Štáty nie sú ochotné implementovať odporúčania Komisie

Foto: www.mmisso.com

Očakáva sa, že prebiehajúci summit EÚ by mal podporiť odporúčania Komisie pre jednotlivé členské štáty na rok 2014. Štúdia Európskeho parlamentu o stave implementácie odporúčaní Komisie zo strany členských štátov však naznačuje širokú neochotu štátov implementovať opatrenia, s ktorými sami súhlasili.

Štúdia sa zamerala na reformy v troch oblastiach – fiškálne politiky, makroekonomické nerovnomernosti a iné politiky, ako pracovný trh a finančná stabilita. Výkon každého štátu posudzuje individuálne a v každej kategórii vytvára zoznam opatrení, ktoré odlišuje farebne – plne implementované (zelená), v procese (žltá) a neimplementované (červená).

Výskum je založený na dokumentoch z Medzinárodného menového fondu, OECD a Európskej komisie.

Belgicko malo, napríklad, v rokoch 2011 a 2012 dominanciu neimplementovaných odporúčaní. Medzi ne patrí napríklad zníženie rozpočtového deficitu pod 3 % HDP, alebo podpora zamestnanosti migrantov.

Slovensko bolo na tom veľmi podobne. Dominovali neimplementované odporúčania, ktoré sa týkali napríklad výberu daní, stropu a udržateľnosti verejných výdavkov, či podpory zamestnanosti a znižovania daňového zaťaženia ľudí s nízkymi príijmami.

Pravdou je aj to, že mnoho z navhrovaných odporúčaní vyžaduje na uvedenie do života dlhší čas.

Zsolt Darvas z bruselského think-tanku Bruegel nie je výsledkami štúdie prekvapený. „Krajiny väčšinou robia to, čo považujú za najlepšie. Zvážia to, čo im Komisia odporučí, ale ak sato nestretne s domácou podporou, nie je vôbec prekvapivé, že nemajú záujem to implementovať,“ hovorí pre EurAcitv.

Belgická indexácia platov

Systém indexácie platov v Belgicku je toho dobrým príkladom. Komisia navrhuje jeho reformu po konzultácii so sociálnymi partnermi. Podľa nej súčasný systém vedie k mzdovej inflácii a zamestnancov s nízkymi platmi vytláča zo zamestnania. Socialistická vláda Elia Di Rupa je však proti odporúčaniu Komisie, ktoré považuje za úsilie narušiť sociálne zákony krajiny.

Podľa európskej exekutívy toto belgické nastavenie narúša jeho konkurencieschopnosť. Belgická socialistická strana a odborové zväzy sú však iného názoru. Podľa štúdie Európskych odborových zväzov (European Trade Union Institute, ETUI) publikovanej v marci, Belgicko patrí medzi 10 krajín, ktorých mzdy sa počas krízy neznižovali. Automatická indexácia platov v Belgicku je, podľa mnohých, jedným z faktorov, vďaka ktorým sa podarilo vyhnúť počas krízy tomu najhoršiemu.

„Komisia navrhuje, Rada schvaľuje a ak existuje rozdiel v názoroch, belgická vláda nesúhlasí. To je všetko,“ hovorí Darvas. „Mnoho krajín sa po prvých návrhoch Komisie ohradilo, že Brusel im diktuje, čo majú robiť. Prevažuje všeobecná neochota prijímať odporúčania Komisie,“ dodáva.

Neefektívny Európsky semester?

V Európskom parlamente prevažujú obavy, že slabý súlad štátov s odporúčaniami Komisie povedie nakoniec k „oslabeniu hospodárskeho riadenia a naruší hospodársku stabilitu v Európe“, hovorí zdroj z EP.

„Ak sa krajiny nebudú držať odporúčaní, môžeme dospieť k vážnym problémom pri cieľoch deficitu, alebo slabej konkurencieschopnosti EÚ. Netransformovaním odporúčaní sa môže stať, že tieto štáty budú sankcionované za nerešpektovanie dlhových a deficitných cieľov. Hospodárska koordinácia je však aj o vytváraní fungujúcej eurozóny, ako spoločného priestoru,“ povedal zdroj EurActivu na margo štúdie EP.

Komisia má tendenciu pri svojich makroekonomických návrhoch tlačiť viac na „slabšie“ štáty ako Španielsko, a viac je krotká pri štátoch ako Nemecko, tvrdí Darvas.

Darvas nemá vo všeobecnosti veľké očakávania pri výkone Európskeho semestra. „Európsky semester je celkovo užitočný v tom, že spúšťa diskusiu. Ale pri pohľade na jeho účinok, je užitočnosť otázna,“ hovorí.

Ďalšie kroky:

Október 2014: Rozhodnutie Európskeho parlamentu o implementácii priorít Európskeho semestra.