Forma a proces – dilema sociálneho podniku a sociálneho podnikania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Autorka sa v príspevku venuje procesu etablovania týchto sociálnej ekonomiky, ako samostatnej oblasti podnikateľských iniciatív, ktoré mali odlišnú orientáciu v americkom a európskom kontexte. Jednou z kľúcových odlišností je orientácia na proces (podnikanie) a organizačnú formu (sociálny podnik) a jej implikácie pre úspešnú aplikáciu iniciatív v spoločensko-ekonomickom priestore.

Tieto skúsenosti môžu byť inšpiratívne pre rozvoj sociálneho podnikania v stredoeurópskych krajinách, ktorých podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania sú odlišné ako v podmienkach etablovanej trhovej ekonomiky.

Štúdia vyšla pôvodne v zborníku Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty. Univerzita Jana Evangelistu Purkyně. Ústí nad Labem 2009.

celý text štúdie nájdete na tejto linke.