EÚ začína chápať potenciál internetu

Krátka správa

Nie je tomu tak dávno, čo Európska komisia spravila zásadný krok smerom k internetizácii svojej komunikácie a zriadila si vlastný vysielací kanál na portáli YouTube. Po prvý raz tak významnejšie opustila fyzické múry svojich bruselských budov a začala komunikovať jazykom, ktorý je zrozumiteľný väčšine dnešnej populácie v produktívnom veku. Dôkazom je, že za menej ako tri mesiace navštívilo vysielací kanál EUtube viac ako 1 milión užívateľov. Viac o histórii a obsahu EUtube: EurActiv 09/11/07.

Editorovi portálu EurActiv bolo dovolené nazrieť do pripravovaného návrhu novej internetovej stratégie Európskej komisie. Internet je v nej označený za médium s obrovským potenciálom. V návrhu sa píše: “Internet je čoraz viac považovaný za dôležitejší a nákladovo efektívnejší spôsob komunikácie s občanmi Európy a blízkeho okolia, zvlášť s vybranými cieľovými skupinami.”

Nová stratégia je smerom do vlastných radov značne kritická. Poukazuje, ako málo dôrazu kladú európske inštitúcie na elektronický spôsob komunikácie. Príkladom môže byť samotná stránka Spoločenstva. Aj keď Európsky portál obsahuje viac ako 6 mil. dokumentov a denne ho navštívi zhruba pol milióna návštevníkov, pre väčšinu bežných Európanov zostáva neznámou internetovou doménou.

Predpokladom pre riešenie neefektívnosti bruselského webu by mala podľa Komisie byť snaha o vyššiu miery interaktivity portálov. Preto by na začiatku roka 2008 malo dôjsť k opätovnému obnoveniu stránky “Debate Europe.” Tá mala pôvodne ambíciu stať sa širokým diskusným fórom občanov, avšak realita ukázala opak. V priebehu dvoch rokov sem vložilo svoj diskusný príspevok len 750 občanov z celej EÚ! Okrem kľúčového slova “interaktivita” hovorí dokument o viacerých projektoch, ktoré by mali byť odštartované v priebehu budúceho roka.

Silnou inšpiráciou je systém obľúbenej otvorenej encyklopédia Wikipedia. Komisia intenzívne uvažuje o sprístupnení časti obsahu svojich domén autorom – dobrovoľníkom. Občanom tak bude umožnené tvoriť, meniť a vkladať obsah na oficiálne servery Spoločenstva, resp. do ich konkrétnych častí.

Ďalším z leitmotívov stratégie je spätná väzba. Návštevníci webu by mali mať možnosť hodnotiť európske stránky  “na základe takých kritérií ako [napríklad] zrozumiteľnosť a absencia žargónu.”

Je nedostatočné prezentovať sa len v rámci svojho vlastného webu. On-line viditeľnosť Komisie by sa mala zvýšiť tým, že jej zamestnanci sa budú musieť zapájať do elektronických diskusií v širšom rozsahu, teda aj mimo európskych domén. V texte sa píše: “Nedávna zmena pravidiel a procedúr Komisie umožňujúca svojmu personálu verejne sa vyjadrovať k profesným témam bude rozšírená aj o [možnosť] účasti na blogových a [iných] on-line debatách.”

Navrhované zmeny by mali Komisii priniesť väčší prístup k zdrojom elektronickej komunikácie. Správa konštatuje: “Náklady na tlačené publikácie sa znižujú, hoci predstavujú typicky najvýznamnejšiu položku pre mnohé generálne riaditeľstvá (DGs). Náklady na internetovú komunikáciu zostávajú primerané, hoci sa za posledné roky vo všeobecnosti zvýšili. DGs by mali pokračovať v podpore takéhoto posunu komunikačných zdrojov [smerom] k internetu.”

Návrh novej stratégie by mal byť oficiálne publikovaný v priebehu niekoľkých týždňov.