Informatizácia: „europrojekty“ už v tomto roku

Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR

Ste novým šéfom, novej sekcie, ale predsa len nie ste v tejto oblasti žiadnym nováčikom. Čo ste doteraz robili a prečo ste sa rozhodli prijať post generálneho riaditeľa?

  • Mám za sebou 12 rokov v oblasti marketingového manažmentu v telekomunikáciách na Slovensku i v zahraničí, u dominantného i alternatívneho telekomunikačného operátora v najväčšej európskej telekomunikačnej skupine Deutsche Telekom. V roku 1997 som vytvoril prvú komerčnú ponuku internetových služieb dominantného poskytovateľa, neskôr som sa podieľal na komerčnom sprístupnení služieb internetu prostredníctvom ISDN, aj DSL. Po roku a pol strávenom u alternatívneho poskytovateľa internetových služieb v Španielsku som dostal ponuku na túto pozíciu, Je výnimočná, keďže dnes je tu silné chcenie a súčasne aj dostatočné finančné prostriedky na dosiahnutie výrazného a viditeľného pokroku smerom k modernej a informačne vzdelanej spoločnosti.

Je už delimitácia sekcie úplne ukončená a ste spokojný s tým ako ste to zvládli?

  • Delimitácia sekcie sa končí. Keďže sa sekcia delila medzi ministerstvo financií a úrad vlády, bol potrebný rozumný kompromis. V zásade to už je iba technická záležitosť. Z pôvodných 21 pracovníkov prešlo k nám 15. Je to prirodzené, keďže v zmysle kompetenčného zákona  sme ústredným orgánom štátnej správy v oblasti informatizácie spoločnosti.

Akú máte predstavu o riešení personálnych otázok v súvislosti s „eurofondami“, nakoľko v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)je alokovaná vyše miliarda eur?

  • S 15 ľuďmi sa to nedá. Preto sme sekciu rozdelili na 5 odborných útvarov, z ktorých dva budú mať v kompetencii administráciu operačného programu. Sekcia sa rozšíri na 30 pracovníkov najneskôr pred vypisovaním výziev a už dnes mám dohodu, že v prípade potreby budeme pružne schopní reagovať na nárast administratívy spojenej s procesom implementácie OPIS či už nárastom vnútorných kapacít alebo externou spoluprácou.

V akom stave je príprava na implementáciu OPIS, kedy napr. možno očakávať prvé výzvy?

  • OPIS bol oficiálne predložený do Bruselu, koncom februára sme mali k nemu hearing, v týchto dňoch očakávame vznesenie oficiálnych pripomienok EÚ, ktoré zapracujeme tak, aby počas jari mohol byť definitívne schválený. Súčasne pracujeme na množstve procesných dokumentov nevyhnutných k jeho realizácii, rokujeme s riadiacim orgánom (úrad vlády) o vymedzení kompetencií. Prvé výzvy možno očakávať koncom jesene tohto roka.

V minulom volebnom období existovala Rada vlády SR pre informatiku, ale jej funkčnosť a praktický význam vyvolávali veľké otázniky. Plánujete tento poradný orgán vlády obnoviť a v akej podobe?

  • Zo všetkých strán počúvam ponosy na nepružnosť a nefunkčnosť Rady. Považujem ju však za vhodný priestor pre odborné diskusie s riaditeľmi informatiky jednotlivých orgánov štátnej správy i s ostatnou komunitou. Jej existenciu momentálne prehodnocujeme. Komunikáciu s odbornou komunitou a združeniami plánujem viesť v troch rovinách – prostredníctvom Rady, Partnerstva pre Operačný program informatizácie spoločnosti, ktorý vedie vicepremiér Dušan Čaplovič a  aktívnou účasťou na stretnutiach a konferenciách zameraných na problematiku informatizácie spoločnosti.

Tzv. cestovná mapa budovania e-governmentu na Slovensku je hlavným programovým dokumentom v tejto oblasti, problémom je však jej praktické napĺňanie. Počítate s ňou naďalej?

  • Informatika a informatizácia napredujú tak rýchlo, že dokument starý dva roky, nemôže zachytiť súčasný stav. Navyše realizácia projektov z tzv. cestovnej mapy nebola dostatočne koordinovaná, niektoré kľúčové projekty sa nerozbehli vôbec dokonca ani len v legislatívnej rovine. Aj naša predstava o informatizácii verejnej správy nekorešponduje s týmto dokumentom. Nechceme vytvoriť zoznam produktov resp. služieb verejnej správy, ale zjednodušiť celý systém komunikácie občana s verejnou správou, aj vo vnútri verejnej správy. Zostáva však jedným z  východiskových materiálov pri tvorbe novej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Ako vidíte ústredného portálu verejnej správy z hľadiska rozširovania počtu elektronických služieb, ku ktorým by sa cez neho mali občania a firmy dostať?

  • Ústredný portál verejnej správy mal podobnú históriu ako tzv. cestovná mapa. Zostáva však kľúčovým vstupným centrálnym bodom pre občana pri komunikácii s verejnou správou. Avšak nemôže v ňom zostať „kameň na kameni“. Vizuálne i obsahovo je poplatný úrovni informatizácie spred 4 rokov. Moja sekcia je zo zákona správcom portálu, takže máme priamy dosah na jeho rozvoj. Hlavnými úlohami bude kompletne  informovať občana o všetkom, čo súvisí s verejnou správou, ďalej to bude vstupný bod pre služby e-governmentu a tiež bude umožňovať občanovi podieľať sa na správe vecí verejných.

Ako sa pozeráte na spoluprácu vašej sekcie so samosprávnymi orgánmi?

  • Obojstranne úspešná spolupráca so samosprávou je podstatou úspechu informatizácie spoločnosti. Preto je pre mňa veľmi dôležitá a tomu sa budem snažiť podriadiť moju komunikáciu s týmito združeniami. Aktívne sa plánujeme zúčastňovať akcií organizovaných pre členov týchto združení s cieľom na jednej strane ich vzdelávať o informatizácii i možnostiach získania finančných prostriedkov, a na druhej strane počúvať ich názory, aby sme im pomohli zjednodušiť ich komunikáciu s občanom.