Dunaj na svetovom zozname najohrozenejších riek

Krátka správa

WWF vo svojej správe konštatuje, že „viac ako 80% pôvodného záplavového územia pozdĺž Dunaja a jeho hlavných prítokov zmizlo v priebehu časového horizontu od začiatku 19. storočia.“ Správa bola vydaná tesne pred blížiacim sa Svetovým dňom vody, ktorý sa uskutoční 22. marca 2007.

Dunaj je jediným európskym tokom, ktorý sa objavil v rebríčku najohrozenejších riek. Rebríčku dominujú ázijské rieky: Žltá rieka, Mekong, Indus, Ganda a Salwin.

Jamie Pittock, riaditeľ programu WWF pre čisté vody, povedal: „Všetky rieky uvedené v správe predstavujú súčasný kritický stav znečistenia sladkých vôd, ktorý je pozorovateľný už roky.“

Na druhej strane, v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta, Európa je viazaná prísnymi normami na kvalitu sladkých vôd. Sústava smerníc dotýkajúcich sa vody, prijatá ešte v roku 2000, má za cieľ dosiahnutie „dobrého ekologického statusu“ všetkých európskych riek do roku 2015.

Ukazuje sa, že v prípade Dunaja bude zložité naplniť stanovený cieľ. Podľa WWF, uvedenie tohto statusu sa na viac ako 85% dunajského povodia zdá byť do stanoveného roku len ťažko uskutočniteľným.

WWF: „Budovanie umelých kanálov a hrádzí počas uplynulých 200 rokov viedlo k strate viac ako 80% pôvodného záplavového územia pozdĺž Dunaja a jeho hlavných prítokov.“ Týmto sa ale  súčasne zvýšilo aj povodňové riziko.

Problémom môže byť tiež aj budovanie navigačných komponentov a infraštruktúry v rámci projektu Transeurópskych sietí (TEN-T). Ďalších asi 1000km zavodnených plôch sa tak ocitá vo vážnom riziku. Jedná sa najmä o územia v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, ale tiež aj v nemeckom  Bavorsku. „Ďalšie budovanie umelých kanálov nebude znamenať len stratu biodiverzity a zavodnených plôch a z toho plynúce väčšie povodňové riziko, ale rovnako aj ohrozenie vodných zdrojov, ktoré zásobujú pitnou vodou približne 20 miliónov ľudí.“

Environmentálne ciele ale môžu byť v konflikte s inými prioritami EÚ, najmä v oblasti dopravy. Európa sa snaží riešiť problémy spôsobené osobnými autami, ktorých vysoký počet spôsobuje upchanie ciest a znečistenie životného prostredia. Sprevádzkovanie dodatočných riečnych dopravných sietí by výrazne pomohlo zredukovať škodlivé emisie, znížiť energetickú náročnosť dopravy a rovnako by bolo aj nižšie znečistenie životného prostredia hlukovým smogom.

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizuje Komisia konferenciu, ktorej cieľom je ohodnotiť pokrok jednotlivých členských krajín v implementovaní sústavy smerníc dotýkajúcich sa vody. Správu o implementácii smerníc prednesie komisár pre životné prostredie, Stavros Dimas, ktorý tiež predstaví nový Európsky vodný informačný systém (WISE). Súčasťou konferencie bude aj diskusia o výzvach, ktoré prináša budúcnosť.