CO2: Ropné spoločnosti pod tlakom

Európska komisia reviduje Smernicu o kvalite pohonných hmôt z roku 1998. Nový návrh by mal obsahovať ustanovenie, podľa ktorého by mal sektor fosílnych palív (ťažba ropy, spracovanie, spaľovanie) znížiť mieru tvorby vlastných emisií CO2 o 10,5 – 15,5 percenta vzhľadom na celý životný cyklus paliva.

Emisie by mohli rafinérie znížiť napríklad upustením od doterajšej metódy spaľovania alebo vypúšťania zemného plynu, ktorý je z hľadiska spracovania ropy nepotrebným odpadom. Ďalším nástrojom by mohli byť programy energetickej efektívnosti ako takej.

Pozície

Darek Urbaniak z organizácie Priatelia Zeme Európa hovorí: “Ropný priemysel tvrdí, že nemá dostatok finančných a technologických zdrojov, aby obmedzil svoju produkciu skleníkových plynov, no podľa našich prieskumov má potenciál splniť a dokonca prekročiť cieľ smernice, ktorým je redukcia emisií CO2 o 10%.”

Producenti fosílnych palív oznámili za rok 2007 zisk 123 mld. USD, Paul de Clerck (Priatelia Zeme) preto dodáva: “Napriek do oblakov siahajúcim ziskom ropné spoločnosti nechcú niesť náklady pre redukciu CO2.” Vyjadril názor, že ak tak firmy neučinia dobrovoľne, mal by zasiahnuť regulačný úrad.

Europia, asociácia európskeho ropného priemyslu, závery správy Priateľov Zeme priamo nekomentovala. Trvá však na tom, že výsledky firiem v oblasti úspor sú “veľmi dobré.” Výrobcovia fosílnych palív v Bruseli lobovali proti revízii smernice z roku 1998 s odôvodnením, že je nekonzistentná s dvoma ďalšími iniciatívami Komisie:

  • Smernicou o obnoviteľných zdrojoch, ktorá počíta so zvyšovaním podielu využitia biopalív v cestnej doprave
  • Revíziou EU ETS, teda schémy obchodovania s emisiami. Už samotná nová revízia bude totiž od rafinérií požadovať výraznejšie zníženie emisií CO2, než tomu bolo doteraz.

“Emisie oxidu uhličitého z rafinérií a produkcie sú už upravené v rámci schémy obchodovania s emisiami, ktorá definuje strop,” dodáva Europia.

Problémom je aj zohľadňovanie celého životného cyklu palív. Nové moderné rafinérie, ktoré produkujú vysoko kvalitné pohonné hmoty (ako žiada EÚ), sú energeticky náročnejšie na prevádzku. Sprísnenie limitov by ich postavilo do nevýhody a súčasne by nebolo možné plniť iné ciele stanovené EÚ. Europia preto navrhuje, aby bola otázka fosílnych palív nateraz vyňatá z klimatických cieľov, pokiaľ sa nevyriešia ostatné sporné témy, ktoré boli načrtnuté.

Nasledujúce kroky

  • 27. november 2007: Výbor EP pre životné prostredie prijal v prvom čítaní návrh Komisie na revíziu Smernice o kvalite palív.
  • 17. jún 2008: O návrhu komisie bude hlasovať celé plénum EP.