Elektronické verejné obstarávanie za 60 miliónov

Krátka správa

Slovenská republika patrila medzi posledné členské krajiny Európskej únie a s výrazným oneskorením za ostatnými zaviedlo systém elektronického verejného obstarávania (EVO). Jeho implementácia pritom vyplýva z nových pravidiel pre verejné obstarávanie, ktoré Európska komisia zaviedla svojimi nariadeniami ešte pred štyrmi rokmi. V praxi sa však ukazuje, že ani dnes funkčný systém EVO nie je dostatočne využívaný verejnými inštitúciami. Do značnej miery to vyplýva z toho, že po nástupe súčasnej vlády parlament schválil poslanecký návrh, ktorým sa účasť verejných inštitúcií v systéme EVO stala dobrovoľnou. A to napriek tomu, že aj podľa dokumentov EK EVO znižuje náklady verejnej správy a zvyšuje transparentnosť verejného obstarávania.

Dokonca ani zavedenie samotného systému EVO nebolo lacnou záležitosťou. Správa o implementácii systému elektronického verejného obstarávania, ktorú predložil na medzirezortné pripomienkové konanie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uvádza, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) naň vynaložilo celkovo 60,1 mil. Sk. Išlo o výdavky na hardvérovú platformu systému na podporu EVO a softvérové riešenie na elektronické verejné obstarávanie a integráciu systémov EVO a Procurio, ktorý spracováva oznámenia používané verejnými obstarávateľmi vo verejnom obstarávaní.

Dodávateľom systému EVO je spoločnosť IBM Slovensko. Elektronické komunikačné služby pre systém EVO poskytuje spoločnosť Swan, ktorá je aj prevádzkovateľom vládnej siete Govnet. Spoločnosť Dimano, je dodávateľom informačného systému Procurio pre ÚVO. Cieľovým stavom sa dosiahla jednoduchá on-line príprava oznámení v prostredí systému EVO a elektronické odosielanie oznámení na úrad vo forme prijateľnej pre systém Procurio. Systém EVO pokrýva fázu prípravy a plánovania verejného obstarávania, fázu on-line zasielania oznámení na úrad do Vestníka verejného obstarávania a fázu eTendering, čo je elektronické predkladanie a prijímanie dokladov a ponúk.

EVO je v prevádzke od 30. apríla 2007. Prostredníctvom neho sú zasielané oznámenia o verejnom obstarávaní aj Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev, ktoré sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Od odštartovania EVO zaregistroval úrad do 15. augusta 2007 celkovo 45 verejných obstarávateľov a 161 osôb oprávnených používať systém EVO v mene verejného obstarávateľa. Úrad tiež v období od januára 2007 do súčasnosti zrealizoval 51 školení na prácu so systémom, v rámci ktorých bolo vyškolených 571 účastníkov.

Po prevzatí systému dostal ÚVO na rok 2007 sumu 19,7 mil. Sk z rozpočtu MDPT. Na financovanie bežných prevádzkových výdavkov potrebuje každý rok 11,5 mil. Sk. Výška finančných prostriedkov na ďalší rozvoj presahuje tri a pol milióna.