Komisia navrhuje, ako vrátiť dlhodobo nezamestnaných do práce

V Európe je vyše 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných, pričom viac ako polovica z nich nemá prácu už minimálne dva roky. Ide prevažne o ľudí s nízkou kvalifikáciou a nedostatočnými zručnosťami. Čím dlhšie sú bez práce, tým ťažšie je ich opätovné zaradenie na pracovný trh pretože strácajú pracovné návyky.

Komisia zastáva názor, že množstvo služieb zamestnanosti, ktoré majú dlhodobo nezamestnaní k dispozícii  nie je úmerné podielu, ktorý táto skupina predstavuje medzi všetkými nezamestnanými. Návrh, ako pomáhať dlhodobo nezamestnaným je súčasťou širokej hospodárskej a sociálnej agendy Junckerovej Komisie.

Eurokomisárka pre zamestnanosť Marianne Thyssenová identifikovala tri hlavné kroky.

Členské štáty by mali posilniť registráciu dlhodobo nezamestnaných na úradoch práce. Nasledovať by malo individuálne posúdenie potrieb a potenciálu každej takejto osoby. Na tomto základe by mal každý nezamestnaný dostať do konca 18. mesiaca nezamestnanosti tzv. dohodu o pracovnej integrácii.  

Dohoda má obsahovať konkrétny individuálny plán návratu na pracovný trh, ktorý by sa mal skladať zo širokého spektra služieb pre nezamestnaných, ktoré daný štát ponúka. Tieto služby by sa mali poskytovať prostredníctvom jedného kontaktného miesta, čo by zaručilo ich konzistentnosť.

Komisia si predstavuje aj väčšie zapojenie zamestnávateľov do pomoci dlhodobo nezamestnaným. Prostredníctvom partnerstiev s verejnými orgánmi by tak mohli rozšíriť škálu poskytovaných služieb.

Komisia tiež pripomína, že na riešenie dlhodobej nezamestnanosti môžu členské štáty použiť aj finančné prostriedky Európskeho sociálneho fondu. Až 10 % jeho objemu v programovom období 2014 – 2020 je určených práve na túto oblasť.

Na Slovensku je problém vypuklý

Témou dlhodobo nezamestnaných sa zaoberal aj seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO s názvom „Ako udržateľne zvyšovať zamestnanosť“ (22. septembra).

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek poukázal na to, že dlhodobá nezamestnanosť je chronickou črtou slovenského trhu práce. Jej miera je dvojnásobná oproti priemeru EÚ.

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš hovorí, že vláda plánuje riešiť tento problém spustením rekvalifikačných projektov a aktivačných projektov na opätovné získanie pracovných návykov.

Za najväčšiu prekážku zamestnávania dlhodobo nezamestnaných označil poslanec NR SR Jozef Mihál (SaS) vysokú minimálnu mzdu. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka však povedal, že veľkí zamestnávatelia s týmto problém nemajú. Skôr ich trápi nedostatok kvalifikovaných ľudí.

Riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš poukázal na nízku cenu práce dlhodobo nezamestnaných vzhľadom na ich nízku kvalifikáciu. „Ak ich chceme zapájať do práce, mala by vláda zvážiť ďalšie zníženie odvodov pre ľudí s nízkym príjmom,“ povedal Goliaš.

Čo najviac podporuje zamestnanosť?

Inštitút INEKO zisťoval názory odborníkov pomocou ankety. Do prieskumu sa zapojilo  17 odborníkov z mimovládnych organizácií, verejných inštitúcií a bankového sektora. Experti hodnotili 57 opatrení na udržateľné zvyšovanie zamestnanosti.

Za najefektívnejší nástroj označili meranie a zverejňovanie efektivity opatrení na podporu zamestnanosti. Okrem toho zvýšeniu zamestnanosti najviac pomáha znižovanie administratívnej záťaže najmä malých firiem. Ako dôležité označili respondenti aj naviazanie financovania stredných odborných škôl a vysokých škôl na úspešnosť ich absolventov pri uplatnení sa na trhu práce.

V strategickom dokumente Európa 2020 má Slovensko cieľ dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 64 rokov na úrovni 72 %. Po dlhej stagnácia miera zamestnanosti znova rastie. V roku 2014 bola na úrovni 65,9 %. Stále však nedosiahla ani len predkrízové maximum (68,8 %) z roku 2008.

Národný program reforiem Ministerstva financií SR z roku 2015 identifikuje štyri hlavné oblasti zvyšovania zamestnanosti: zlepšovanie služieb zamestnanosti, podpora nezamestnanosti mladých, boj s dlhodobou nezamestnanosťou a podpora mobility za prácou.