Budúcnosť bezpečnosti zemného plynu v krajinách V4

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tím autorov pôsobiaci na katedre Medzinárodných vzťahov a európskych štúdií Masarykovej univerzity v Brene spracoval štúdiu, ktorá nesie anglický názov The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries: A Scenario Analysis and the EU Dimension.

Zameriava sa na projekty Nord Stream, South Stream a Nabucco, ale tiež na severojužné prepojenia a LNG terminály v Poľsku a Chorvátsku. Cieľom je vyhodnotiť možný vplyv týchto projektov na zásobovanie plynom v strednej Európe.

Obsahuje SWOT analýzy českého, maďarského, poľského a slovenského plynárenského sektora a päť scenárov, ktoré počítajú s rôznymi variantmi infraštruktúrnych projektov. Pre vyhodnotenie scenárov navrhli matematický model tokov v sieti MEOS a viacero indexov, ktoré pokrývajú kľúčové ekonomické a politické dimenzie obchodovania so zemným plynom. Vychádzali pritom z údajov z roku 2010 z jednotlivých krajín V4.

Súčasťou analýz je aj úroveň Európskej únie, ktorá významne ovplyvňuje vývoj energetickej politiky členských štátov. Autori sa snažili vyhodnotiť fungovanie európskej energetickej politiky z praktického hľadiska a tiež zmeny po prijatí Lisabonskej zmluvy, na základe ktorej sa energetika právne zakotvila medzi tzv. zdieľané právomoci, hoci niektoré aspekty energetickej politiky ponechala v právomoci jednotlivých členských štátov. Autori štúdie predpokladajú, že európska energetická politika bude politiku jednotlivých krajín ovplyvňovať v rastúcej intenzite, preto by tejto dimenzii rozhodovania mali venovať zodpovedajúcu pozornosť.

Medzi hlavné ciele štúdie patrí nájdenie ekonomicky ideálneho vyťaženia zdrojov a transportných trás, odhalenie motívov pre alokáciu zemného plynu v danej sieti, posúdenie daných variant z pohľadu európskych orgánov a relevantných štátov.

Za predpokladu, že v podmienkach strednej Európy sa spoľahlivosť dodávok posudzuje najmä na základe transportných trás, a že nízke ceny priamo súvisia s diverzifikáciou zdrojov, v prípade Českej republiky napríklad autori odporúčajú zvážiť nasledujú

  • diverzifikovať zdroje, čo so sebou prináša možnosť výberu a konkurenciu medzi dodávateľmi;
  • prepojiť spotové trhy v Rakúsku a Poľsku
  • presadzovať flexibilitu v rámci dlhodobých kontraktov, ale zároveň mať na zreteli ich význam pre rozvoj infraštruktúry
  • podporovať dôležité infraštruktúrne projekty ako napríklad vybudovanie LNG terminálu Adria alebo prepojenie medzi Maďarskom a Slovenskom.

Autormi štúdie sú: Filip Černoch, Břetislav Dančák, Jana Kovačovská, Petr Ocelík, Jan Osička, Tomáš Vlček, Veronika Zapletalová.

Podrobný obsah publikácie nájdete na tomto odkaze.

Štúdiu si môžete objednať na adrese jirusek@iips.cz .