Brusel chce do roku 2050 mestá bez benzínových áut

Zdroj: Flicker

Cestovná mapa, do ktorej EurActiv nahliadol a Komisia ju zverejní v pondelok (28.3.), uvádza ciele, ktoré by mali hrať významnú úlohu pri dosahovaní komplexného cieľa Únie – do roku 2050 znížiť emisie CO2 z dopravy o 60%. V súčasnosti sa doprava na emisiách skleníkových plynov podieľa asi štvrtinou.

Biela kniha o doprave kladie, vzhľadom na viaceré nedávne teroristické pokusy, aj väčší dôraz na bezpečnostné opatrenia.

Náklady na investície do dopravnej infraštruktúry v najbližších dvadsiatich rokoch sa odhadujú na 1,5 bilióna eur. Ďalší bilión bude potrebný na modernizáciu vozidiel a podporných zariadení.

Komisia navrhne ambiciózny plán, ktorý má podstatne zredukovať emisie hlavne z cestnej dopravy, zatiaľ čo sa posilní železničná doprava, ktorá je čistejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu.

Komisia chce redukciu dosiahnuť najmä pri mestskej a nákladnej doprave. Zámer mať do polovice storočia mestá bez áut jazdiacich na palivo z ropy či zemného plynu by sa mal dosiahnuť vďaka rôznym fiškálnym opatreniam, podporou alternatívnych dopravných systémov a vybudovaním nutnej infraštruktúry pre prechod k užívaniu elektromobilov a iných „čistejších“ áut.

Dane a poplatky pre viac znečisťujúce vozidlá by sa podľa princípu „znečisťovateľ platí“ mali zvýšiť. Krajiny by mali adekvátne prispôsobiť národné pravidlá a postupy. Ako o poslednej možnosti Komisia uvažuje aj o „plnej a povinnej internalizácii externých nákladov“.

Potenciál európskych riek

Vo svojej cestovnej mape pre jednotný európsky dopravný priestor, exekutíva zvažuje možnosti pre zvýšenie alternatívnych dopravných prostriedkov. Jednou z uvedených možností je skúmanie „nevyužitého potenciálu riečnej dopravy“.

Ďalším kľúčovým krokom je masívny posun k automobilom využívajúcim elektrický či hybridný pohon a iné čistejšie technológie, tak ako to navrhla už v apríli minulého roku. Aby to bolo možné, Komisia chce dosiahnuť „do roku 2030 logistiku bez CO2 vo veľkých mestských centrách.“

Dane – základ zníženia počtu nákladiakov

Brusel by tiež rád do roku 2030 presunul „30% nákladu na cestách nad vzdialenosť 300 km na iné metódy [dopravy], ako sú železnice alebo preprava po mori.“ Pre rok 2050 vy sa tento cieľ mal zvýšiť na viac ako 50%.

K tejto zmene by malo pravdepodobne prispieť vyššie zdanenie pre prepravu nákladov po cestách. Prvým sektorom, ktorý takéto opatrenie ovplyvní bude asi cezhraničná cestná doprava, a to v čase keď sa jej objem výrazne znížil kvôli dopadom hospodárskej krízy. Podľa včera publikovaných údajov Eurostatu došlo medzi rokmi 2008-2009 k poklesu o 10%.

Hoci je takýto plán v súlade s cieľmi EÚ a odôvodnený vážnym vplyvom nákladných a ťažkých vozidiel, riziko uskutočnenia tohto kroku je rozličný vplyv na export jednotlivých členských krajín.

Vysoké dane pre nákladnú dopravu sú už vysoké v stredoeurópskom regióne, cez ktorý je hustý tranzit. Európsky rebríček podľa OECD vedú Česká republika, Nemecko a Rakúsko.

Niektorí odborníci sa preto domnievajú, že pokiaľ by došlo k ešte vyššiemu zdaneniu, získajú tranzitné krajiny konkurenčnú výhodu oproti štátom na periférii a dôjde tak k narušeniu vnútorného trhu EÚ.

Pokiaľ má Únia splniť všetky ciele nastolené v cestovnej mape, bude potrebovať nielen fungujúce a udržateľné alternatívy (železničné či riečne), ale aj finančné prostriedky na ich vybudovanie. Kritici však upozorňujú, že sa s tým nedá poťítať, pretože získať financie na dopravu v EÚ je čoraz zložitejšie.

Ďalšie kroky

  • 28. marec 2011: Komisia predloží Bielu knihu s cestovnou mapou pre dopravu