Investičný balík prinesie rozpočtovú flexibilitu

zdroj wikimedia

„Nenavrhujeme žiadne zmeny existujúcich pravidiel, iba inteligentnejšie aplikovanie pravidiel Paktu stability a rastu,“ naznačil eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Piere Moscovici.

Zámerom Komisie je vytvoriť Európsky fond pre strategické investície (EFSI)s kapitálom 21 miliárd eur, ktorý by mal počas troch rokov podporiť investície v hodnote 315 miliárd eur. Komisia očakáva, že fond počas obdobia 2015-2017 vygeneruje súkromné a verejné investície v hodnote približne 240 miliárd eur pre dlhodobé projekty a 75 miliárd eur pre malé a stredné podniky.

„Tento investičný plán nie je jedným stimulačným opatrením. Jedná sa o štrukturálny plán, alebo štrukturálnu reformu, ktorá musí byť doplnená celým radom dôležitých opatrení v rámci jednotného trhu,“ dodal podpredseda Komisie pre zamestnanosť, rast a investície Jyrki Katainen.

Flexibilnejšie rozpočtové pravidlá                              

Dôležitou otázkou pri vytváraní pravidiel bola pre Slovensko flexibilita rozpočtových pravidiel v prípade, že sa krajina rozhodne do fondu prispieť.

„Ak by sa príspevky započítavali do deficitu verejných financií, krajiny by nemali dôvod presúvať voľné zdroje do spoločného fondu,“ naznačil už v decembri štátny tajomník rezortu financií Vazil Hudák.  

Komisia sa tieto požiadavky rozhodla akceptovať. „Ak sa členské krajiny rozhodnú prispieť do EFSI, Komisia bude na takéto príspevky prihliadať pri posudzovaní verejných financií,“ zdôraznil Katainen, s tým, že investície členských štátov sa nebudú počítať pri posudzovaní fiškálnych úprav v rámci Paktu stability a rastu. Bude to platiť pre všetky členské štáty, či už v rámci preventívnej alebo nápravnej časti paktu.

Pri uplatňovaní „investičnej výnimky“ bude Komisia pred jej udelením posudzovať štrukturálne reformy danej krajiny. Odchýlka z pravidiel, ktoré stanovujú maximálny dlh členských štátov na 60% HDP a úroveň deficitu verejných financií na 3% HDP, by nemala prekročiť 0,5% HDP.

„Členské štáty musia vytvoriť dostatočnú rezervu na to, aby dodržali referenčnú hodnotu deficitu 3% HDP,“ zdôraznil podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. „Musíme si byť istí, že Pakt stability a rastu sa uplatňuje efektívnym a vierohodným spôsobom,“ dodal.

Ako bude Investičný fond vyzerať

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) bude zriadení v úzkej spolupráci s Európskou investičnou bankou, ktorej zástupcovia budú sedieť v novovytvorenom Riadiacom výbore. Ten bude rozhodovať o celkovej orientácii, investičných usmerneniach, rizikovom profile a strategických politikách fondu.

Špecifické projekty bude posudzovať a kontrolovať Investičný výbor zložený zo 6 nezávislých odborníkov, ktorí budú priamo zodpovední Riadiacemu výboru. Investičný výbor bude využívať odborné znalosti  Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH), ktoré je pre celú EÚ jediným kontaktným miestom v oblasti identifikácie, prípravy a financovania jednotlivých projektov. Bude tiež radiť ako využívať inovatívne finančné nástroje a verejno-súkromné partnerstvá.

„Investičný plán nevyrieši všetky naše hospodárske problémy a nezmení celý svet. Ale ak bude uplatnený efektívne pomôže nám zmeniť Európu a to pozitívnym smerom,“ vyhlásil Katainen.

Komisia má podľa informácií k dispozícia viac ako 2000 projektov, ktoré sa uchádzajú o financovanie z investičného plánu. Medzi projektmi sa nachádzajú aj viaceré slovenské, ako napríklad výstavba komárňanského prístavu, či obchvatu Bratislavy.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie musí ešte odsúhlasiť Európsky parlament a Rada EÚ. Katainen dúfa, že zákonodarcovia návrhy príjmu do konca júna, aby mohol nový fond byť funkčný do konca leta.

„Chceme, aby investície začali plynúť čo najskôr, aby investície mohli prúdiť do reálnej ekonomiky,“ vyhlásil podpredseda Komisie Katainen.

Medzičasom Európska komisia pracuje na ďalšom prvku investičného plánu a to konkrétne na odstránení regulačných prekážok pre investovanie a posilnení jednotného trhu. Prvý súbor opatrení je naznačený v pracovnom programe Komisie, ktorý má Európsky parlament odsúhlasiť už vo štvrtok.

EurActiv.com/EurActiv.sk