Pri budovaní bankovej únie treba dávať pozor na detaily

Problémová španielska banka BANKIA, Zdroj: TASR/AP Photo/Paul White

Experti dnes diskutovali o bankách a ich podiele na budovaní Európskej únie ako Únie zodpovednosti a stability. Výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska Vladimír Dvoráček problematiku načrtol z kontrolného pohľadu.

Uviedol základné fakty o slovenskom bankovom sektore. Z pohľadu EÚ je jeho význam zanedbateľný. Jeho podiel na európskom bankovom sektore je na úrovni 0,1 %. Špecifikom slovenského bankovníctva je aj to, že je tu vysoká prítomnosť zahraničných bánk. Viac ako 90 % všetkých aktív je v správe ich dcér.

Podnikanie bánk je zároveň prevažne konzervatívne, zameriava sa na financovanie podnikov, domácností a aktivity z primárnych vkladov klientov. Sú preto menej vystavené hlavným rizikám EÚ. Sektor má zároveň priestor pre ďalší rast. Na druhej strane má však bankový sektor dominantnú úlohu pri financovaní slovenskej reálnej ekonomiky.

Dohľad je v rukách Národnej banky Slovenska. Má na starosti povoľovaciu a regulačnú činnosť, dohľad na mieste a na diaľku a tiež dohľad na makroúrovni. Zároveň je aktívna na činnosti Európskeho úradu pre bankovníctvo (EBA) či Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB).  

Na globálny vývoj v súčasnosti vplývajú najmä trendy spojené s dlhovou krízou v eurozóne. Miernu úľavu priniesla intervencia Európskej centrálnej banky začiatkom roka. Problémy zvonka sa však prenášajú aj na Slovensko, ktoré tiež podľa jeho slov pociťuje pokles dôvery a nárast neistoty. Poukázal tiež, že hoci retailové bankovníctvo je ešte v poriadku, úverový tok smerom do podnikov spomaľuje. Banky totiž očakávajú nárast kreditného rizika a sprísňujú úverové štandardy.

Prispel aj do diskusie o pripravovanej implementácii bankovej únie, ktorej prvým pilierom je jednotný systém bankového dohľadu. Upozornil najmä na napätý časový harmonogram. Národná banka pritom chce, aby sa dôraz kládol najmä na detaily spojené s návrhom.

Hlavný poradca sekcie finančných inštitúcií Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby európskej komisie Elemér Terták sa snažil odpovedať na otázku, prečo je banková únia taká nevyhnutná, keď len nedávno došlo k zmene architektúry finančného dohľadu.

Je podľa neho dôležitá pre dosiahnutie skutočnej Hospodárskej a menovej únie. Má pomôcť prerušiť bludný kruh medzi osudom bánk a verejných financií. Ďalej je podľa neho nevyhnutná pre zachovanie jednoty vnútorného trhu, ktorý môže fragmentovať rastúci finančný protekcionizmus a tiež pre posilnenie dôvery.

Európska centrálna banka by mala v rámci posilnenia právomocí dostať právo udeľovať či odoberať licencie, dohliadať na plnenie požiadaviek na kapitál a likviditu a na skorú intervenciu v prípade prešľapov. Zásadnú rolu bude hrať aj národný dohľad v rukách centrálnych bánk.

Vzhľadom na to, že nie všetky krajiny sú súčasťou eurozóny, bude podľa jeho slov dôležité riadne oddeliť menové kontrolné úlohy ECB. Vysvetlil tiež význam, prečo je dôležité, aby sa banková únia týkala všetkých. V EÚ panujú veľké rozdiely. Kým na Slovensku je veľký vplyv zahraničných bánk, napríklad v Španielsku práve naopak. Mnohé britské banky sú však zároveň v španielskych rukách. V Maďarsku, Českej republike či Poľsku majú banky eurozóny silné miesto. Cieľom je, aby banková únia nebola v rozpore s integritou vnútorného trhu, čo by hrozilo v prípade, že jej súčasťou nebudú všetky krajiny.

Pohľad slovenského bankového sektora sa snažil vystihnúť Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie. Pripomenul, že podľa údajov Európskej komisie museli štáty od roku 2008 na záchranu bánk vynaložiť 39 % HDP EÚ, čiže 4,6 bilióna eur. Len deväť krajín, vrátane Slovenska, tak urobiť nemuselo.

Vymenoval päť odporúčaní, ktorými ak by sa podľa neho banky riadili, tak by reč o regulačných opatreniach či kríze vôbec nebola nutná:

  1. Rob tradičné bankovníctvo a nešpekuluj s vkladmi.
  2. Požičiavaj len toľko, koľko máš klientskych vkladov.
  3. Správaj sa obozretne a zbytočne neriskuj.
  4. Vytváraj zisk a zvyšuj kapitál.
  5. Drž politikov, čo najďalej od banky.

Banky pod výrazným politickým vplyvom zažilo aj Slovensko koncom 90-ych rokov, čo skončilo tak, že ich štát musel zachraňovať. V Španielsku dominujú regionálne sporiteľne, ktoré boli tiež pod silným politickým vplyvom a ich problém sa podpísal pod súčasný stav krajiny. Jednotný európsky dohľad by preto mal riešiť aj tento problém. Ide o snahu zbaviť banky politického vplyvu.

Videá zo všetkých panelov konferencie nájdete na kanáli  YouTube Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.