Udržateľnosť: Páka pre ekonomický rast

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Jednou z najväčších výziev spoločnosti, ktorým čelí Európska únia (EÚ) v týchto časoch finančnej a ekonomickej krízy je ako dosiahnuť toľko potrebný rast a pracovné miesta, pričom budeme konať v záujme planéty. Táto výzva ale v žiadnom prípade nie je ojedinelá len pre EÚ. Ekonomické a environmentálne mechanizmy sú globálne prepojené a čo sa stane na jednej strane našej planéty, môže mať dramatické dôsledky na druhej strane planéty.

Uznaním toho, že do veľkej miery sa podieľame na tých istých výzvach a že naše činy majú vplyv na ďalšie národy, máme príležitosť poučiť sa jeden od druhého a vytvoriť nové globálne trhy. Inteligentnejší rozvoj našich priemyselných odvetví a technológií v Európe nás lepšie vybaví na boj s napätím pri zdrojoch, starnúcej populácii, klimatickej zmene a ohrozenom životnom prostredí. Ale predovšetkým, stanovenie správnych podmienok pre investovanie v sľubných sektoroch podnieti okamžité zotavenie z krízy.

Ako komisár pre priemysel a podnikanie som hrdý, že razím cestu pre vytvorenie ešte silnejšieho a viac konkurenčného európskeho priemyslu. Stratégia Komisie Európa 2020 vytyčuje víziu toho, ako môžeme premeniť Európsku úniu na inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku, so silnými mierami rastu, dosahovaním zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

S udržateľným rastom ako jednou z troch priorít Európy 2020 chceme presadzovať viac zdrojovo efektívne, zelenšie a viac konkurenčné hospodárstvo. Tým, že to robíme, sa snažíme s čistou hlavou hodnotiť vplyvy našich politických činov. Musíme zaistiť, že zelené je kompatibilné s rastom a nekompromituje ho.

Udržateľný priemysel by sa nemal vnímať ako doména určitých environmentálnych odvetví. Naopak, mal by sa stať biznisom pre všetky biznisy. Prechod na udržateľnejšie prostriedky produkcie, alebo udržateľnejšie produkty a služby, môže poskytnúť príležitosti, ale musíme mať na mysli, že to vyžaduje predchádzajúce investície, ktoré nemusia byť krátkodobo cenovo dostupné.

Preto sa usilujeme urobiť jasné, koherentné, dobre predstavené priemyselné, klimatické, energetické a súvisiace politiky, ktoré presadzujú eko-inovácie, bez toho aby viedli k outsourcovaniu a strate pracovných miest a prosperity. A práve z tohto dôvodu sme v roku 2011 spustili Nízkouhlíkovú iniciatívu udržateľného priemyslu, ktorá je praktickou iniciatívou založenou na priemysle na úrovni EÚ pre ´tradičné´ spracovateľské odvetvia, je zameraná na stimulovanie inovácií pre zníženie uhlíkovej intenzity energeticky náročných výrobných procesov.

Príležitosti v udržateľnom raste a efektívnosti zdrojov

Nájdenie riešení, ktoré neškodia rastu ani klíme a životnému prostrediu  je – musím priznať – nie vždy jednoduchou úlohou. Ale hoci sa tieto splynutia môžu najprv zdať ako manželstvo z rozumu, často vidíme, že mnohé z nich sa stanú plodnými vzťahmi. V skutočnosti existuje rastúca tendencia medzi firmami produkovať zdrojovo efektívnejšími spôsobmi. Tieto firmy nie sú nutne poháňané túžbou investovať do zelenšej planéty, ale zmeny vo svojich biznis konceptoch robia preto, že zelená produkcia sa stáva ekonomicky rozumnou.

Samozrejme, priemysel je kľúčovou hnacou silou technickej a technologickej inovácie, ktorú väčšia udržateľnosť a efektívnosť zdrojov vyžaduje. Hoci eko-inovácie sú stále málo využívané, verejné a súkromné investície v tejto oblasti v EÚ v posledných 10 – 20 rokoch neustále narastajú.

Sektor eko-priemyslu sa rozrástol a stal ekvivalentným sektorom (podľa zamestnanosti) voči chemickým alebo elektrickým alebo optickým zariadeniam. Ročný rast zamestnanosti v tomto sektore medzi rokmi 1999 a 2008 bol v priemere približne 180.000 pracovných miest ročne, čo predstavovalo viac ako 7 percentný ročný rast a podľa odhadov v roku 2008 zamestnával 3,4 milióna ľudí naprieč EÚ.

Navyše naše energetické ciele pre rok 2020 môžu vyústiť do úspory 60 miliárd eur za dovoz ropy a plynu a k vzniku viac než 1 milióna nových pracovných miest v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti.

Kľúčovou hnacou silou pre udržateľný priemysel je produktová politika Komisie. Očakáva sa, že prvých deväť opatrení v rámci smerníc o ekodizajne a energetickom označovaní zredukuje ročnú spotrebu energie do roku 2020 o nejakých 340 TWh. To sa rovná 12 % celkovej spotreby elektriny v Európskej únii alebo celej spotrebe elektriny Talianska v roku 2007.

Zatiaľ čo niektoré sektory sa stretnú s niekoľkými prekážkami pri zmene na udržateľnejšiu produkciu, iné budú konfrontované s vysokými investičnými nákladmi na nové technológie a inovácie. To je obzvlášť problém pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré nemajú dosť času, informácií a ľudských a finančných zdrojov a prešvihnú príležitosti ponúkané efektívnymi výrobkami a službami pokiaľ ide o nižšie účty za energie a väčšiu účinnosť. Vo februári 2011 Komisia revidovala ´Zákon o malých a stredných podnikoch´ a presunula dôraz na pomoc MSP s prechodom na zdrojovo efektívny rast.

Budúcnosť európskej udržateľnej priemyselnej politiky

Ak sa má európsky priemysel posunúť smerom k efektívnosti zdrojov, budú potrebné dodatočné investície. Počiatočné body sa v rôznych európskych regiónoch líšia. Práve preto Komisia podporuje investície do infraštruktúry a pomáha odštartovať ekonomický rozvoj v rôznych regiónoch.

Nájdenie nových ciest zníženia vstupov pre spracovateľských priemysel, zlepšenie riadenia zásob zdrojov, optimalizácia výrobných procesov a čo najlepšie využitie vody, sú len niekoľkými príkladmi, ktoré ukazujú ako môže aj efektívnosť zdrojov priniesť pre spoločnosti hospodárske príležitosti. Pomôže to stimulovať technologickú inováciu, povzbudí rast v rýchlo sa rozvíjajúcom sektore zelených technológií a otvorí nové trhy.

Pre mňa a mojich kolegov v Komisii je dôležité byť otvorení nových myšlienkam a zvážiť nové spôsoby riešenia našich ekonomických a environmentálnych výziev. Koniec koncov, je  mojou prvou a najdrahšou prioritou pracovať v prospech prekvitajúcej a životaschopnej Európske únii – konkurencieschopnej spoločnosti, ktorá zanechá zdravé životné prostredie pre budúce generácie.“