Program Strany zelených v európskych voľbách 2009

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vo svojej politike na európskej úrovni majú zelení definované nasledovné priority:

 • Udržateľná budúcnosť, ktorú chcú dosiahnuť prostredníctvom udržateľnejšieho prístupu k poľnohospodárskym a energetickým zdrojom. 
 • Ochrana sociálnych systémov – Zelení kritizujú neoliberálnu ideológiu v Európe, chcú ochrániť sociálne systémy pred „nespútanou konkurenciou“ a obraňovať ľudské a občianske práva pred ekonomickými záujmami priemyselných loby.
 • Zelení tvrdia, že potrebujeme revolúciu zdrojov, aby „sme sa odklonili z našej súčasnej cesty nadmerného využívania a ničenia životného prostredia“. Hlavnú úlohu v tomto procese majú zohrať obnoviteľné zdroje. Zelení navrhujú vytvorenie Európskeho spoločenstva obnoviteľných zdrojov na podporu dlhodobého cieľa  – získavanie 100 % energie z obnoviteľných zdrojov. Odmietajú jadrovú energiu ako súčasť boja proti klimatickým zmenám, poukazujú na jej riziká a tvrdia, že odčerpáva zdroje do skutočne obnoviteľných zdrojov. Zasadzujú sa tiež za skutočné oddelenie vlastníctva distribúcie energií a za prepájanie sietí.
 • Zelení chcú, aby sa EÚ zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 40 % a do roku 2050 o 80-95 % v porovnaní s úrovňami roku 1990, čo je v súlade so súčasnými odporúčaniami UN IPCC. EÚ musí podľa zelených vedúcu úlohu v globálnych klimatických rokovaniach, ktoré vyvrcholia v decembri v Kodani.
 • Tvorba zelených pracovných miest (tzv. zelené goliere), ktoré vzniknú investíciami do zelených technológií a služieb.
 • Zelený pohyb – prostredníctvom podpory udržateľného dopravného systému, pričom treba brať na zreteľ, že doprava je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií. Investovať treba podľa zelených hlavne do transeurópskych železničných spojení a sietí, cenovo dostupnej verejnej dopravy, podporovať bicyklovanie a chôdzu.
 • Kritika Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá podľa zelených podporuje nezodpovednosť a má neblahé dopady na životné prostredie. Zelení chcú  skôr motivovať farmárov vyrábať kvalitné potraviny udržateľným spôsobom a presadzujú úplný zákaz geneticky modifikovaných organizmov a podpora miestnych trhov  potravín, ktoré odstránia nutnosť prepravy.
 • Ochrana zvierat – domácich aj divých. Zelení budú presadzovať vyššie štandardy pre zvieratá na farmách, bojovať za ukončenie obchodu s kožušinami a náhradu testovania na zvieratách alternatívami.
 • Reštrukturalizácia finančných trhov – Zelení podporujú založenie inštitúcie na úrovni EÚ na kontrolu finančných trhov, zasadzujú sa za odstránenie daňových rajov a daňovej konkurencie, elimináciu tzv. „zlatých padákov“ a astronomických odmien managerov rizikového kapitálu. Vyjadrujú nutnosť zachovať dostupnosť úverov a presadzujú investície do vzdelania, vedy, výskumu a zelených, na budúcnosť orientovaných, technológií.
 • Zvyšovanie štandardov ochrany pracujúcich – rovnosť mužov a žien v odmeňovaní, rovný prístup k verejným službám, boj proti chudobe.  
 • Európsky parlament by mal mať podľa vízie zelených právomoc legislatívnej iniciatívy, časť poslancov by mala byť volená prostredníctvom nadnárodných celoeurópskych kandidátiek a veková hranica pre pasívne volebné právo by mala byť znížená na 16.
 • Zelení sa zasadzujú za ochranu práv ohrozených a minoritných skupín. Z toho vyplýva boj o rovnaké práva pre ženy, etnické minority vrátane Rómov, ľudí s postihnutím, lesby, gejov, bisexuálov, transsexuálov a náboženské minority, ako aj o sociálne a občianske práva.
 • Pokračovať budú v boji proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a inej náboženskej intolerancii, sexizmu, diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, pohlavnej identity a proti všetkým formám násilného politického extrémizmu v Európskej únii.
 • Medzi ďalšie priority patrí transparentnosť v EÚ, boj proti organizovanému zločinu, pluralita a nezávislosť médií, sloboda náboženského života v rámci sekulárnej spoločnosti a ochrana osobných údajov.
 • Zelení nechcú vytvárať z Európy „pevnosť“ uzavretú imigrácii a presadzujú lepšie zaobchádzanie s azylantmi
 • Zasadzujú sa za nový štýl zahraničnej politiky. Únia musí podľa nich svoju energiu venovať riešeniu základných príčin medzinárodného napätia, nielen boju s ich prejavmi. EÚ musí posilniť viacnárodné orgány a medzinárodné právo, zamerať sa na nevojenské nástroje zahraničnej politiky a dodržiavať princíp maximálnej spravodlivosti vo všetkých svojich zahraničných politikách, vrátane obchodnej.

(Kompletný volebný program Strany zelených nájdete na tejto linke)