Eurokomisár Cañete: Plyn má potenciál v námornej a nákladnej doprave

Miguel Arias Cañete

Miguel Arias Cañete. FOTO-EK

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Budúcnosť plynu v EÚ

Eurokomisár pre klímu a energetiku Miguel Arias Cañete na otázky odpovedal cez e-mail. V rozhovore vysvetľuje

  • aká je úloha plynu vo vzťahu k uhliu a k obnoviteľným zdrojom,
  • ako zefektívniť prepravu plynu medzi štátmi,
  • ako pomôže nový legislatívny balíček plynu,
  • aká môže byť budúcnosť zemného plynu po roku 2050,
  • aké trendy podporuje Komisia v elektrine, doprave a vykurovaní,
  • aké je celkové hodnotenie projektu Nord Stream 2.

V Európe dotujeme najčistejší zdroj elektriny – obnoviteľné energie – ako aj najšpinavší zdroj – uhlie. Ako možno urobiť zemný plyn, „prechodné palivo“, konkurencieschopnejším?

Európska únia sa zaviazala, že energetická transformácia sa stane realitou a že občania budú mať úžitok z bezpečných a konkurencieschopných dodávok nízkouhlíkovej energie.

Dá sa to dosiahnuť prostredníctvom dobre fungujúceho a prepojeného trhu s energiami, ktorý je skôr založený na trhových signáloch ako na dotačných signáloch a na ktorom presadzujeme energetickú efektívnosť a rozvoj nových a obnoviteľných foriem energie.

V tomto rámci majú členské štáty vlastné právo vybrať si medzi rôznymi zdrojmi energie a určiť podmienky a základnú štruktúru svojich dodávok energií.

Je preto dôležité, aby rámcové podmienky umožnili plynu súťažiť s inými zdrojmi energie. Dôležitým prvkom je fungovanie vnútorného trhu s plynom. Ak budú rozličné zdroje plynu slobodne súťažiť a plyn bude voľne tiecť cez hranice, dokážeme zabezpečiť najlepšie ceny v Európe. Ak sú tieto ceny nižšie ako pre iné palivá, plyn je a zostane konkurencieschopný. A spotrebitelia budú z toho ťažiť.

Obnoviteľné zdroje energie sú očividným prostriedkom pre budovanie uhlíkovo neutrálneho systému. Sú však často variabilné podľa počasia. Plynu preto zostáva dôležitá úloha v tomto prechodnom období pre dopĺňanie variabilnejších obnoviteľných zdrojov.

Ako relatívne nízkouhlíkový fosílny zdroj môže plyn slúžiť ako most medzi uhlím a obnoviteľnými zdrojmi. Táto výhoda sa nevyhnutne neodráža v jeho cene.

Ako relatívne nízkouhlíkový fosílny zdroj môže plyn slúžiť ako most medzi uhlím a obnoviteľnými zdrojmi. Táto výhoda sa nevyhnutne neodráža v jeho cene. Takže preto, aby toto trh zobral do úvahy, je veľmi dôležitý reformovaný Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami.

Dôležitou témou pre konkurencieschopnosť prepravy plynu medzi členskými štátmi je prirodzene cena za prepravnú kapacitu. Komisia v tomto kontexte prijala nový sieťový predpis pre štruktúry prepravných taríf (TAR NC). Zvýši transparentnosť prepravných poplatkov a postupov pri ich určovaní, čo by malo viesť k vyššej konkurencieschopnosti. Cieľom je tiež dosiahnuť rovnováhu medzi naceňovaním krátkodobej a dlhodobej kapacity, a medzi domácimi a cezhraničnými bodmi. Uplatňovanie sieťového predpisu je dôležité ako ďalší krok k plne fungujúcemu vnútornému trhu s plynom. TAR NC vstúpi do platnosti v apríli 2017. Členské štáty EÚ musia uviesť svoje modely tarifikácie do úplného súladu s novými pravidlami do roku 2019.

Naším mottom je prispôsobiť trh obnoviteľným energiám a prispôsobiť obnoviteľné energie trhu.

Legislatívny balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“ rieši dizajn trhu. Aký je zamýšľaný dopad na európske trhy s plynom?

Po prvé, pripomeňme si celkový cieľ návrhu na dizajn trhu: prispôsobiť náš trh prirodzenému vývoju našich sietí smerom k výrobe čistejšej energie tak, ako sme sa k tomu zaviazali naposledy v Paríži. Naším mottom je prispôsobiť trh obnoviteľným energiám a prispôsobiť obnoviteľné energie trhu.

V takom kontexte bude úloha plynu stále dôležitá. Ako som už spomenul, plyn má potenciál byť prechodným palivom v strednodobom horizonte, keďže si uvedomujeme variabilnosť dodávok z obnoviteľných zdrojov. Takže hoci si uvedomujeme, že kapacitné mechanizmy budú nevyhnutné v blízkej budúcnosti, trváme na vylúčení vysokouhlíkových fosílnych palív (s emisiami nad 550g/kWh). V oblasti emisií CO2 dokáže plynárenské odvetvie využiť svoju výhodu – ak je lacnejšie ako uhlie s technológiou zachytávania (a ukladania) uhlíka (CCS) – v poskytovaní rezerv pre kapacitné mechanizmy.

V širšom ponímaní však balíček sleduje viac trhovo orientovaný a lepšie integrovaný systém, kde sú všetky trhy podriadené súťaži. Ak je plynárenské odvetvie ochotné inovovať a stať sa konkurencieschopným, plyn určite zohrá svoju úlohu.

Kde vidíte hlavnú úlohu zemného plynu v dlhodobom horizonte – v elektrine, vykurovaní, doprave alebo inde?

EÚ si stanovila ambiciózne ciele pre obnoviteľné energie a zníženie emisií CO2. Do roku 2030 je cieľom dosiahnuť podiel obnoviteľných energií vo výške aspoň 27 percent a znížiť emisie CO2 o 40 percent. Do roku 2050 by mala byť naša elektrina vyrábaná úplne bez emisií.

Viem si predstaviť úlohu plynárenského odvetvia v dlhodobom horizonte, v našom bezuhlíkovom svete po roku 2050.

Ako som už vysvetlil, plyn má veľmi jasnú úlohu v strednodobom horizonte. Viem si však predstaviť úlohu plynárenského odvetvia v dlhodobom horizonte, v našom bezuhlíkovom svete po roku 2050. Bioplyn a hydrogén sú samozrejme cesty, po ktorých sa treba vydať. Ale, ako hovorím, to bude závisieť na ochote odvetvia investovať do výskumu a inovovať. A ktovie, plyn ako relatívne nízkouhlíkové fosílne palivo môže byť využívaný v kontexte zachytávania a ukladania uhlíka, a je čistejšou palivovou možnosťou pre dopravu ako mnohé iné fosílne palivá.

Relevantnou oblasťou môže byť doprava, v ktorej je EÚ takmer úplne závislá na fosílnych palivách. Dodávky ropy na 94 percent pokrývajú spotrebu európskych osobných a nákladných áut, lodí a lietadiel.

Balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“ urýchli využitie nízkoemisnej a obnoviteľnej energie v doprave, vrátane pokročilých biopalív a elektriny. Tieto palivá budú musieť produkovať aspoň o 70 percent menej emisií skleníkových plynov v porovnaní s alternatívnymi, fosílnymi palivami.

Rozvoj pokročilých alternatívnych palív v doprave bude podporený prostredníctvom mandátu na zmiešavanie pre dodávateľov palív, zatiaľ čo príspevok biopalív z potravín k obnoviteľným cieľom EÚ sa postupne zníži.

Ako súčasť balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“ prijala Komisia Európsku stratégiu pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (C-ITS). Iniciatíva smeruje ku kooperatívnej, prepojenej a automatickej mobilite. Táto stratégia bude dôležitá v digitalizácii európskej dopravy a vo zvyšovaní jej efektívnosti a bezpečnosti.

Pre námornú prepravu sú Zóny kontroly emisií (napríklad v Baltskom a Severnom mori) dobrým dôvodom pre prechod na plyn a zanechanie špinavších palív ako nafta alebo ťažký vykurovací olej.

Nové technológie, zvlášť vo vzťahu ku skvapalnenému zemnému plynu (LNG) tiež umožňujú rozvoj nových služieb a využívania LNG, čím sa otvárajú potenciálne novým trhom. Pre námornú prepravu sú Zóny kontroly emisií (napríklad v Baltskom a Severnom mori) dobrým dôvodom pre prechod na plyn a zanechanie špinavších palív ako nafta alebo ťažký vykurovací olej. V tomto ohľade môže mať LNG významný potenciál v námornej preprave a nákladnej cestnej doprave. Ďalšie technologické vylepšenia v motoroch a pri rozvoji sieťovej infraštruktúry dodávok môžu prispieť k väčšiemu vzostupu LNG.

Vykurovanie a chladenie predstavuje 50 percent celkového dopytu po energii v Európe. Napriek snubným signálom a faktu, že EÚ je svetovým lídrom v obnoviteľnom vykurovaní, bol vzostup obnoviteľných energií v tomto segmente pomalý. Až 75 percent vykurovania a chladenia sa dnes spolieha na fosílne palivá a predstavuje 68 percent dovozu plynu do Európy, čo sa premieta do ročných výdavkov EÚ vo výške 44 miliárd eur. K tomu všetkému chýbajúca politika na úrovni EÚ ohľadom vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov viedla k fragmentácii trhov naprieč Európou a znížila dôveru investorov. Napriek tomu, že vykurovanie z obnoviteľných zdrojov dokázalo, že vie významne znížiť náklady.

Súčasťou návrhu Komisie je, že štátom dáme možnosť zvýšiť podiel obnoviteľnej energie vo vykurovaní a chladení s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľnej energie ročne o jedno percento z celkových dodávok energie do roku 2030. To navyše otvára prístupové práva za istých podmienok pre výrobcov obnoviteľných energií do miestnych systémom vykurovania a chladenia.

S ohľadom na existujúcu dobre rozvinutú dovoznú infraštruktúru a očakávanú konkurencieschopnosť dodávok LNG po roku 2020 nevidí Komisia žiadnu potrebu pre novú infraštruktúru v rozsahu Nord Streamu 2.

Európska komisia údajne s „veľkou pravdepodobnosťou“ schváli Nord Stream 2. V akom štádiu je skúmanie tohto projektu a kedy Komisia rozhodne?

Komisia je oddaná cieľom energetickej únie vrátane energetickej bezpečnosti. Prioritou EÚ je teda vytvoriť dostatočne diverzifikovaný a konkurencieschopný trh s plynom. Preto žiadame odstrániť prekážky pre obchod a podporiť kľúčovú infraštruktúru pre plyn. S ohľadom na existujúcu dobre rozvinutú dovoznú infraštruktúru a očakávanú konkurencieschopnosť dodávok LNG po roku 2020 nevidí Komisia žiadnu potrebu pre novú infraštruktúru v rozsahu Nord Streamu 2. EÚ navyše aj naďalej podporuje tranzit ruského plynu cez Ukrajinu. V tomto svetle je celkové hodnotenie projektu zo strany Komisie negatívne.

Projekt Nord Stream 2 neiniciovala ani nepodporila Komisia a nemá ani žiadnu perspektívu stať sa „projektom spoločného záujmu“ (PCI). Nord Stream 2 naopak vzbudzuje právne a politické obavy. Projekt predovšetkým nie je v súlade s cieľmi energetickej únie, keďže neposkytuje prístup k novým zdrojom dodávok a mohol by ešte viac posilniť pozíciu Gazpromu na trhu s plynom v EÚ vrátane Nemecka.