Ako znížiť on-line pirátstvo

Krátka správa

Trh s on-line šíreným obsahom – najmä hudbou, filmami a hrami – rastie obrovskou rýchlosťou. Podľa štúdie Komisie by mali zisky z predaja na ňom v roku 2010 dosiahnuť 8,3 miliardy eur – viac ako štvornásobok hodnoty z 2005 (1,8 miliardy eur). Rozvoj však stále brzdia problémy s licencovaním, autorskými právami, ako aj pirátstvom.

V polovici roku 2008 chce preto Komisia spolu s Parlamentom a Radou prijať Odporúčania EÚ pre on-line šírený kreatívny obsah. Od včera (3. januára 2008) do 29. februára sa k tejto iniciatíve môže vyjadriť aj verejnosť prostredníctvom oficiálnych verejných konzultácií. Neskôr bude vytvorené aj samostatné fórum aktérov „Platforma pre on-line šírený obsah“.

V Oznámení „On-line šírený kreatívny obsah na jednotnom európskom trhu“ identifikovala Komisia štyri najdôležitejšie horizontálne výzvy, ktoré si vyžadujú konanie na úrovni EÚ:

  • Dostupnosť kreatívneho obsahu: Tvorcovia kreatívneho obsahu (hudby, filmov, hier, textov a pod.) nie sú často ochotní šíriť ho on-line. Dôvodom je najmä nelegálne kopírovanie a pirátstvo, ale aj problematické stanovenie vzťahu medzi vlastníkom práva a on-line distribútorom.
  • Cezhraničné licencovanie kreatívneho obsahu: On-line prostredie ako je internet, či špecializované služby mobilných operátorov, prirodzene umožňujú cezhraničné šírenie obsahu. Rozvoj takýchto služieb však brzdí nedostatočná úprava cezhraničného licenčného mechanizmu, ktorý by uľahčili používanie obsahu naraz na celom vnútornom európskom trhu.
  • Interoperabilita a transparentnosť systémov riadiacich režim digitálnych autorských práv (DRMs): Jednou z kľúčových podmienok rozvoja tohto inovatívneho sektora sú technológie, ktoré umožnia transparentné riadenie autorských práv, tvorcom poskytnú spravodlivú odmenu a spotrebiteľom dajú dostatočné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach použitia konkrétneho on-line šíreného obsahu.
  • Právna ochrana a pirátstvo: Pirátstvo brzdí rozvoj šírenia kreatívneho obsahu on-line. Komisia plánuje podporovať spoluprácu medzi poskytovateľmi on-line pripojenia, držiteľmi autorských práv a spotrebiteľmi, ktorá by rozšírila ponuku atraktívneho obsahu, súčasne však zabezpečila ochranu autorských práv.

Podobné iniciatívy sa zatiaľ rozbiehajú na národnej úrovni. V novembri 2007 bola napríklad vo Francúzsku prijatá dohoda medzi veľkými poskytovateľmi internetových pripojení a veľkými hráčmi hudobného a filmového priemyslu, podporená francúzskou vládou, na základe ktorej bude môcť byť užívateľom internetu, ktorí nelegálne sťahujú hudbu či filmy, úplne zrušené pripojenie (EurActiv.sk, 23. november 2007).