Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013

Informačné a komunikačné technológie

Pozadie

Už predošlá vláda (v rokoch 2002 – 2006) pri príprave Národného strategického referenčného rámca (NSRR) v súlade s všeobecnými prioritami Európskej únie (EÚ) kládla dôraz na informatizáciu spoločnosti. Výsledkom tohto postupu bol návrh na samostatný operačný program Znalostná ekonomika, ktorý mal  čiastočné iné poňatie a informatizácia bola len jednou z jeho súčastí. Nové vedenie ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja po voľbách v roku 2006 navrhlo, aby tento OP ani nebol predložený, s čím viaceré rezorty nesúhlasili.

Napokon sa odohral súboj medzi ministerstvami dopravy a financií o štátne kompetencie v oblasti informatizácie. Vládna koalícia ich pridelila ministerstvu financií, úrad vlády má za úlohu koordináciu ústredných orgánov štátnej správy v oblasti informatizácie. Na tieto účely bol zriadený Úrad vládneho splnomocnenca pre informatizáciu spoločnosti na ÚV SR. V lete 2007 bol menovaný aj samotný splnomocnenec.

Delimitáciou pracovníkov pôvodného odboru na ministerstve dopravy na ministerstvo financií a úrad vlády sa presunula aj tvorba operačného programu. Súčasná vláda v podstate schválila koncom roka 2006 návrh, ktorý vypracovali ešte pracovníci MDPT SR. Ten bol predmetom pol roka trvajúcich rokovaní s Európskou komisiou, ktoré už viedli pracovníci sekcie informatizácie na ministerstve financií SR (MF SR).

Administrácia OPIS

Vzhľadom na novelu kompetenčného zákona sa rozdelili úlohy pri administrovaní OPIS takto: riadiacim orgánom (RO) je úrad vlády a sprostredkovateľským orgánom pod RO (SORO) je ministerstvo financií. Začiatkom roka 2007 vznikla na MF SR sekcia informatizácie spoločnosti. V jej rámci fungujú dva odbory, ktoré sa zaoberajú administráciou OPIS.

Odbor riadenia OPIS sa člení na oddelenie metodicko-právne a oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity OPIS.

Oddelenie metodicko-právne o. i. pripravuje podklady do OPIS, programového manuálu a súvisiacich dokumentov, metodicky usmerňuje prijímateľov formou vydávania príručiek, zabezpečovania školení a podávania metodických výkladov, koordinuje vypracovávanie interného manuálu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO), vrátane audit trailov a rizikových analýz, vypracováva schémy štátnej pomoci a realizuje dohľad nad ich uplatňovaním, zabezpečuje posudzovanie a uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku, realizuje výklad právnych noriem súvisiacich s implementáciou OPIS, vybavuje sťažností a podnety týkajúce sa implementácie OP IS.

Oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity OPIS o. i. zabezpečuje vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, overuje spolufinancovanie jednotlivých projektov zo zdrojov prijímateľa, zabezpečuje spolufinancovanie OPIS zo štátneho rozpočtu, ako aj prezentáciu, publicitu a informovanosť OP IS (vzťah s médiami, vypracovanie informatívnych podkladov a pod.), vykonáva monitorovanie na úrovni OP IS, predkladá správy o výsledku vnútorného auditu SORO a správy o výsledku externého auditu SORO certifikačnému orgánu do 5 pracovných dní od ich podpisu.

Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti o. i. prijíma a eviduje žiadosti prijímateľov o platbu, vykonáva administratívnu kontrolu žiadostí prijímateľov o platbu, sleduje čerpanie rozpočtu projektov a schvaľuje ich prípadné zmeny, schvaľuje a predkladá žiadosti prijímateľa o platbu vrátane prehlásenia o overení platobnej jednotke, vypracováva a predkladá odhad očakávaných výdavkov, prijíma, eviduje a vyhodnocuje monitorovacie správy od prijímateľov, zabezpečuje archiváciu dokumentácie.
 

Štruktúra OPIS

Globálnym cieľom OP IS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Tento cieľ sa má napĺňať po troch prioritných osiach:

Elektronizácia verejnej správy a samosprávy a rozvoj elektronických služieb s cieľom efektívne poskytovať služby verejnej správy občanom.

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry s cieľom skvalitniť systémy získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizovať a dobudovať infraštruktúru pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni.

Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu, s cieľom zvýšiť penetráciu širokopásmového internetu na 75% zo súčasných 30%, poskytnúť možnosť prístupu k širokopásmovému internetu pre všetkých občanov a rozvíjať regionálne a lokálne širokopásmové siete v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov. Pri napĺňaní cieľov 3. prioritnej osi OP IS sa bude klásť dôraz na efektívnosť a účinnosť projektov, technologickú neutralitu a rozvoj efektívnej súťaže.

Okrem týchto troch osí definuje OP IS aj 4. prioritnú os Technická pomoc, ktorá tvorí právne, finančné a technické zázemie orgánov zapojených do implementácie ŠF s cieľom zabezpečiť vysokú efektívnosť a účinnosť intervencií OP IS. Podľa Metodického usmernenia č. 5/2007 Centrálneho koordinačného orgánu (Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR) majú zdroje Technickej pomoci zabezpečiť nevyhnutné podmienky na kvalitnú a odbornú prípravu, monitorovanie, administráciu, hodnotenie, audit a kontrolu implementácie operačných programov.

Z ERDEF sa budú financovať projekty maximálnym podielom 85%, čo  predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 993 095 405 Euro a vnútroštátny príspevok vo výške 175 252 131 eur. Pre prioritnú os 1. bude vyčlenených 702 268 409 eur, pre prioritnú os 2. 163 541 958 eur a pre prioritnú os 3. 96 201 152 eur.

Ešte v roku 2006 vláda pri aktualizácii NSRR 2007 – 2013 schválila na OPIS určených 0,993 mld. €, z čoho 3,13% bude vyčlenených na prioritnú os 4 – Technickú pomoc. Predbežne alokovaný rozpočet pre Technickú pomoc MF SR z prostriedkov EÚ aj so spolufinancovaním štátneho rozpočtu je 24,4 mil. EUR.

MF SR už zverejnilo predbežné oznámenie o verejnom obstaraní Štúdie uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 OPIS. Obsahom štúdie bude najmä zmapovanie územia 2 792 obcí a analýza dostupnosti a kvality širokopásmového pripojenia v týchto obciach pre takmer 800 tisíc domácností. Štúdie uskutočniteľnosti bude MF SR využívať aj v ďalších prípadoch ako podklady pre vytváranie a vyhlasovanie výziev a najmä ako podklady pre prípravu a predkladanie projektov.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky

  • leto 2007: Sekcia informatizácie MF SR oznámila, že uskutočnila kroky, aby boli prvé výzvy vyhlásené na prelome rokov 2007 a 2008.
  • 17. septembra 2007: Európska komisia vydala rozhodnutie, ktorým prijala OPIS v jeho konečnej podobe.