority sú výsledkom politického kompromisu v rámci medziinštitucionálnych rokovaní v EÚ. Program Horizont však vopred neurčuje, akým spôsobom, či treba k problému prioritne pristúpiť.

Spoločenskými výzvami zadefinovanými v novom rámcovom programe sú:

  • Zdravie, demografický zmena a blahobyt
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné a morské hospodárstvo a bioekonomika
  • Bezpečné, čisté a efektívne energie
  • Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
  • Boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využitie nerastných zdrojov
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflektívne spoločnosti
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Najmä potravinárstvo a biotechnológie

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave Ján Turňa upozorňuje, že pojem „spoločenské výzvy“ neznamená, že má ísť len o spoločenské a humanitné vedy, skôr naopak.

Turňa poskytuje prehľad účasti Slovenska na výzvach zo 7. RP podľa oblasti spoločenských tém. V oblasti zdravia sa Slovensko v 7. RP zapojilo v 18 projektoch, z nich väčšinu na SAV, v potravinárstve a biotechnológiách s 26 projektmi, energetike 14 projektmi, životnom prostredí 19 projektmi, doprave 20 projektmi. V sociálnych vedách sa realizovalo 19 projektov a v oblasti bezpečnosti 18 projektov.

Univerzita Komenského sa do 7. RP zapojila len 7 projektmi a bol pre ňu najmenej využívanou podpornou schémou. Ako dôvody Ján Turňa uvádza dostupnosť štrukturálnych fondov, chýbajúcu inštitucionálna podpora a nedostatočná interakcia so sieťou národných kontaktných bodov.

Najväčší inštitút pre aplikovaný výskum v Európe Frauhofer-Institute for Technological Trend Analysis je úspešným žiadateľom projektov v rámci 7. RP, okrem iného aj v oblasti „Bezpečné spoločnosti.“

Merle Missoweit z Frauhofer vysvetľuje, že táto výzva pokrýva oblasti ako je boj proti zločinu a terorizmu, boj proti kybernetickému zločinu, ochranu hraníc, zvýšenie odolnosti  kritickej infraštruktúry voči katastrofám, bezpečnosť na internete a opatrenia napojené na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku.

Pre Frauhofer predstavujú európske prostriedky len malú časť rozpočtu inštitútu v porovnaní s inými zdrojmi, verejnými a súkromnými .

„Výhodou  týchto prostriedkov  a dôvodom, prečo sa Frauhofer o ne uchádza je, že umožňuje získať finančnú podporu pre nové nápady a pre vytváranie sietí bez toho, aby ste museli vynakladať vlastné prostriedky.

„Ak sa to hodí do celkovej stratégie je to dobrá vec“, hovorí Missoweit.

Príprava projektu kľúčová

Uchádzačom radí v projektovom zámere jasne preukázať prepojenie projektu s iniciatívami v rámci politík EÚ, naštudovať si súvisiace materiály. „Dôraz na tento aspekt bude v Horizonte 2020 silnejší ako v predchádzajúcom období“, hovorí.

Mimoriadne dôležitá časť žiadosti je tiež popis dopadov výskumného projektu. Pokiaľ ide o hodnotenie, panel expertov, ktoré  dostanú nové posily, bude uplatňovať multidisciplinárny prístup. Hodnotiaci proces sprevádzajú jasné pravidlá.

Projekty musia byť realizované tak, ako boli podané, nie je priestor na vyjednávanie upozorňuje Missoweit. „To je celkom výzva, pretože aj ja som zvyknutá, že sa niektoré veci ukážu neskôr. To už neplatí, veci musia byť realistické a realizovateľné“.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.