Harmonizované tresty za nelegálne sťahovanie z internetu?

Pozadie

V júli 2005 navrhla Komisia smernicu rámcové rozhodnutie Rady, ktoré zavádzali trestné sankcie za porušovanie autorských práv. Parlament prijal dodatky v apríli 2006.

Návrhy obsahujú niekoľko opatrení, vrátane zadržania, pokút, zničenia falšovaných tovarov, uzavretia podnikateľskej prevádzky v ktorej sa prečin spáchal, zákazu podnikania, či znemožnenia prístupu k štátnej pomoci a subvenciám.

Návrh tiež obsahuje rozšírenie konfiškačných právomocí a držiteľom autorských práv dáva možnosť zúčastňovať sa na práci spoločných vyšetrovacích tímov.

Otázky

Podľa europarlamentu majú byť v celej Únii harmonizované trestné sankcie za porušovanie autorských práv – od ilegálneho sťahovania z internetu, po predaj falošných liekov. Socialistický europoslanec Nicola Zingaretti, spravodajca EP k tejto otázke, poslal Rade začiatkom februára list, v ktorom vyzýva členské krajiny aby „určili časový rámec diskusie“ o smernici o trestných opatreniach, ktoré majú zabezpečiť rešpektovanie autorských práv.

Zingaretti sa snažil predovšetkým rozprúdiť diskusiu, keďže členské krajiny sa stavajú k tejto otázke zdržanlivo. Komisia predložila návrh už pred dvoma rokmi, Rada, ktorá mu musí dať definitívnu zelenú, sa k nemu ešte stále nevyjadrila. Niektoré členské krajiny nie sú ochotné harmonizovať pravidlá, ktoré spadajú tradične pod národné kompetencie.

Zingaretti vyzval Radu aby „urgentne konala“ a riešila „stále systematickejšie porušovanie autorských práv niektorými užívateľmi internetu“.

Pozície

„Návrh Komisie je disproporčný a Európsky parlament ponechal kľúčové koncepty a definície neakceptovateľne vágne. A k tomu všetkému bola porueníá demokratická procedúra, keď bol vynechaný schválený dodatok“, komentuje Ante Wessels, analytička FFII (Foundation for Free Information Infrastructure).

V predchádzajúcich vyhláseniach sa Zingaretti snažil zdôrazniť, že účelom smernice je „potrestať mafiánskych zločincov, nie väzniť deti, ktoré si z internetu sťahujú hudbu“.

Na konci januára prijal Európsky súdny dvor rozhodnutie, ktoré môže sťažiť presadzovanie autorských práv v priestore internetu. Podľa neho poskytovatelia internetu nemôžu byť povinní zverejniť osobnú údaje svojich zákazníkov v súvislosti s občianskoprávnymi žalobami, ktoré by vzniesli majitelia autorských práv.

ESD konkrétne vyhlásil, že súčasné európske pravidlá „nevyžadujú od členských krajín, aby stanovili povinnosť oznámiť osobné údaje, aby sa tým zabezpečila efektívna ochrana autorských práv v kontexte občianskoprávneho konania“.

Denis Olivennes, predseda predstavenstva najväčšieho francúzskeho predajcu kultúrnych a spotrebných elektronických tovarov FNAC, navrhol miernejšie opatrenia. V správe, ktorú si objednala francúzska vláda, hovorí napríklad o možnosti odpájať notorických narušiteľov autorských práv od internetového pripojenia.