Voľby 2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

IVO, partner, think tank

 

Dňa 17. júna 2006 sa na Slovensku konajú parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voľby boli vyhlásené po tom, čo parlament vo februári 2006 schválil ústavný zákon o skrátení svojho volebného obdobia. Voľby v roku 2006, ktoré sú šiestymi slobodnými a demokratickými voľbami po páde komunistického režimu, sa tak zároveň stali druhými predčasnými voľbami v dejinách SR.

Súčasťou aktivít politických strán, zameraných na oslovenie a získanie voličov, je príprava a zverejnenie ich programových východísk v podobe oficiálnych volebných programov. Programovými dokumentmi, ktoré strany predkladajú v predvolebnom období, do značnej miery určujú aj rámec svojich povolebných aktivít súvisiacich s prípadnou účasťou na rokovaniach o zostavení vlády, s vypracovaním vládneho programu a s jeho realizáciou, resp. s pôsobením v opozícii.

Niekoľko týždňov pred voľbami prichádza IVO s publikáciou „Voľby 2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí“. Jej autori mapujú stanoviská kandidujúcich politických strán v desiatich tematických oblastiach. Výber týchto oblastí (demokracia, právny štát a ústavnosť; zahraničná, bezpečnostná a obranná politika; ekonomika; sociálna politika; zdravotníctvo; politika voči menšinám a ľudské práva; kultúra a médiá; vzdelanie; informačná spoločnosť; životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj), vychádza z priorít vývoja krajiny v období prehĺbenia reformných procesov, najmä s prihliadnutím na počiatočné skúsenosti vyplývajúce z členstva v Európskej únii a v NATO.

Vzhľadom na to, že parlamentné voľby 2006 boli vyhlásené v predčasnom termíne, mali kandidujúce politické strany podstatne menej času na prípravu a zverejnenie svojich volebných programov než v roku 2002. Pre mnohé strany sa táto otázka stala aj istým testom profesionality a akcieschopnosti. Väčšina relevantných politických subjektov dokázala aj v pomerne krátkom čase vypracovať a predložiť na posúdenie verejnosti svoje oficiálne volebné programy; niektoré strany v období bezprostredne predchádzajúcom predvolebným aktivitám prijali širšie politické programy, ktoré fakticky slúžili ako volebné programy. Niektoré kandidujúce strany však do uzávierky tejto publikácie1 svoje volebné programy nezverejnili.

Predmetom analýzy tejto publikácie sú programové východiská dvanástich kandidujúcich strán a hnutí. V prípade

  • Aliancie nového občana (ANO),
  • Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS),
  • Komunistickej strany Slovenska (KSS),
  • Kresťanskodemokratického hnutia (KDH),
  • strany Nádej,
  • Občiansko-konzervatívnej strany (OKS),
  • Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany (SDKÚ-DS),
  • Slovenskej národnej strany (SNS)
  • a Strany maďarskej koalície (SMK)

ide o analýzu ich oficiálnych volebných programov.

V prípade Slobodného fóra (SF) a Hnutia za demokraciu (HZD) ide o analýzu ich politických programov, zverejnených v predvolebnom období. Jediným politickým subjektom, čo v predvolebnom období nezverejnil nijaký oficiálny stranícky materiál, ktorý by

bolo možné považovať za programový volebný dokument, bola strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Pre zachovanie úplnosti komparatívneho rámca publikácie Voľby 2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí sa jej editori rozhodli zaradiť do súboru skúmaných programových dokumentov dva dokumenty Smeru-SD: jeden z nich bol schválený na výročnom sneme koncom roka 2005, druhým sa strana zaoberala na svojej programovej konferencii niekoľko mesiacov pred voľbami. Editori tak urobili aj s vedomím toho, že niektorým tematickým oblastiam nie je v spomínaných dokumentoch venovaný primeraný priestor, považovali však takéto riešenie za optimálne vzhľadom na vzniknutú situáciu.

Analýza volebných programových dokumentov politických strán nielen reálne poukazuje na predsavzatia politických aktérov s naznačením ich postupov v povolebnom období, ale zaraďuje dnešné programové priority strán aj do širšieho spoločenského kontextu, domáceho i zahraničného.

Slovensko na začiatku 21. storočia je dynamicky sa vyvíjajúcou krajinou, a je na rozhodujúcich politických aktéroch, aby dokázali reagovať na priaznivé vývojové trendy tak, aby na ich pôsobenie vytvorili čo najširší priestor.


Celý text analýzy nájdete na portáli Inštitútu pre verejné otázky (IVO).