Digitálna samospráva

Krátka správa

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tento týždeň ukončilo projekt Digitálna samospráva (DISAM). Financie naň pridelilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. Cieľom projektu bola realizácia pilotného riešenia, v rámci ktorého sa zadefinuje štandard digitálneho obsahu a vytvoria sa web stránky obcí, ich združení a partnerov vo vybraných regiónoch, s dôrazom najmä na rozvoj informatizácie v mestských a  obecných úradoch i v ďalších inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej samosprávy a v združeniach miest a obcí. Pri definovaní digitálneho obsahu vhodného a potrebného pre mestá a obce sa kládol dôraz na jeho príťažlivosť pre občanov a možnosť dynamickej interakcie medzi obecnými orgánmi a občanmi a naopak. 

Z hľadiska potrieb občanov je najvýznamnejším výsledkom projektu vytvorenie bezmála dvoch stoviek nových internetových stránok samospráv. Napriek tomu, že vyše polovice obcí stále nemá vlastnú web stránku, v rámci pilotného projektu DISAM sa podarilo ZMOSu vybudovať  takéto stránky pre 193 obcí, čím sa  značne vylepšila súčasná  situácia v tejto oblasti. Išlo pritom o menšie mestá (ako Giraltovce, Turčianske Teplice či Zlaté Moravce), ale predovšetkým o obce zo všetkých krajov Slovenska. Tie doteraz vlastné internetové stránky nemali a nemali ani finančné a personálne kapacity na ich vybudovanie. Je veľmi pravdepodobné, že bez zapojenia sa do projektu DISAM by vlastné web stránky tieto samosprávy (alebo väčšina z nich) nemali doteraz.  

Projekt zahrňoval aj vzdelávacie aktivity. Príkladom sú semináre, ktorých sa po celom Slovensku uskutočnilo 12, alebo konferencia o informatizácii v samospráve INVES 2006, ktorá sa uskutočnila 16. mája. V rámci projektu bola vypracovaná metodická príručka Slobodný prístup k informáciam – práva, povinnosti, vzory, ktorá má pomôcť miestnej územnej samospráve pri aplikácii tzv. infozákona v praxi, a to najmä prostredníctvom internetu. Dôležitým výsledkom projektu je aj Vízia informatizácie samosprávy, ktorá na základe definovania predstavy o živote ľudí v znalostnej spoločnosti prezentuje model budúcej územnej samosprávy, pričom obsahuje aj úlohu samospráv a ZMOSu v procese transformácie.

Vzhľadom na to, že záujem obcí o vybudovanie web stránok  prevyšoval finančné možnosti pilotného projektu,  ZMOS požiadalo MDPT SR prostredníctvom nového projektu Digitálna samospráva – I. etapa o ďalšiu dotáciu na zabezpečenie plynulého pokračovania procesu tvorby web stránok obcí a miest, ich  združení a partnerov na území celého Slovenska. Táto etapa sa uskutočnila od októbra do decembra 2006.