Energetické dane sa prispôsobujú EÚ

Krátka správa

Návrh harmonizovanej minimálnej sadzby spotrebných daní na energetické nosiče bol v EÚ predložený už v roku 1997. Po dohode v Rade ministrov bola 27. októbra 2003 prijatá smernica, ktorá rozšírila rámcové pravidlá Spoločenstva pre minimálne sadzby spotrebných daní, dovtedy uplatňovaný len na minerálne oleje, na všetky energetické produkty, vrátane uhlia, zemného plynu a elektrickej energie. Smernica vstúpila do platnosti 1. januára 2004.

Hlavným cieľom bola snaha zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu, nakoľko rozličné spotrebné dane pre energoprodukty vytvárali v jednotlivých členských krajinách rozličné prostredie. Rozdielne zdaňovanie jednotlivých energetických produktov má súčasne podporiť ich environmentálne vhodnejšiu spotrebu.

Nové členské krajiny dostali v prístupových zmluvách na prechodné obdobia výnimky z uplatňovania smernice. Pre Slovensko to znamenalo, že má:

  • dosiahnuť minimálnu sadzbu spotrebnej dane ustanovenú smernicou na elektrinu a zemný plyn použitý ako palivo na vykurovanie do 1. januára 2010 za podmienky, že k 1. januáru 2007 bude sadzba dane na tieto tovary dosahovať 50% minimálnej sadzby dane,
  • dosiahnuť minimálnu sadzbu spotrebnej dane ustanovenú smernicou na pevné palivá (uhlie, koks) do 1. januára 2009 za podmienky, že k 1. januáru 2007 bude sadzba dane na tieto produkty dosahovať 50% minimálnej sadzby dane.

Ministerstvo financií preto predložilo Návrh zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Navrhuje v ňom nasledujúce sadzby dane:

  • pre elektrinu vo výške 0,020 Sk/kWh od 1. júla 2008 do 31. decembra 2009 a  od 1. januára 2010 vo výške 0,040 Sk/kWh,
  • pre uhlie na úrovni minimálnej sadzby dane t.j. 320 Sk/t od 1. júla 2008,
  • pre zemný plyn vo výške 4 Sk/m3 od 1. júla 2008 do 31. decembra 2009, ak je používaný ako pohonná látka a vo výške 0,20 Sk/m3, ak je používaný ako palivo  a od 1. januára 2010 vo výške 8 Sk/m3, ak je používaný ako pohonná látka a vo výške 0,40 Sk/m3, ak je používaný ako palivo.

Ministerstvo predpokladá, že nové spotrebné dane na elektrinu, uhlie a zemný plyn primárne nezaťažia domácnosti, keďže tie sa navrhujú oslobodiť. Dopady sa však môžu prejaviť nepriamo, keď sa vyššie spotrebné dane z elektriny, uhlia a zemného plynu pre podnikateľskú sféru prejavia nepriamo v cenách niektorých výrobkov a služieb.