Ženy v preddôchodkovom veku sú skryté

Ak ich aj vidíte, sú to zväčša muži, doplnila pri prezentácii svojej správy Bauer (EĽS, SMK). Podobná situácia je podľa nej ale aj na pracoviskách, kde v tejto vekovej kategórii jasne dominujú muži.

“Táto generácia je skrytá so svojimi problémami, potenciálom, dokonca aj v štatistikách. Možno nájsť ďaleko viac údajov o tejto vekovej skupine žien v USA alebo v Austrálii, ako v Európe. Existujúce údaje ukazujú, že zamestnanosť v tejto skupine žien nedosahuje ani 38%.”

Správa o postavení žien v preddôchodkovom veku (t.j. 50+), o ktorej na uplynulej plenárnej schôdzi rokoval Európsky parlament vznikla v súvislosti s prípravou Európskeho roka aktívneho starnutia 2012.

Európska stratégia Európa 2020 navyše vytýčila cieľ dosiahnuť zamestnanosť  mužov i žien na úrovni 75%. Na základe dostupných údajov o zamestnanosti žien, by sa  vo vekovej skupine nad 50 rokov musela zamestnanosť žien zdvojnásobiť. Tlak na rast dôchodkového veku môže byť podľa spravodajkyne veľmi málo účinný, ak muži, ale najmä ženy opúšťajú pracovný trh ďaleko skôr. “Navyše treba mať na zreteli aj cieľ znížiť podstatne počet chudobných, pričom vieme, že staršie ženy sú vystavené riziku chudoby ďaleko viac ako muži rovnakého veku.”

Prijatá práva formuluje oblasti, kde je podľa europoslancov možné a potrebné pokročiť, či v oblasti reformy dôchodkových systémov. Rodové hľadisko by malo byť prítomné v očakávanej Bielej knihe Komisie o dôchodkových systémoch a iných reformách politiky sociálneho zabezpečenia, zdôrazňuje správa. Pozornosť venuje aj  oblasti ochrany zdravia a zdravotnej prevencie. “Nesmieme devastovať cenné ľudské zdroje, ktorých bude v budúcich desaťročiach v Európe akútny nedostatok”, hovorí spravodajkyňa. Špeciálne analyzuje situáciu žien v roli poskytovateliek starostlivosti a opatrovateliek. 

Pozície

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH): „Hospodárska konkurencieschopnosť a prosperita Európy čoraz viac závisí od efektívneho využívania pracovnej sily. Nevyhnutné predĺženie pracovného života však musí byť vykonávané citlivo a spoločne s vytváraním dôstojných pracovných podmienok primeraných veku, ako aj systémov sociálneho zabezpečenia.“

„Rád by som vyzdvihol obdivuhodnú a záslužnú činnosť opatrovateliek a ošetrovateliek, ktoré napriek často nepriaznivému právnemu rámcu a finančnému ohodnoteniu poskytujú pomoc najzraniteľnejším členom našej spoločnosti a bojujú tak proti sociálnemu vylúčeniu ľudí so zdravotným postihnutím a umožňujú im tak viesť dôstojný život“.

Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SMER-SD)  apelovala na Komisiu, aby zabezpečila vytvorenie pravidiel pre členské štáty, ktoré pomôžu ženám zotrvať na pracovnom trhu a rovnako dôsledne pozmenia sociálne systémy odstránením rodovej diskriminácie najmä v oblasti penzijných systémov

Europoslankyňa Katarína Neveďalová  (S&D, SMER-SD)   uviedla, že spoločnosť by nemala zabúdať, že práve staršie ženy sú pre ňu obrovským prínosom. Starajú sa o svoje rodiny, deti a vnúčatá a často sa venujú aj dobrovoľníckym aktivitám. Väčšina európskych žien celý život pracovala a je preto nespravodlivé, že im je toto právo upierané, keď im v tom nebráni ich zdravotný stav v pokročilom veku a majú desiatky rokov dlhé skúsenosti.“

Europoslankyňa Katarína Neveďalová  (S&D, SMER-SD)   uviedla, že spoločnosť by nemala zabúdať, že práve staršie ženy sú pre ňu obrovským prínosom. Starajú sa o svoje rodiny, deti a vnúčatá a často sa venujú aj dobrovoľníckym aktivitám. Väčšina európskych žien celý život pracovala a je preto nespravodlivé, že im je toto právo upierané, keď im v tom nebráni ich zdravotný stav v pokročilom veku a majú desiatky rokov dlhé skúsenosti.“