Komisia chce znížiť závislosť ekonomiky na bankách

Komisár Barnier prezentuje smernicu o bankových účtoch, Zdroj: Európska komisia

EÚ chce investovať bilióny eur do nových telekomunikačných, dopravných a energetických sietí do roku 2020. Ďalším cieľom je podpora malých firiem, ktoré vytvárajú v ekonomike dve tretiny pracovných miest.

Plánovaná legislatíva z dielne Komisie má zmierniť reguláciu investícií penzijných fondov, prispieť k  rozvoju nových foriem financovania či rehabilitovať sekuritizáciu.

Brzdou financovania dlhodobých projektov sa stala sprísnená regulácia finančného sektoru, ktorú po finančnej kríze zaviedol eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier. Naopak, teraz plánuje Únia  sériu reforiem, ktorou sa časť regulácií zmierni.

 „V Európe potrebujeme diverzifikovať finančné zdroje a zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu, ktoré sú chrbticou európskeho hospodárstva,“ uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

Generálny riaditeľ BusinessEurope Markus Beyer vo vyjadrení pre European Voice plán Komisie privítal s tým, že prispeje k reindustrializácii európskej ekonomiky.

Michaela Koller, generálna riaditeľka Insurance Europe, uviedla, že „poisťovne sú ideálne na to, aby sa podieľali na dlhodobom financovaní a investovaní.“

Dve tretiny financií v ekonomike Únie je z európskych bánk, v porovnaní s jednou tretinou v Spojených štátoch. Čo znamená, že európske firmy a najmä MSP zostali bez zdrojov, nakoľko sa banky sústredili na posilnenie svojich bilancií.

Menej ako jednej tretine gréckych a holandských MSP sa podarilo získať úvery o ktoré požiadali v roku 2013, uvádza Komisia.

Podľa Institute of International Finance kleslo počas uplynulých piatich rokov úverovanie v Európe o 50 percent.

Európske penzijné fondy majú aktíva vo výške viac než 2,5 bilióna eur. Komisia preto verí, že by tieto zdroje mohli byť investované do ekonomiky.

Plán Komisie by znamenal historickú zmenu európskeho prístupu k financovaniu a k trhom. V Nemecku a ďalších krajinách Únie je financovanie investícií závislé na bankách, ktoré majú úzke väzby na politickú sféru.

„Zmiernenie ťažkej závislosti Európy na bankovom financovaní je nevyhnutné. Inak budeme mať v čase, keď príde ďalší pokles ekonomiky, rovnaké problémy s oddĺžením bánk a obmedzovaním úverov ako teraz,“ uviedol pre Reuters Simon Hill z Britskej bankovej asociácie.

Pozície

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier: „Som presvedčený, že  predstavený súbor opatrení prispeje k zlepšeniu schopnosti európskych kapitálových trhov smerovať finančné prostriedky na uspokojenie našich dlhodobých potrieb. V oblasti dôchodkového zabezpečenia čelia všetky európske spoločnosti výzve skladajúcej sa z problému starnúceho obyvateľstva a dlhodobých investícií zameraných na vytváranie rastu. Zamestnanecké dôchodkové fondy sú spojnicou týchto dvoch výziev. V dlhodobom výhľade spravujú aktíva vo výške viac ako 2,5 bilióna EUR a 75 miliónov Európanov je od nich vo veľkej miere závislých, pokiaľ ide o ich dôchodkové zabezpečenie. Dnes predstavený legislatívny návrh zlepší správu a transparentnosť takýchto fondov v Európe, zvýši sa finančná stabilita, ako aj podporí cezhraničná činnosť, pričom sa budú ďalej rozvíjať zamestnanecké dôchodkové fondy ako hlavní dlhodobí investori.“

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro: „Musíme lepšie využívať verejné finančné prostriedky, aby sme maximalizovali vplyv produktívnych investícií na rast a tvorbu pracovných miest. Znamená to vytvoriť synergie a uľahčiť prístup k financovaniu na obnovu kľúčovej infraštruktúry. Vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ, ako aj podporné banky a agentúry pre vývozné úvery v tom zohrávajú svoju úlohu. Aby sa pomohlo MSP získať zdroje, ktoré potrebujú pre investovanie a expandovanie, musíme podporovať vysokokvalitnú sekuritizáciu, aby sme im uľahčili prístup k financovaniu na kapitálových trhoch.“

Podpredseda EK pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani: „Predložené ambiciózne iniciatívy prispejú k tomu, aby finančný systém lepšie smeroval zdroje do dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na to, aby Európa zostala na ceste udržateľného rastu. Finančná kríza zasiahla schopnosť finančného sektora smerovať finančné prostriedky do reálnej ekonomiky. Najmä MSP sú hlavnými prispievateľmi k udržateľnému rastu, získavanie financovania však stále považujú za problematické, a to najmä v ekonomikách na periférii. Dnes predložené iniciatívy sa zameriavajú na uvoľnenie dodatočných zdrojov financovania reálnej ekonomiky a ich spoločným cieľom je podpora jednotného trhu vytvorením najlepších podmienok pre rast a konkurencieschopnosť v Európe.“