Znižovanie emisií CO2 v sektore dopravy EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia o perspektívach zemného plynu v európskej doprave do roku 2050 vznikla s podporou britskej konzultačnej firmy AEA, ktorá robí poradenstvo v oblasti energetiky a zmien klímy. EGaF je neformálne zoskupenie zástupcov ôsmich hlavných európskych plynárenských spoločností (Centrica, Eni, E.ON Ruhrgas, Gazprom Export, GDF SUEZ, Qatar Petroleum, Shell a Statoil).

Medzi kľúčové závery novej publikácie patria:

Zníženie emisií

• Väčšie využitie zemného plynu v doprave umožní EÚ dosiahnuť ​​cieľ zníženia emisií C02 v roku 2050 oveľa rýchlejšie.

• V prípade ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré používajú skvapalnený zemný plyn (LNG), je potenciál až 25%- tného zníženia emisií CO2, 90%- tné zníženie oxidu uhoľnatého, 35-60%- tné zníženie oxidu dusíka, 50-75%- tné zníženie emisií bezmetánových uhľovodíkov, menej toxických a karcinogénnych škodlivín a v minimálnom množstve alebo vôbec sa neobjavujú tuhé častice.

• Ťažké nákladné vozidlá, ktoré používajú LNG, zaznamenajú výraznú redukciu emisií CO2, ďalej 50%-tné zníženie tuhých častíc a minimálne 50%- tné zníženie oxidov dusíka.

Zníženie nákladov

• V porovnaní s východiskovou situáciou, ktorá je v zásade v súlade s platnými názormi Komisie, prinesie podpora väčšieho využitia zemného plynu v doprave do roku 2030 úsporu nákladov vo výške približne 58 – 67 miliárd eur.

• Úspora nákladov v období rokov 2030 a 2050 sa odhaduje na 10 miliárd eur. Technológie pre zemný plyn budú v neskorších rokoch konkurencieschopnejšie, čo povedie v dlhodobom horizonte k zníženiu úspor.

• Táto výška úspor bude reálna len v prípade, ak sa zemný plyn bude v EÚ používať v širšom odvetví dopravy – o 4,7 krát viac – ako odporúča Európska komisia na rok 2011 v rámci Transport White Paper.

Veľké úspory budú podľa štúdie pochádzať najmä z odvetvia ťažkých nákladných vozidiel a námornej prepravy. V segmente ťažkých nákladných vozidiel sú však obmedzené technologické možnosti dekarbonizácie, najmä pre diaľkovú prepravu tovaru, kde hybridizácia je menej efektívna a elektromobily sú tiež reálnou využiteľnou možnosťou. Okrem toho, predstavuje to tiež príležitosť pre nasadenie duálnej technológie palív. Predpokladajú sa tiež veľké úspory v sektore námornej dopravy.

Pripravená legislatíva v oblasti kvality palív značí, že na bežné dodávky, kde sa používa ťažký vykurovací olej s vysokým obsahom síry, bude potrebné buď výfukové vybavenie alebo použitie drahšieho rafinovaného paliva na dosiahnutie súladu s normami – alebo presun na LNG.

Hlavným odporúčaním EGaF je, že rozsiahle uvedenie plynu do sektoru dopravy musí podporovať právny rámec, ktorého súčasťou sú dotácie na výmenu vozidiel, pôžičky s nízkym úrokom na nákup alebo premenu nákladných automobilov na plynový pohon, zvýšenie počtu obmedzení v oblasti kontroly emisií (ECA) a podpory lodí s pohonom na zemný plyn.

Kompletnú štúdiu v anglickom jazyku nájdete na tomto linku.