Štúdia potvrdzuje potrebu posilniť prechod na enviro-dane

Zo štúdie, ktorú tento týždeň zverejnila Európska komisia, vyplýva, ako môže environmentálna politika podporiť hospodársky rast presunom daňového zaťaženia z práce na ekologickejšie zamerané zdaňovanie.

„Práve environmentálne fiškálne reformy majú potenciál takmer zdvojnásobiť príjmy, ktoré v súčasnosti prinášajú do štátnych pokladníc, a pritom zabezpečiť prínosy pre životné prostredie, ako aj priestor na zníženie daní zo mzdy alebo deficitu. To je silný argument v prospech zmeny súčasného stavu,“ uviedol eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Rozsiahla analýza potenciálu environmentálnej fiškálnej reformy obsahuje údaje z 12 členských štátov vrátane Slovenska. V roku 2012 sme spolu s Rakúskom dostali špecifické odporúčania v rámci európskeho semestra týkajúce sa prechodu na environmentálnejší systém zdaňovania.

Vplýva z nej, že presunutím daňového zaťaženia z práce na znečisťovanie (napríklad formou zvýšenia daní z dôvodu znečisťovania ovzdušia a vodných zdrojov) by sa v roku 2016 dosiahli príjmy na úrovni 35 miliárd  eur v reálnom vyjadrení. V roku 2025 by mohli vzrásť až na 101 miliárd eur, pričom v prípade uskutočnenia opatrení zameraných na odstránenie škodlivých látok by sa mohlo podariť dosiahnuť podstatne vyššie objemy príjmov.

Potenciálne príjmy sa pohybujú v rozmedzí od úrovne mierne presahujúcej 1 % HDP ročne až po úroveň tesne nad 2,5 % HDP ročne v roku 2025, v závislosti od príslušného členského štátu.

V prípade Slovenska by v roku 2025 príjem z environmentálnych daní mohol byť vo výške 1,8 miliardy eur a celkový dodatočný príjem až 1,82 % HDP.

Väčšina z celkového nárastu pochádza z dodatočných daní pri doprave, zvýšenia energetických spotrebných daní a vyšších daní za znečisťovanie a zdroje.

Zo skoršej analýzy, v ktorej sa opisuje situácia v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov v oblasti odpadov, vyplynulo, že vďaka úplnému vykonávaniu týchto predpisov by sa ročne ušetrilo 72 miliárd eur, ročný obrat v odvetví odpadového hospodárstva EÚ by sa zvýšil o 42 miliárd eur a do roku 2020 by vzniklo viac ako 400 tisíc pracovných miest. (EurActiv, 8.3.2012)