Školu predčasne opúšťa takmer 13 % mladých Európanov

Podľa aktuálnych údajov za rok 2012, ktoré včera (11.4.) zverejnil Eurostat, väčšina členských štátov EÚ pokročila v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania. Krajiny EÚ sa zaviazali do konca dekády znížiť podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku, pod 10 %. Druhým cieľom je zvýšiť podiel mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským (terciárnym alebo rovnocenným) vzdelaním nad 40 %.

Opäť sa potvrdili pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi i medzi rodmi – muži a chlapci stále viac zaostávajú. Priemerný podiel mladých ľudí v EÚ, ktorí školskú dochádzku ukončia predčasne, sa z 13,5 % v roku 2011 znížil na aktuálnych 12,8 %. V roku 2012 malo ukončené terciárne vzdelanie 35,8 % obyvateľov EÚ vo veku 30 – 34 rokov, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 34,6 %.

„Pokrok v dosahovaní našich cieľov v oblasti vzdelávania je v čase hospodárskej neistoty pozitívnou správou. V budúcnosti si pracovné miesta budú vyžadovať vyššiu kvalifikáciu a tieto čísla nám hovoria, že máme viac mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní naplno rozvinúť svoj potenciál,“ uviedla komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.

„Vyzývam všetky členské štáty, nech vytrvajú vo svojom úsilí, aby sme dosiahli naše ciele na rok 2020; platí to najmä pre krajiny, ktoré pokrok nezaznamenali alebo ktorých výsledky sa oproti predošlému roku zhoršili. Tie by som chcela požiadať, aby svoje snahy znásobili a aby čerpali z množstva osvedčených postupov, ktoré sú k dispozícii,“ prízvukovala Vassiliou.

Ambiciózne ciele? Ako pre koho…

V 12 členských štátoch (Rakúsko, ČR, Dánsko, Fínsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) je už podiel predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10-percentnou spoločnou cieľovou hodnotou. Štáty majú stanovené aj vlastné národné cieľové hodnoty. Slovensko tú svoju vo výške 6 % napĺňa aj napriek tomu, že trend je stúpajúci. Zatiaľ čo v roku 2010 u nás predčasne ukončilo dochádzku len 4,7 % žiakov, v minulom roku to bolo 5,3 %.

Miera sa zvýšila aj v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Maďarsku, Luxembursku, Poľsku, Slovinsku a vo Švédsku. Najvyššie podiely predčasného ukončenia štúdia vykazujú Španielsko (24,9 %), Malta (22,6 %) a Portugalsko (20,8 %), ktoré ale v porovnaní s rokom 2011 pokročili.

Dievčatám sa vo všeobecnosti darí viac: podiel dievčat s predčasne ukončenou školskou dochádzkou je o 24 % nižší ako u chlapcov. Rozdiel je najvýraznejší na Cypre (+58 %), v Lotyšsku (+57 %), Luxembursku (+57 %) a Poľsku (+55 %). V týchto krajinách je miera predčasného ukončenia štúdia u chlapcov v porovnaní s dievčatami viac ako dvojnásobná.

Tituly pribúdajú

U žien je tiež o 27 % vyššia pravdepodobnosť ukončenia vysokoškolského vzdelania. Rodový rozdiel je najmarkantnejší v Lotyšsku (+85 %), Estónsku (+79 %), Slovinsku (+68 %) a Bulharsku (+67 %). Luxembursko je jediná krajina, kde má terciárne vzdelanie viac mužov ako žien.

Rodové rozdiely v oblasti dosahovania terciárneho vzdelania, chlapci = 100

 

Zdroj: Eurostat (EU Labour Force Survey, 2012)

Miera dosiahnutého vysokoškolského (terciárneho) vzdelania sa počíta ako podiel obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným terciárnym (alebo rovnocenným) vzdelaním. V roku 2012 sa 40-percentná cieľová hodnota prekročila v 12 členských štátoch (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo). Poľsko a Slovinsko pravdepodobne prekročia 40 % v budúcom roku.

S podielom 23,7 % mladých ľudí s VŠ kvalifikáciou je Slovensko 4. krajinou od konca, nižší podiel ľudí s ukončeným terciárnym vzdelaním má už len Taliansko, Rumunsko a Malta. EK považuje za znepokojujúce to, že došlo k poklesu už aj tak nízkej miery ukončeného VŠ vzdelania v Bulharsku.

Budúci mesiac Európska komisia vyhodnotí prijaté opatrenia členských štátov smerujúce k dosiahnutiu hlavných cieľov stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť. Zároveň môže navrhnúť odporúčania pre jednotlivé krajiny. Správu o najnovšom vývoji v oboch ukazovateľoch zverejní v rámci najbližšieho monitora vzdelávania a odbornej prípravy  na jeseň tohto roku.