Slovenským bankám nevyhovujú aspekty bankovej únie

Súčasťou druhého piliera bankovej únie EÚ, zameraného na riešenie krízových situácií bánk, ktoré sa ocitnú v problémoch, je nástroj na záchranu bánk pomocou ich vnútorných zdrojov (tzv. bail-in)

Významnou zložkou tohto opatrenia je návrh nového ukazovateľa, predpisujúceho bankám minimálne požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (tzv. MREL). Jeho úlohou je zabezpečiť, aby banky boli schopné absorbovať časť prípadných strát.

Minimálne požiadavky majú predchádzať situácii, aby banky štruktúrovali svoje pasíva spôsobom, ktorý by obmedzil efektivitu pravidla „bail-in“, teda riešenia prípadných problémov z vlastných zdrojov.

Toto opatrenie predstavuje podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) neprimeranú záťaž. Pripomína, že finančné inštitúcie už dnes platia tzv. bankový odvod a pripravujú sa na prispievanie do európskeho rezolučného fondu, ktoré majú tiež oba slúžiť ako rezerva pre prípad problémov. 

Podľa prepočtov SBA potrebujú slovenské banky na splnenie opatrení podľa ukazovateľa MREL asi 1,8 miliardy eur. To by síce neohrozilo ich stabilitu, ale predstavovalo by to pre ne významnú záťaž.

„Ide o dôsledok toho, že na slovenskom bankovom trhu dominujú retailové banky, ktorých obchodný model je pomerne konzervatívny a financovaný najmä z vkladov klientov. To sa kladne prejavilo najmä počas finančnej krízy v roku 2008, ktorej sa naše finančné inštitúcie vyhli,“ uvádza SBA.

„Slovenské banky sú stabilné a majú silné kapitálové rezervy. Navrhované opatrenie však pre náš bankový sektor predstavuje významnú záťaž,“ upozorňuje prezident SBA Alexander Resch.

Slovenská banková asociácia na možné dôsledky návrhu regulácie pre slovenský bankový sektor už upozornila Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Ako konštatuje, uvítala by všetky zmeny, ktoré by zmiernili negatívny dosah návrhu na tradičný model bankovníctva.