Komisia Slovensko upozorňuje na stav verejných financií a nezamestnanosť

V rámci jednotlivých krokov európskeho semestra Európska komisia zhodnotila programy stability (konvergenčné programy nečlenov eurozóny) a národné programy reforiem členských štátov a dnes (30. mája) vydala špecifické odporúčania pre jednotlivé vlády.

Zároveň zverejnila predstavu politických opatrení na úrovni EÚ, závery 12 hĺbkových skúmaní v rámci postupu v prípade makroekonomických nerovnováh a tiež odporúčania Rade v súvislosti s postupom pri nadmernom deficite.

Komisia zhodnotila, že členské štáty prijímajú v oblasti verejných financií nevyhnutné opatrenia, no konsolidácia by sa vo viacerých prípadoch mala zamerať na podporu rastu. Za vážny problém označila nezamestnanosť.

Zároveň navrhla ďalšie kroky vedúce k vytvoreniu úplnej hospodárskej a menovej únie – vrátane bankovej únie cez vytvorenie finančného dohľadu a systému ochrany vkladov v celej eurozóne. Podporila aj myšlienku, aby bolo možné využiť stabilizačný fond ESM na podporu bánk a vydávanie spoločných európskych dlhopisov tzv. eurobondov.

V prípade Belgicka, Bulharska, Cypru, Dánska, Fínska, Francúzska, Talianska, Maďarska, Slovinska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva potvrdila existenciu nerovnováh, ktoré treba podľa nej napraviť a monitorovať.

Pokiaľ ide o postup pri nadmernom deficite prijala tri rozhodnutia. V prípade Bulharska a Nemecka postup zrušila, keďže dospela k názoru, že úprava nadmerných deficitov je zaistená. Zároveň rozhodla o zrušení rozhodnutia pozastaviť vyplácanie záväzkov z Kohézneho fondu Maďarsku, keďže krajina prijala účinné opatrenia na odstránenie nadmerného deficitu.

Odporúčania pre Slovensko

Komisia v odporúčaniach pre Slovensko poukazuje, že len čiastočne prijalo opatrenia na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a neimplementovalo žiadané zmeny v dôchodkovom systéme. Zároveň vyčíta, že neboli prijaté ani významné opatrenia na boj s nezamestnanosťou, len v obmedzenej miere došlo k zlepšeniu školstva a marginalizované skupiny stále čelia vylúčeniu z pracovného trhu a vzdelávacieho systému.

Na druhej strane uvítala významný pokrok v posilňovaní transparentnosti pri verejnom obstarávaní a súdnictve, hoci poukázala na to, že procesy sú stále dlhé a nákladné. Celkovo však kvalitu a kapacitu verejných inštitúcií označila za slabú pre vysokú fluktuáciu pracovníkov a nedostatočne vybudovanú administratívnu štruktúru.

Exekutíva teda Slovensku odporúča, aby prijalo kroky, ktoré budú viesť k udržateľným verejným financiách a reforme dôchodkového systému, znížiť výdavky a zefektívniť štátne investície so zameraním na rast. V daňovej oblasti žiada zníženie daňového zaťaženia zamestnancov s nízkymi príjmami, zlepšiť výber DPH či viac využívať environmentálne dane.

Zároveň vyzýva k implementácii programu zameraného na tvorbu pracovných miest pre mladých a prijatiu aktívnych opatrení na sprístupnenie vzdelávania pre všetkých vrátane Rómov. Kvalitu štátnej správy by Slovensko podľa Komisie malo zvýšiť zlepšením manažmentu ľudských zdrojov.

Ministerstvo financií tvrdí, že kritika Európskej komisie súvisí najmä s nečinnosťou predchádzajúceho kabinetu. Podľa ministra financií Petra Kažimíra predchádzajúca vláda splnila len jedno odporúčanie – zavedenie dlhovej brzdy.

„Reforma dôchodkového systému bola stiahnutá z parlamentu. Napriek pokusom o reformu trhu práce sa žiadne zmeny neuskutočnili. Žiaden pokrok sa nedosiahol ani v znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia zamestnancov s nízkymi mzdami, ani v zlepšovaní administratívnych kapacít verejných služieb zamestnanosti. Komisia tiež konštatuje, že v oblasti daní Slovensko nenaplnilo žiadne z minuloročných odporúčaní,“ uvádza vo svojom stanovisku rezort financií.

Podľa Kažimíra však súčasná vláda už na niektoré odporúčania Komisie reaguje. Ide napríklad o opatrenia na udržanie deficitu na plánovanej úrovni 4,6 % tak, aby budúci rok bol pod úrovňou 3 %. Vláda sa snaží aj o zlepšenie výberu DPH. "V týchto dňoch komunikujeme celý balík opatrení a prezentujeme akčný plán boja proti daňovým únikom," podčiarkol podľa TASR.

Plány má vláda aj v oblasti zdanenia nehnuteľností, rôzneho zdanenia práce či znižovania nezamestnanosti mladých, na ktoré by malo ísť 350 miliónov eur z realokovaných európskych fondov.

Na zefektívnenie a modernizáciu verejnej správy sa zameria pripravovaný projekt ESO rezortu vnútra. Jeho cieľom je zlacniť prevádzku štátu.

(EurActiv/TASR)