Čo je biometria

Krátka správa

Biometrické systémy sú aplikácie biometrických technológií, ktoré umožňujú automatickú identifikáciu alebo autentizáciu konkrétneho človeka. Každý druh biometrie sa zakladá vo väčšej či väčšej miere na príslušnom biometrickom prvku, ktorý je (i) univerzálny (biometrický prvok existuje u všetkých ľudí), (ii) jedinečný (biometrický je taký prvok, ktorý bezpečne a s úplnou istotou odlišuje jedného človeka od všetkých ostatných) a (iii) stály (každý človek si tento prvok aj v priebehu starnutia zachováva).

V zásade sa rozlišujú dve hlavné kategórie biometrických postupov a zo na základe toho, či používajú stabilné, alebo dynamické údaje, resp. charakteristiky správania sa. Pod pojmom stabilné údaje sa rozumejú postupy, ktoré sú založené na fyzických alebo fyziologických aspektoch, ktoré merajú fyziologické vlastnosti ľudí a zahrňujú: verifikáciu otlačku prstov, rozpoznávanie dúhovky, analýzu sietnice, rozpoznávanie tváre, analýzu markantov hlavy, rozpoznávanie tvaru ucha, detekciu pachu tela, rozpoznávanie hlasu a analýzu vzorku DNA. Dynamické údaje zasa využívajú postupy založené na rysoch správania sa jednotlivých ľudí a zahrňujú verifikáciu vlastnoručného podpisu a analýzu stlačenia tlačidiel.

Moderné technológie umožňujú biometrickým systémom kombinovať rôzne biometrické znaky ľudí s inými technológiami identifikácie alebo autentizácie. Podľa nariadenia Rady EÚ č. 2252/2004, ktoré bolo schválené 13. decembra 2004 sú všetky štáty Európskej únie povinné zaviesť prvé biomerické znaky (elektronická podobizeň tváre) do nových cestovných dokladov (pasov) do konca augusta 2006 a ďalšie biometrické znaky (napr. otlačky prstov) do konca februára 2008. Tieto biometrické znaky budú používané pre overovanie autenticity pasov a víz a taktiež na overovanie identity ľudí, ktorí budú na kontrolných stanoviskách (hraničné prechody, lodné prístavy, letiská) predkladať svoje cestovné doklady.