Európski lekári sú na tom s IKT rôzne

Správa pod názvom „Porovnanie využitia IKT medzi všeobecnými lekármi v Európe“, je jedným z pilotných indikátorov o eHealth v EÚ. Prieskum hovorí, že 87 % európskych doktorov používa nejakým spôsobom pri svojej praxi počítač. Až 80 % lekárov v európskej 27-čky uchováva administratívne údaje o pacientoch elektronicky a väčšina z nich takto uchováva aj informácie o zdravotnom stave pacientov, diagnózach a predpísaných liekoch.  

Stále existuje priestor na vylepšovanie, hovorí správa, najmä čo sa týka spájania databáz lekárov s inými aktérmi v oblasti zdravotníctva (napríklad laboratóriami), elektronickej výmeny a prenosu dát pacientov a elektornickej interakcie s pacientami.

Správa, ktorá spracovala výslekdy prieskumu údajov od 7 000 všeobecných lekárov, poukazuje na obrovské rozdiely v použití IKT v oblasti zdravia naprieč Európou.

Prieskum ukazuje, že krajiny, ktoré sú v oblasti prístupu k IKT a k internetu najrozvinutejšie, majú i väčšiu tendenciu používať ich na profesionálne účely. Napríklad v Dánsku, kde je dostupnosť vysokorýchlostného internetu najvyššia v Európe, sa v rozsiahlej miere používa e-mailová komunikácia medzi lekármi a pacientmi, v približne 60 % ambulancií. Priemer EÚ sa nachádza na 4 %.

Prieskum vidí priestor na zlepšovanie a ďalšie využívanie technológi napr. v elektronickom predpisovaní liekov, tzv e-Prescribing, ktoré v EÚ využíva iba 6 % všeobecných lekárov. Elektronické predpisovanie liekov sa v rozsiahlej miere využíva iba v troch členských štátoch: Dánsku (97 %), v Holandsku (71 %) a Švédsku (81 %).

Ďalšia inovácia  – telemonitoring-  ktorý umožňuje lekárom sledovať stav pacienta, resp. riadiť chronické ochorenia na diaľku, sa používa len vo Švédsku, Holandsku a na Islande (všetko pod 10 %). Komisia plánuje v ďalšom priebehu tohto roka vydať správu o potenciáli a vývoji v oblasti telemedicíny.

Veľmi málo sa využíva cezhraničná výmena údajov o pacientoch, realizuje ju iba 1 % všeobecných lekárov v EÚ. Najvyššia miera využitia existuje v Holandsku (5 %). Komisia tento rok plánuje v niekoľkých krajinách spustiť projekt cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva pre pacientov cestujúcich v rámci EÚ.

Lekári, ktorí nepoužívajú IKT, považujú za hlavné bariéry nedostatok školení a technickej podpory.