Recyklácia môže stimulovať rast európskeho hospodárstva

Správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom „Príjmy, pracovné miesta a inovácia: rola recyklovania v zelenej ekonomike“ ukazuje, že recyklácia má nielen mnohé environmentálne prínosy, ako je znižovanie skládkovania  a emisií skleníkových plynov, ale tiež veľký hospodársky význam. Pomáha uspokojiť dopyt po surovinách v priemyselnej výrobe a zároveň sa zužitkovaním druhotnej suroviny predchádza negatívnym environmentálnym vplyvom spojeným s ťažbou a spracovávaním primárnych surovín.

Sú to dôležité charakteristiky prechodu na „zelený rast“, ktorý je jednou z priorít EÚ. Nezanedbateľné sú samotné príjmy získané z tejto ekonomickej činnosti, ktoré navyše rýchlo rastú. V období rokov 2004 – 2008 sa obrat v siedmych hlavných kategóriách recyklačných materiálov v EÚ takmer zdvojnásobil na viac než 60 miliárd eur . Z dôvodu zníženého dopytu po surovinách a poklesu v cenách komodít v čase hospodárskeho poklesu sa obrat koncom roka 2008 a v prvej polovici 2009 prudko znížil, ale zdá sa, že sa odvtedy mierne vzchopil.

Rastúci dopyt po druhotných surovinách sa zaznamenal predovšetkým v rozvíjajúcich sa ázijských krajinách, čím sa cena materiálov zvyšuje. Ďalším impulzom sú smernice EÚ týkajúce sa odpadu, ktoré zavádzajú povinnosť recyklovať alebo  inak zhodnocovať čoraz vyššie percento odpadov a naopak odrádzajú od hromadenia odpadu na skládkach. Rozširujúce sa pole pôsobnosti sa týka elektroodpadu, starých vozidiel, obalov, batérií, odpadu z domácností i stavebného odpadu.

Výsledkom je, že množstvo vyseparovaných surovín, ktoré sa opätovne vrátili na trh, sa v období rokov 2004-2009 zvýšil o 15 %.

V porovnaní so skládkovaním a spaľovaním odpadu sa pri novovzniknutých pracovných miestach v oblasti recyklácie často vyžadujú náročnejšie zručnosti, ktoré možno oceniť vyššími platmi. Podľa EEA celková zamestnanosť spojená s recyklovaním materiálov v európskych krajinách v období 2000-2007 stúpol až o 45 %.

Recyklovaný materiál už v súčasnosti tvorí podstatný surovinový základ pre výrobu v niektorých odvetviach, napríklad hutníckej či papierenskej výrobe.  Avšak ani maximálna úroveň recyklácie nemôže pokryť celý dopyt EÚ po zdrojoch.  Recyklácia môže zlepšiť „surovinovú bezpečnosť“, ale ekonomický rast založený na stúpajúcej spotrebe materiálov nie je podľa EEA udržateľný, keďže by vyžadoval nekonečný objem zdrojov.

Opätovné využitie surovín má nezastupiteľné miesto najmä v prípade takzvaných kritických surovín. Vzácne zeminy sú základom inovácií v oblasti rozvoja elektromobility, informačných a komunikačných technológií či obnoviteľných zdrojov energie. Dovoz drahých kovov do Európy v rokoch 2000-2009 stúpol o 50 %.

V prípade využívania vzácnych a drahých kovov platí, že hoci sa používajú v malých množstvách, majú veľmi široké využitie v rôznych aplikáciách a produktoch. Problém ich nedostatku a nevyhnutnosti zatiaľ nie je v existujúcej recyklačnej infraštruktúre dostatočne zdôraznený, čo vedie k tomu, že mnohé z týchto kovov sa strácajú.

Ekonomické, sociálne a environmentálne prínosy recyklácie však podľa EEA jasne poukazujú na potrebu prechodu k zelenému rastu a hospodárstvu. Len tak bude možné naďalej generovať prosperitu za súbežného zachovania zdravého životného prostredia a sociálnej spravodlivosti pre súčasné aj budúce generácie.