Únia riskuje nesplnenie cieľov 2020 vo vzdelávaní

Hospodárska kríza vážne zasiahla mladých ľudí. Európska komisia v decembri 2011 upozornila, že miera nezamestnanosti mladých dosahuje 21 %. Bez práce je teda si 5 miliónov mladých a 7,5 milióna ľudí vo vekovej skupine 15-24 rokov nielenže nepracuje, ale ani neštuduje. V niektorých členských krajinách presahuje nezamestnanosť mladých úroveň 40 % (Španielsko, Grécko). Slovensko má tretiu najvyššiu nezamestnanosť mladých.

Miera nezamestnanosti mladých v EÚ – november 2011 (Zdroj: EK)

 

Správa, ktorú vypracovali spoločne zástupcovia z Komisie a Rady, potvrdzuje, že kľúčovým faktorom prevencie nezamestnanosti je kvalita vzdelávania, ktorá mladým poskytne potrebné zručnosti a kvalifikáciu. Vyššie vzdelávanie a akademická excelentnosť hrajú dôležitú rolu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti Európy.

Mladých zasiahla kríza neprimerane tvrdo. Musíme investovať efektívne do vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zaistilo, že disponujú zručnosťami a adaptabilitou požadovanou pre úspech v konkurenčnom svete, uviedla komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou. Pripomenula návrh nového programu Erasmus pre všetkých, ktorý reaguje na túto potrebu otvorením viacerých príležitostí pre mladých ľudí a učiteľov pre zvýšenie svojho osobného rozvoja a zručností.

Erasmus pre všetkých, ktorý by mohol začať fungovať od roku 2014, bude aj predmetom dnešnej diskusie medzi ministrami a komisárkou Vassiliou. Podporu už získal od pracovnej skupiny Rady EÚ pre vzdelávanie aj od poslancov Európskeho parlamentu. Komisárka požiada ministrov, aby členské krajiny venovali pozornosť modernizácii svojich vzdelávacích systémov a pracovali na príprave národných plánov pre boj s nezamestnanosťou mladých.

Slovensko je medzi prvými i poslednými

V správe sa uvádza, že členské štáty len pomaly dosahujú pokrok pri dosahovaní svojich cieľov stratégie Európa 2020 znížiť podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku pod 10 %. V roku 2010 bol tento priemerný podiel pre EÚ na úrovni 14,1%, pričom Slovensko zaznamenalo najnižší podiel – 4,7 %. Medzi jednotlivými krajinami naďalej pretrvávajú obrovské rozdiely. V správe sa uvádza, že ak bude súčasný trend pokračovať, cieľ pre rok 2020 sa nepodarí naplniť.

Podiel osôb s predčasne ukončenou šk. dochádzkou 2010 (Zdroj: EK)

 

Taktiež dosiahnutie ďalšieho cieľa, aby minimálne 40 % obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské vzdelanie, nemožno považovať za samozrejmosť. Sedem členských krajín sa nachádza pod úrovňou 25 % – Rumunsko, Malta, Taliansko, ČR, Slovensko, Rakúsko a Portugalsko). Na opačnej strane rebríčka s najvyšším počtom vysokoškolsky vzdelaných ľudí je Írsko, Dánsko a Luxembursko.

Podiel osôb s ukončeným VŠ vzdelaním 2010 (Zdroj: EK)

 

Ako pozitívum sa v správe hodnotí postupný pokles počtu žiakov, ktorí dosahujú podpriemerné výsledky v čítaní, matematike a vede. Do konca dekády by sa tak mohlo podariť znížiť ich počet na menej ako 15 %.