Emisie z niektorých biopalív sú vyššie než z ropy

Emisné hodnoty, ktoré sa dosiaľ prisudzovali biopalivám, sa v dokumente porovnávali s údajmi pre ropné piesky v Kanade, by sa mali zverejniť na jar spolu s dlho očakávanými legislatívnymi návrhmi v oblasti biopalív.

Hovorkyňa Európskej komisie uviedla, že „nemôže komentovať uniknuté dokumenty, ako je hodnotenie vplyvov, ktoré sa ešte nevydali“.

Zdroje z priemyselného sektora i občianskej spoločnosti ale považujú dáta za dôveryhodné a v súlade s inými štúdiami. Podľa jedného z nich sa ich zverejnenie stane umieračikom pre biopalivá.

„Podľa mňa veda jasne preukázala, že z dôvodu prepojenia medzi odlesňovaním na miestach ako je juhovýchodná Ázia, majú mnohé bionafty značne negatívne dopady na klímu,“ uviedol pre EurActiv hovorca organizácie Priatelia Zeme Robbie Bake.

Čo znamená ILUC?

Nepriama zmena vo využívaní pôdy znamená, že produkcia biopalív nepriaznivo zasahuje do produkcie potravín. Ešte v decembri 2010 Európska komisia publikovala správu v ktorej vysvetlila pojem ILUC nasledovne:

Ak sa suroviny pre výrobu biozložky pestujú na existujúcej poľnohospodárskej pôde môžu vytlačiť inú rastlinnú výrobu, čo pri dodatočnom dopyte po biopalivách a biokvapalinách v konečnom dôsledku „môže nepriamo viesť k zmenám využívania pôdy. Tento nepriamy účinok sa prejavuje zmenou dopytu po poľnohospodárskych komoditách a ich substitútoch na svetových trhoch. Zmena ceny môže byť stimulom na zmenu správania, ktoré povedie k zvýšenému využívaniu pôdy, čo v mnohých prípadoch znamená zmeny využívania pôdy. Zvýšenie ceny môže viesť k zmene správania tiež tým, že podnieti zvýšenie výnosov z existujúcej poľnohospodárskej pôdy.“

Mnohé štúdie

Mimovládny ale aj akademický sektor dlhodobo upozorňuje. Európska komisia odkazuje na viacero súvisiacich štúdií, aj z roku 2009.

Napríklad nezisková organizácia Wetlands International predpovedala, že kvôli ILUC sa do konca tohto desaťročia zničia všetky rašeliniská v tropických lesoch, čo bude mať alarmujúce dôsledky na emisie skleníkových plynov. Pomôcť by mohlo len zastavenie expanzie produkcie palmového oleja.

Pri vyhodnocovaní vplyvu palív na klímu Brusel uprednostňuje pridelenie hodnôt pre jednotlivé palivá, založené na kalkulácii ich emisií počas životného cyklu.
V rámci nedávnej revízie smernice o kvalite palív, sa navrhla hodnota 107 g ekvivalentných CO2 na megajoule paliva (CO2/mj) pre bitúmenové piesky a 87 g CO2/mj pri surovej rope, tak aby lepšie odzrkadlili škody na životnom prostredí.

Hoci biopalivá druhej generácie dopadli v emisnom porovnávaní dobre a po započítaní ILUC sú pre klímu menej škodlivé ako tradičné fosílne palivá, hodnota pre palmový olej je 105g, sójové bôby 103g, repku olejnú 95g a slnečnicu 86g CO2/mj.

Nie je veda ako veda

Hovorkyňa Európskeho výboru pre bionaftu (EBB) Isabelle Maurizi pre EurActiv uviedla, že sa tieto uniknuté údaje, rovnako ako nedávne správy Spoločného výskumného centra EÚ, Európskej environmentálnej agentúry či Medzinárodného inštitútu pre výskum potravinovej politiky (IFPRI), nezhodujú s výskumom z USA.

„Neuznávame validitu tejto vedy z dôvodu nezrovnalostí vo výsledkoch. Veda sa ešte neetablovala a je stále nezrelá, takže by sme v tvorbe politík uprednostnili stimuly pred represívnymi návrhmi,“ uviedla.

Zavedenie uniknutých dát by mohlo vážne poškodiť schopnosť výrobcov biopalív vstúpiť do nových certifikačných schém pre biopalivá, podľa ktorých musia byť emisie aspoň o 35 % nižšie než u zemného plynu alebo ropy, , pričom tento prah sa bude od roku 2018 zvyšovať na 60 %.

Podľa smernice 2009/28/ES majú členské štáty EÚ do roku 2020 zabezpečiť 10 percentný podiel obnoviteľných zdrojov  energiena konečnej energetickej spotrebe v doprave, či už z biopalív, vodíkového alebo elektrického pohonu. Presadenie tohto ustanovenia má svoje právne i finančné dôsledky.

Signály pre trh

Nusa Urbančič, hovorkyňa skupiny Transport & Environment, vyzvala EÚ „vyslať jasný signál trhom o tom, ktoré biopalivá chceme v budúcnosti“.

„Máme dostatok bionafty pre naplnenie súčasného cieľa, čo je pre sektor problém, pretože nadmerne investovali na základe odlišného politického signálu a do určitej miery by mali byť investície chránené,“ povedala pre EurActiv. Dodala, že vzhľadom na množstvo vedeckých podkladov o výhodách vyspelejších generácií biopalív, „neexistuje teraz žiadne  ospravedlnenie na to, aby sa nekonalo na riešení.“

Rovnako správa z auditu vo Francúzsku, publikovaná 24.1.2012, odhalila, že hoci farmári získavajú zo súčasného nastavenia politiky biopalív, environmentálne prínosy sú „otázne“ a motoristi napokon spotrebujú viac paliva a za vyššie ceny.