Európsky ombudsman spustil on-line sprievodcu sťažnosťami

„Tri štvrtiny sťažností, ktoré každoročne prijmem, presahujú môj mandát,“ povedal na seminári o riešení sťažností v EÚ Nikiforos Diamandouros, európsky verejný ochranca práv. Doplnil, že v jeho kompetencii je iba riešenie sťažností na „zlé riadenie inštitúcií EÚ“.

Pri tejto príležitosti Diamandouros oficiálne uviedol do prevádzky „On-line sprievodcu sťažnosťami“, čo je interaktívna webová služba usmerňujúca užívateľov pri podávaní sťažností tak, aby prišli správnym adresátom. Od 13. marca tak môžu Európania hľadať odpovede v 23 oficiálnych jazykoch EÚ.

Vyhľadávanie a určenie správneho adresáta sťažností prebieha tak, že systém kladie užívateľovi sériu otázok, ktoré súvisia s jeho sťažnosťou. Na základe odpovedí rozhodne, či má byť vec postúpená verejnému ochrancovi práv (ombudsmanovi) alebo konkrétnej európskej inštitúcii. Ombudsman spravidla rozhoduje vo veciach ako nedostatok transparentnosti, oneskorené platby za európske projekty a granty, diskriminácia a nerovnaké zaobchádzanie.

Mnohé zo sťažností, ktoré sú adresované ombudsmanovi, „možno vyriešiť inými mechanizmami na riešenie problémov“, vysvetľuje Diamandouros. Hovorí: „S pomocou našej novej webstránky chceme navigovať sťažovateľov, aby správne adresovali svoje veci, čo im ušetrí čas a oslobodí ich od frustrácie a znechutenia.“ Ako príklad uviedol, že „prevažnú väčšinu“ minulomesačných 3.500-4.000 sťažností musel jeho úrad neprijať, nakoľko občania, firmy, regionálne úrady, asociácie a mimovládne organizácie mali dané veci riešiť na národnej úrovni.

Pridanou hodnotou on-line sprievodcu je aj odporúčanie obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament.

Európsky ombudsman sa pri tvorbe poradenskej stránky inšpiroval skúsenosťou verejných ochrancov práv na národnej úrovni a siete SOLVIT, ktorá je zameraná na riešenie zlého adresovania sťažností na porušovanie pravidiel vnútorného trhu.

Z celkového počtu sťažností, ktoré boli adresované európskemu ombudsmanovi v roku 2008, 36 percent sa dotýkalo transparentnosti a prístupu k dokumentom. Spomedzi nich, až 70 – 75 percent sa dotýkalo prístupu k dokumentom Európskej komisie, zvyšok sa dotýkal prístupu k informáciám Európskeho parlamentu a EPSO, povedal pre EurActiv Diamandouros. Viac by mal predstaviť vo svojej výročnej správe za uplynulý rok, ktorú vydá 27. apríla 2009.