Digitalizované informácie akademických knižníc pre podnikateľov

Krátka správa

Už v skrátenom programovacom období štrukturálnych fondov v rokoch 2004 – 2006 vznikol u nás tlak na vytvorenie projektu, ktorého realizácia by umožnila vytvoriť takú informačnú sieť slovenských vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc, prostredníctvom ktorej by sa aj podnikateľská sféra mohla rýchlejšie dostávať k najnovším vedecko-technickým poznatkom. „Jeden z najlepších prostriedkov na dosiahnutie premeny Slovenska na dynamickú znalostnú ekonomiku je informatizácia spoločnosti,“ píše sa aj v Stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. „Rýchle poskytovanie najnovších vedecko-technických informácií podnikateľskej sfére napomôže zvyšovaniu konkurencieschopnosti priemyslu a služieb,“ dodáva Ján Kováčik zo Slovenskej národnej knižnice (SNK).

Projekt gestoruje SNK a ministerstvo hospodárstva. Jeho podstatou je informačné zabezpečenie podnikateľských subjektov poznatkami najmä z oblasti vedy, techniky a inovácií. Ide predovšetkým o vedecké a technické informácie, externé (komerčné i nekomerčné) databázy a informačné služby pre priemysel, patentové informácie a technické normy, plnotextové databázy vedeckých a odborných časopisov z celého sveta podľa odborov, priebežné poskytovanie informačných služieb podľa individuálneho profilu používateľov, či vedecké, technické, patentové, faktografické, štatistické, obchodné a iné informácie pre priemyselné parky a inkubátory alebo živnostenské spoločenstvá.

„Pri výbere knižníc išlo predovšetkým o tie, ktoré fungujú pri univerzitách, kde je centrum špecializovaných odborných informácií, vrátane expertov, v rámci ktorých je možné vytvárať informačné a poradenské centrá,“ vysvetľuje J. Kováčik. V prvom kroku predpokladáme vybudovať v každom regióne jedno informačné centrum.“ Okrem SNK sa do projektu zapojili: Ústredná knižnica SAV (BA), Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU (BA), Univerzitná knižnica pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda (TT), Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU (NR), Univerzitná knižnica pri Trenčianskej univerzite A. Dubčeka (TN), Univerzitná knižnica pri ŽU (ZA), Slovenská lesnícka drevárska knižnica pri TU vo Zvolene a tri štátne vedecké knižnice (BB, PO, KE).

Celkové náklady na projekt presiahnu 250 miliónov korún. Jeho zásadný prínos pre rozvoj znalostnej spoločnosti je nespochybniteľný, predovšetkým v špecifickej oblasti budovania znalostnej ekonomiky. Projekt prináša rozšírenie knižničných, informačných a poradenských služieb a zlepšovanie ich kvality, nárast využívania internetu a ďalších moderných informačno-komunikačných technológií podnikateľmi, zabezpečí rast vedomostnej úrovne podnikateľov smerujúcej k zvýšeniu ekonomického prospechu, ale aj zužitkovanie vedecko-výskumnej kapacity predstaviteľmi podnikateľskej sféry a prepojenie základného a aplikovaného výskumu s podnikateľskou praxou. Preto sa po dokončení obdobia 2004 – 2006 plánuje jeho druhá etapa v programovacom období 2007-2013.